Візнович Олександра Василівна

Візнович О.В.

Асистент, викладач.
Кандидат технічних наук

2010 – закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика».
Тема магістерської роботи: «Ентропія Рені для квазірівноважного розподілу», науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Токарчук М.В.

2012-2015 – аспірант кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка».
Тема дисертаційної роботи: «Математичне моделювання дифузійних процесів в рамках статистики Рені», науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Костробій П.П.

З 2016 – асистент кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка».

2017 – захистила дисертаційну роботу на тему: «Математичне моделювання дифузійних процесів в рамках статистики Рені» за спеціальністю 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи», науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Костробій П.П.

Наукові інтереси:

 • математичне моделювання дифузійних процесів нейтральних та заряджених частинок у пористих середовищах на основі неоднорідних рівнянь дифузії;
 • математичне моделювання електрохімічного імпедансу.

Дисципліни, які викладає:

 • математичний аналіз;
 • математичні основи штучного інтелекту;
 • мережеве програмне забезпечення;
 • чисельні методи;

Наукові публікації:

Статті:

 1. Kostrobij P.P. Generalized kinetic equations for dense gases and liquids far from equilibrium in Renyi statistics /Kostrobij P.P., Viznovych O., Markiv B.B., Tokarchuk M.V. //Актуальнi проблеми математичної фiзики та її застосувань. Збiрник праць Iнституту математики НАН України.- 2014.- том 11, № 1. – C. 108-122.
 2. Kostrobij P. Generalized kinetic equations for dense gases and liquids in the Zubarev nonequilibrium statistical operator method and Renyi statistics/ Kostrobij P., Viznovych O., Markiv B., Tokarchuk M.// Theoret. Math. Phys., 2015, vol. 184, No.1, 1020-1032.
 3. Костробiй П.П. Узагальнене рiвняння дифузiї в статистицi Ренi/ Костробiй П.П., Маркович Б.М., Вiзнович О.В., Токарчук М.В.// Фiз.-матем. модел. iнформ. техн., 2015, вип. 21, № 2, с. 117-124.
 4. Kostrobij P.P. Mathematical modeling of subdiffusion impedance in multilayer nanostructures/ Kostrobij P.P., Grygorchak I.I., Ivaschyshyn F.O., Markovych B.M., Viznovych O., Tokarchuk M.V.// Math. Model.Comp., 2015, vol. 2, No 2. p.154-159.
 5. Костробiй П.П. Субдифузiйний iмпеданс у мультишарових нано-структурах: експеримент, моделювання, теорiя./Костробiй П.П., Токарчук М.В., Григорчак I.I., Iващишин Ф.О., Маркович Б.М., Вiзнович О.В.// Монографiя: Григорчак I.I., Костробiй П.П., Стасюк I.В., Токарчук М.В., Величко О.В., Iващишин Ф.О., Маркович Б.М. Фiзичнi процеси та їх мiкроскопiчнi моделi в перiодичних неорганiчно/органiчних клатратах.- Львiв, Вид. Растр-7, 2015, 285с.: с.276-285.
 6. P. Kostrobij. Generalized diffusion equation with fractional derivatives within Renyi statistics/ P. Kostrobij, B. Markovych, O. Viznovych, and M. Tokarchuk // JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 57, p.093301 (2016).
 7. Костробій П., Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. Узагальнене рiвняння дифузiї у дробових похідних у статистиці Рені // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2016. –В.23. –С.108–118.
 8. Kostrobij P., Markovych B., Viznovych O., Tokarchuk M. Generalized electrodiffusion equation with fractality of space-time // Mathematical Modeling and Computing. –2016. –V.3, n.2. –P.163–172.
 9. Grygorchak I. I. Modification of properties of GaSe β -cyclodexterin FeSO4 сlathrat by synthesis in superposed electric and light-wave fields / Grygorchak I. I., Ivashchyshyn F. O., Tokarchuk M. V., Pokladok N. T., Viznovych O. V. // J.Appl. Phys. – 2017. − Vol. 121. – P. 185501(1-6).
 10. Костробій П. П., Маркович Б. М., Візнович О. В., Токарчук М. В. / Узагальнені рівняння електродифузії з просторово-часовою фрактальністю. – Львів, 2017. – 21 с. (Препринт ICMP-17-03U).
 11. Kostrobij P., Grygorchak I., Ivashchyshyn F., Markovych B., Viznovych O., Tokarchuk M. Generalized Electrodiffusion Equation with Fractality of Space–Time: Experiment and Theory // J. Phys. Chem. A. –2018. –V.122, n.16. –P.4099–4110.
