Тесак Ірина Євгенівна

Тесак Ірина Євгенівна

Старший викладач

 • У 1981 році закінчила прикладну математику у Львівському політехнічному інституті.
 • З 1984 року після закінчення навчання в аспірантурі ЛПІ за спеціальністю обчислювальна математика працювала системним програмістом в Обчислювальному Центрі ЛПІ.
 • У 1988 -1989  рр. — молодший науковий співробітник НДЛ-58  кафедри прикладної математики.
 • З 1989 р. до 2006 р. — асистент кафедри ПМ
 • З 2006 року — старший викладач кафедри прикладної математики.
 • Громадські обов’язки — відповідальний з роботи кураторів академічних груп кафедри ПМ, профгрупорг кафедри, страховий делегат Інституту прикладної математики та фундаментальних наук.

Дисципліни, що викладала та викладаю:

 • для студентів прикладної математики та інформатики

Диференціальні рівняння (практичнізаняття), Рівняння математичної фізики(практичні заняття), Додаткові розділиобчислювальної математики (лабораторнізаняття), Теорія функції комплексноїзмінної (практичні заняття), Дискретнаматематика (практичні, лабораторні заняття), Програмування(практичні, лабораторнізанятт я— мови Фортран, Бейсік, Паскаль, С/С++), Візуальне програмування(лабораторнізаняття VB, Delphi), Бази даних(лабораторнізаняття), Основи програмного забезпечення(лекції та лабораторні заняття), Практикумз ЕОМ(лекції та лабораторні заняття), Інформаційні технології документообігу(лекціїта лабораторні заняття), Чисельні методи, частина 1 (практичні, лабораторні заняття), частина 2 ( лабораторні заняття), Методиоптимізації(лабораторні заняття), Інформаційнітехнології електронного документообігу(лекціїта лабораторні заняття).

 • для студентів Факультетів електрофізики та радіотехніки ― Вища математика(лекції та практичні заняття);
 • для студентів ІКНІ Основи дискретної математики для спеціальності КН (лекції та практичні заняття)та Дискретна математика для студентів спеціальності  філологія (лекції та практичні заняття).

Наукові дослідження:

дробово-раціональне наближення розв’язківжорстких систем диференціальних рівнянь.

Наукові публікації:

 кількість публікацій за  результати наукових досліджень 38, з яких 11 статей та 27 тез доповідей на конференціяхрізного рангу, останніми з яких є такі:

 1. Тесак І.Є. Стійкість дробово-раціональних чисельних методів розв’язання жорстких систем диференціальних рівнянь другого порядку загального виду //Вісник ДУ „Львівська політехніка”, №364.”Прикладна математика”. Львів, В-во ДУ „ЛП” 1999.-С.42-46.
 2. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є. Узагальнена апроксимація проміжних наближень в дробово-раціональних числових методах //Вісник НУ „Львівська політехніка”, №407.”Прикладна математика”. Львів, В-во НУ„ЛП” 2000.-С.154-158.
 3. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є. Загальні основи одного способу побудови різного типу чисельних методів розв‘язання диференціальних рівнянь // Міжнародна школа-семінар”Ланцюгові дроби, їх узагальнення та застосування”, присв‘ячена 75-річчю з дня народження проф. В.Я.Скоробогатька (Ужгород, 19-24 серпня 2002). Тези доповідей.- Ужгород, 2002.- С. 47-48.
 4. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є. Методика побудови чисельних методів розв’язання систем диференціальних рівнянь другого порядку // Дев’ята Всеукраїнська наукова конференція (24-26 вересня 2002 р., м.Львів) Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Тези доповідей. Львів, 2002.- С. 118-119.
 5. Тесак І.Є. Теорема про порядок апроксимації другої похідної розв’язку звичайного диференціального рівняння // Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. (Львів, 6-7 червня 2002 р.) Тези доповідей. Львів, 2002.- С. 57.
 6. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є, Метод послідовного підвищення точності чисельного розв’язку диференціальних рівнянь другого порядку// Тези доп. Наукової конференції проф.-викл. складу Ін-ту прикладної мат. та фунд. наук, Львів, 2003. – С. 46.
 7. Р. Слоньовський, І. Тесак. Багатокрокові чисельні методи з використанням другої похідної розв’язку//Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька , 27 вересня – 1 жовтня 2004 року, м. Дрогобич. Тези доповідей С.199.
 8. .Слоньовський Р.В., Тесак І.Є. Дослідження умов стійкості багатокрокових ДР методів розв’язування жорстких систем диференціальних рівнянь другого порядку //Тези доповідей Міжнародної конференції “Проблеми чисельного аналізу і прикладної метематики” присвяченої 85-річчю академіка А.А.Самарського і 160-річчю Національного університету “Львівська політехніка” (13 – 16 вересня 2004 р., НУ ”Львівська політехніка”, м.Львів) Львів, 2004.-С 52–53.
 9. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є. Дробово-раціональні однокрокові чисельні методи розв’язання систем диференціальних рівнянь другого порядку//Тези доповідей Одинадцятої Всеукраїнської наукової конференції (21-24 вересня 2004 р., ЛНУ ім. Ів.Франка, м.Львів) Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики.. Львів, 2004.- С.123.
 10. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є. Багатокрокові дробово-раціональні чисельні методи дослідження розв’язків диференціальних рівнянь вищих порядків //IV –а наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук , травень 2005 р., м. Львів.-С. 22.
 11. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є. Дослідження динамічних процесів у довгій лінії дробово-раціональними чисельними методами//XII Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”(4-6 жовтня 2005 року ). Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. Тези доповідей. – С. 141-142.
 12. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є. Методи послідовного підвищення точності чисельного розв’язку диференціальних рівнянь другого порядку//Вісник НУ „Львівська політехніка”, №  .”Фізико-математичні науки”. Львів, В-во НУ„ЛП” 2006.-С.
 13. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є. Стійкі дробово-раціональні чисельні методи розв’язання жорстких систем диференціальних рівнянь другого порядку. // International Conference on Differential Equations dedicated to the 100th anniversary of Ya.B.Lopatynsky, Lviv, September 12-17, 2006. –  P. 51-53.
 14. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є. Ітераційні методи підвищення точності розв’язку систем  диференціальних рівнянь високих порядків // П’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – С. 53.
 15. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є. Модифіковані апроксимації тейлорівських розвинень для дробово-раціональних чисельних методів розв’язання жорстких систем диференціальних рівнянь // Шоста відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. (Львів, 11-13 жовтня 2007). Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – С. 50.
 16. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є. Двокрокові дробово-раціональні чисельні методи розв’язання жорстких систем диференціальних рівнянь. // Сьома відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С. 58.

