Інтернет-технології ПМ

Інтернет-технології

Код модуля B.00040301.57

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: восьмий.

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 16 (лекції — 8, лабораторні заняття — 8)

Лектори:  к.ф.-м.н., доцент. Сеник Андрій Петрович,

Результати навчання:

 • знати: як представляти результати проектної діяльності у вигляді інформаційних ресурсів мережі Інтернет засобами веб-технологій;
 • уміти: проектувати, створювати та тестувати інформаційні джерела в мережі Інтернет;
 • мати уявлення: про сучасні основи роботи в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет, методи знаходження та систематизації інформації, а також створення інформаційних сайтів

Спосіб навчання: аудиторне навчання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит:

 • Програмування;
 • Системне програмування

кореквізити:

 • Методологія промислової розробки програмних продуктів та інтелектуальна власність.

Зміст навчальної модуля:

Основи роботи в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет. Методи знаходження та систематизації інформації.  Створення інформаційних сайтів. Простий HTML-документ, Основи створення динамічних, інтерактивних web-ресурсів. Основи JavaScript

Рекомендована література:

 1. Сеник А.П., Пабирівський В.В., Задворняк І.М. методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Інтернет–технології» для студентів базових напрямів підготовки: 113 ̶ «Прикладна математика», 122 ̶ «Комп’ютерні науки» – Львів. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016 – 24 с..
 2. Дэвид Флэнаган JavaScript. Подробное руководство . 2013. – 1080 стр.
 3. .Робин Никсон. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 2016. – 768 стр

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота (30%),
 • підсумковий контроль (70%) контрольний захід, залік у письмово-усній формі.

Мова навчання: українська


Internet technology

Код модуля B.00040301.57

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: восьмий.

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 16 (лекції — 8, лабораторні заняття — 8)

Лектори:  PhD Andrij P. Senyk,

Результати навчання:

 • know: how to present the results of the project in the form of information resources on the Internet by means of web technologies;
 • be able: to design, build and test information sources on the Internet;
 • have an idea: the modern foundations of a global computer network Internet, systematization and methods for finding information and creating information websites

Спосіб навчання: аудиторне навчання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит:

 • Програмування;
 • Системне програмування

кореквізити:

 • Методологія промислової розробки програмних продуктів та інтелектуальна власність.

Зміст навчальної модуля:

Fundamentals in the global computer network Internet. Methods and systematization of information. Creation of information sites. Simple HTML-document basis, the creation of dynamic, interactive web-resources. JavaScript Basics

Рекомендована література:

 1. Сеник А.П., Пабирівський В.В., Задворняк І.М. методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Інтернет–технології» для студентів базових напрямів підготовки: 113 ̶ «Прикладна математика», 122 ̶ «Комп’ютерні науки» – Львів. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016 – 24 с..
 2. Дэвид Флэнаган JavaScript. Подробное руководство . 2013. – 1080 стр.
 3. .Робин Никсон. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 2016. – 768 стр

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота (30%),
 • підсумковий контроль (70%) контрольний захід, залік у письмово-усній формі.

Мова навчання: українська