 12. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Viznovych O. V., Tokarchuk M. V. Generalized transport equation with nonlocality of space–time. Zubarev’s NSO method // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. –2019. –V.514. –P.63–70.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Вiзнович О., Костробiй П., Маркiв Б., Токарчук М. Узагальненi кiнетичнi рiвняння для густих газiв та рiдин у статистицi Ренi. // Proc. VI Internat. Conf. “Physics of disordered systems October 14-16, 2013,Lviv, Ukraine, p.15.
 2. Костробiй П.П., Григорчак I.I., Iващишин Ф.О., Маркович Б.М., Вiзнович О.В., Токарчук М.В. Математичне моделювання субдифузiйного iмпедансу в електролiтичних системах. Науково-технiчна конференцiя “Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент”(INTERPOR’15). Збiрник матерiалiв, Львiв, 22-24 вересня 2015, с.54-56.
 3. Костробiй П.П., Маркович Б.М., Вiзнович О.В., Токарчук М.В. Узагальнене рiвняння дифузiї в статистицi Ренi. Науково-технiчна конференцiя “Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент”(INTERPOR’15). Збiрник матерiалiв, Львiв, 22-24 вересня 2015, с.57-59.
 4. Вiзнович О.В. Математичне моделювання аномальної дифузiї. Мiжнародна мiждисциплiнарна наукова конференцiя студентiв, аспiрантiв i молодих вчених “Science and Scientists”. с. 80-83. / Збiрник матерiалiв 21-22 грудня 2015р. Об’єднання науковців GlobalNauka, Днiпропетровськ, 2015, 348с.
 5. Візнович О.В. Математичне моделювання субдифузійного імпедансу у мультишарових наноструктурах. “INZYNERIA I TECHNOLOGIA. OSIAGNIECIA NAUKOWE, ROZWOJ, PROPOZYCJE NA ROK 2015” ZBIOR ARTYKULOW NAUKOWYCH, Warszawa, 30.12.2015-03.01.2016, 120-122c.
 6. Костробій П.П. До проблем математичного моделювання субдифузійного імпедансу в електролітичних системах / П.П. Костробій, Б.М.Маркович, М.В. Токарчук, О.В. Візнович // Інформатика та системні науки (ІСН-2016): матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 10–12 березня 2016 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2016.
 7. P.P. Kostrobij, / Generalized diffusion equation in the fractional derivatives in Renyi Statistics / P.P. Kostrobij, B.M. Markovych, M.V. Tokarchuk, O.V. Viznovych // Bogolyubov Conference Problems of Theoretical Physics dedicated to the 50th anniversary of the Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the NAS of Ukraine (Kyiv, May 24 – 26, 2016, p.53).
 8. Костробій П.П, Візнович О.В. Узагальнене рівняння дифузії у дробових похідних в статистиці Рені / 16-та Всеукраїнська школа-самінар та Конкурс молодих вчених із статистичної фізики та теорії конденсованої речовини // Інститут фізики конденсованих систем НАН України, (м. Львів, 9-10 червня 2016р.), 32с.
 9. Костробій П., Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. Узагальнені рівняння електродифузії з просторово-часовою фрактальністю // Прикладні задачі та ІТ-технології (Чернівці, 9–10 червня 2017). Матеріали міжвузівського наукового семінару, присвяченого 100-річчю від дня народження професора Василя Павловича Рубаника (1917–1993) і 55-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій. –Чернівці: Яворський С. Н., 2017. –С.58–59.
 10. Kostrobij P., Markovych B., Viznovych O., Tokarchuk M. Generalized diffusion equation with fractional derivatives within Renyi statistics // Joint Conferences on Advanced Materials and Technologies: The 14th Conference on Functional and Nanostructured Materials – FNMA’17, The 17th International Conference on Physics of Disordered Systems – PDS’17 (25–29 September 2017, Lviv & Yaremche, Ukraine). Abstract Book. 2017. –P.86.
 11. Костробій П., Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. Узагальнені рівняння переносу з просторово-часовою нелокальністю // Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент (Львів, 17-18 вересня 2018). Матеріали Міжнародної наукової конференції. –Львів: Растр–7, 2018. –С.12.
 12. Kostrobij P., Grygorchak I., Ivashchyshyn F., Markovych B., Viznovych O., Tokarchuk M. Subdiffusion impedance of structures with quantum energy accumulation mechanism based on supramolecular encapsulated GaSe // Clusters and nanostructured materials (CNM-5’2018) (Uzhgorod, 22–28 October 2018). Program and Materials. 2018. –P.146–148.
 13. Костробій П. П., Маркович Б. М., Візнович О. В., Токарчук М. В. Узагальнені рівняння дифузії типу Кеттано // 15-та Відкрита наукова конференція ІМФН (Львів, 13–14 листопада 2018). Збірник матеріалів та програма конференції. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2018. –С.19.

Електронна пошта: oleksandra.viznovych@gmail.com