Методичні розробки

 1. Диференціальні рівняння першого порядку з роздільними змінними та рівняння звідні до них:  Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Диференціальні рівняння”/ Укл. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є.–Львів Видавництво Національного університету  „Львівська політехніка”,   2000.-26 с.
 2. Рівняння математичної фізики: Тексти лекцій для студентів спеціальностей прикладна математика та соціальна інформатика /Укл. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є.– Львів Видавництво ІДН НУ „ЛП”, 2003.-156 с.
 3. Програмування та алгоритмічні мови, 1 семестр: Тексти лекцій та завдання до лабораторних робіт  для студентів першого курсу спеціальностей прикладна математика та соціальна інформатика /Укл. Гнатів Б.В., Тесак І.Є.– Львів Видавництво ІДН НУ „ЛП”, 2003.-76 с.
 4. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з курсу  “Диференціальні рівняння” для студентів-заочників базового напрямку 6.0802 спеціальності  “Прикладна математика”/Упор. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є.- Львів: Національний університет “Львівська політехніка” , 2002 -29 с.( надруковано обмеженим накладом на кафедрі).
 5. Методичні вказівки до контрольних робіт з курсу  “Рівняння математичної фізики” для студентів-заочників  базового напрямку 6.0802 “Прикладна математика” /Упор. Слоньовський Р.В., Тесак І.Є.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” , 2002 .-   27с. (надруковано обмеженим накладом на кафедрі).
 6. Програмування та алгоритмічні мови, І.Є.  для студентів-заочників  базового напрямку 6.0802 “Прикладна математика”, другий семестр /Упор  Гуць А.Б., Гнатів Б.В., Тесак. – Львів:Видавництво ІДН НУ „ЛП” 2002, 8 с.
 7. Рівняння математичної фізики. Частина І: Методичні вказівки до лекційних та практичних занять з курсу “Рівняння математичної фізики ” для студентів бакалаврату базового напряму 6.0802 ”Прикладна математика” /Укл.: В.І. Алексеєв, Б.М. Маркович, І.Є. Тесак. — Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2006.– 68 с.
 8. Рівняння математичної фізики. Частина ІІ: Методичні вказівки до лекційних та практичних занять з курсу “Рівняння математичної фізики” для студентів бакалаврату базового напряму 6.0802 ”Прикладна математика” /Укл.: В.І. Алексеєв, Б.М. Маркович, І.Є. Тесак. — Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2006.– 84 с.
 9. Дискретна математика: Методичні вказівки до виконання поточних робіт для студентів базового напряму 6.0305 ”Філологія” системи дистанційного навчання /Укл.: О.С. Манзій, І.Є. Тесак. — Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2007.– 40 с.
 10. Вступ до математичного аналізу: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл.: Л.С. Гульчевський., М.М. Строчик, В.Р. Гладун, О.С. Манзій, М.Д. Починайко, І.Є. Тесак, С.М. Возна, І.М. Задворняк, С.М. Репетило. — Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2009.– 64 с.
 11. Диференціальні рівняння. Текст лекцій курсу ” Диференціальні рівняння” для студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. /Укл. Слоньовський Р.В, Тесак І.Є.—Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2007. – 258 с.
 12. Вступ у програмування мовою С.: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл. І.Є. Тесак.—Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2012. – 26 с.
 13. Типи даних і операції над ними. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ”Програмування, частина І” для студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл. І.Є. Тесак.—Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2012. – 21 с.
 14. Оператори мови С, частина 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ”Програмування, частина І” для студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл. І.Є. Тесак.— Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2012. – 19 с.
 15. Оператори мови С, частина 2. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ”Програмування, частина І” для студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл. І.Є. Тесак.—Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2012. – 17 с.
 16. Відлагодження програм у середовищі MSVS C++. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ”Програмування, частина І” для студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл. І.Є. Тесак.—Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2012. – 17 с.
 17. Агреговані типи даних мови С. Статичні масиви. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ”Програмування, частина І” для студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл. І.Є. Тесак.—Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2012. – 38 с.
 18. Функції. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ”Програмування, частина І, 2” для студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл. І.Є. Тесак.—Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2013. – 43 с.
 19. Мова С. Вказівники. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ”Програмування, частина І, 2” для студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл. І.Є. Тесак.—Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2013. – 53 с.
 20. Мова С. Стрічки. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ”Програмування, частина І, 2” для студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл. І.Є. Тесак.—Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2013. – 36 с.
 21. Багатовимірні динамічні масиви. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ”Програмування, частина І, 2” для студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл. І.Є. Тесак.—Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2013. – 20 с.
 22. Директиви препроцесора. Мова С. Препроцесор у застосовних програмах. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ”Програмування, частина І, 2” для студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл. І.Є. Тесак.—Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2013. – 17 с.
 23. Використання файлової системи. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ”Програмування, частина І, 2” для студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл. І.Є. Тесак.—Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2013. – 43 с.
 24. Структури. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ”Програмування, частина І, 2” для студентів базового напряму 6.0304 ”Прикладна математика” спеціальностей ”Прикладна математика”, ”Інформатика” Інституту прикладної математики та фундаментальних наук /Укл. І.Є. Тесак.—Львів. Електронна бібліотека кафедри прикладної математики, 2013. – 23 с
 25. Теорія множин: Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Дискретна математика» для студентів базового напрямку 6.020305 — “Філологія” спеціальності “Прикладна лінгвістика” / Укл.: О.С.Манзій, І.Є.Тесак. — Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2014. —32 с.
 26. Комбінаторика. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Дискретна математика» для студентів базового напрямку 6.020305  “Філологія” спеціальності “Прикладна лінгвістика” / уклад.: О. С. Манзій, І. Є. Тесак, І. І. Кавалець — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 32 с.

Курс у Віртуальному навчальному середовищі:

Дискретна математика