Список статей (Маркович Б.М.)

 1. Маркович Б. М. Поліномний підхід і точкові канонічні перетворення для побудови квазіточно розв’язуваних потенціялів у квантовій механіці // Журн. фіз. досл. –2000. –Т.4, №2. –С.141–148.
 2. Kostrobii P. P., Markovych B. M., Rudavskii Yu. K., Tokarchuk M. V. Statistical theory of diffusion–reaction processes in the system “metal–adsorbate–gas” // Condens. Matter Phys. –2001. –V.4, No.3(27). –P.407–430.
 3. Костробій П. П., Маркович Б. М. Розрахунок електронної густини та дипольного бар’єра для металів з плоскою поверхнею поділу // Укр. фіз. журн. –2002. –Т.47, №9. –С.884–889.
 4. Костробій П. П., Маркович Б. М. Поверхнева енергія напівобмеженого металу у моделі “желе” // Укр. фіз. журн. –2002. –Т.47, №12. –С.1180–1184.
 5. Костробій П. П., Маркович Б. М. Бінарна функція розподілу електронів напів­обме­женого ме­та­лу у моделі “желе”// Науковий вісник Чернівецького Національного університету. Фізика: Електроніка. –2002. –№151. –С.51–53.
 6. Костробій П. П., Маркович Б. М. Статистична теорія просторово–обмежених систем заряджених фермі–частинок: I. Метод функціонального інтегрування та ефективні потенціали // Журн. фіз. досл. –2003. –Т.7, №2. –С.195–206.
 7. Костробій П. П., Маркович Б. М. Статистична теорія просторово–обмежених систем заряджених фермі–частинок: II. Функції розподілу // Журн. фіз. досл. –2003. –Т.7, №3. –С.298–312.
 8. Kostrobij P. P., Markovych B. M. A new approach to calculate the thermodynamic potential of an inhomogeneous electron gas // Condens. Matter Phys. –2003. –Vol.6, No.2(34). –P.347–362.
 9. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Дослідження ефективної парної міжіонної взаємодії в напівобмеженому металі // Third international workshop “Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes; materials — growth and optical properties” — RNAOPM’2006, September 06–10, 2006, Lutsk – Shatsk Lakes, Ukraine, Proceedings. –2006. –C.104–107.
 10. Kostrobii P., Markovych B., Vasylenko A., Tokarchuk M., Rudavskii Yu. Nonequilibrium statistical Zubarev’s operator and Green’s functions for an inhomogeneous electron gas // Condens. Matter Phys. –2006. –Vol.9, No.3(47). –P.519–533.
 11. Kostrobij P. P., Markovych B. M. An effective potential of electron–electron interaction in semi–infinite jellium // Condens. Matter Phys. –2006. –Vol.9, No.4(48). –P.747–756.
 12. Костробій П. П., Маркович Б. М. Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на електронну густину напівобмеженого металу // Укр. фіз. журн. –2007. –Т.52, №2. –С.170–174.
  [Kostrobij P. P., Markovych B. M. Investigation of the influence of external electric field on the electron density of semi–bounded metal // Ukr. J. Phys. –2007. –V.52, N.2. –P.167–171.]
 13. Kostrobiy P. P., Markovych B. M., Suchorski Y. Revisiting local electric fields on close–packed metal surfaces: theory versus experiments // Solid State Phenomena. –2007. –Vol.128. –P.219–224.
 14. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Моделювання ефективного потенціалу парної міжіонної взаємодії для напівобмеженого металевого тіла // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2007. –В.5. –С.75–84.
 15. Костробій П. П., Маркович Б. М., Василенко А. І., Токарчук М. В. Статистична теорія електродифузійних процесів електронної підсистеми в узагальненій моделі “желе” // Укр. фіз. журн. –2007. –Т.52, № 11. –С.1096–1107.
  [Kostrobij P. P., Markovych B. M., Vasylenko A. I., Tokarchuk M. V. Statistical theory of electron diffusion processes in an electron subsystem within the generalized “jellium” model // Ukr. J. Phys. –2007. –V.52, N.11. –P.1096–1107.]
 16. Костробій П., Алексєєв В., Маркович Б., Токарчук М. Узаrальнені рівняння реакційно–дифузійних процесів у тeоpії каталітичних реакцій // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2008. –В.8. –С.84–102.
 17. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi–infinite metal: perturbative treatment based on semi–infinite jellium // Condens. Matter Phys. –2008. –Vol.11, No.4(56). –P.641–651.
 18. Holst B., Piskur J., Kostrobiy P. P., Markovych B. M., Suchorski Yu. Field ionization of helium in a supersonic beam: Kinetic energy of neutral atoms and probability of their field ionization // Ultramicroscopy. –2009. –Vol.109, No.5. –P.413–417.
 19. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi-infinite metal: thermodynamic potential and effective interionic pair potentials // AIP Conference Proceedings. –2009. – Vol.1198. –P.78-86.
 20. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Дослідження електронної густини простих металів за наявності поверхні поділу «метал-вакуум» // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2010. –В.12. –С.122–131.
 21. Костробій П. П., Маркович Б. М., Василенко А. І., Токарчук М. В. До статистичного опису електродифузійних процесів електронної підсистеми напівобмеженого металу в узагальненій моделі “желе” // Укр. фіз. журн. –2011. –Т.56, №2. –С.183–195.
  [Kostrobij P. P., Markovych B. M., Vasylenko A. I., Tokarchuk M. V. Statistical description of electrodiffusion processes in the electron subsystem of a semibounded metal within the generalized “jellium” model // Ukr. J. Phys. –2011. –V.56, N.2. –P.179–191.]
 22. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Vasylenko A. I., Tokarchuk M. V. Viscoelastic description of electron subsystem of a semi-bounded metal within generalized “jellium” model // Condens. Matter Phys. –2011. –Vol.14, No.4. –P.43001:1–16.
 23. Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Двочастинкова кореляційна функція «густина–густина» напівобмеженого металу: вплив зовнішнього електричного поля // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2011. –В.14. –С.63–72.
 24. Костробій П., Маркович Б., Токарчук Р., Черноморець Ю., Токарчук М. Статистична теорія реакційно-дифузійних процесів інтеркаляції іонів у системі «електроліт–електрод» // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2013. –В.17. –С.92–103.
 25. Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на електронну структуру напівобмеженого металу // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2013. –В.17. –С.120–130.
 26. Маркович Б. М., Задворняк І. М. Ефективний потенціал міжелектронної взаємодії для напівобмеженого електронного газу з врахуванням поправки на локальне поле // Укр. фіз. журн. –2014. –Т.59, №11. –С.1108–1114.
  [Markovych B. M., Zadvorniak I. M. Effective potential of electron-electron interaction in the semiinfinite electron gas with regard for the local-field correction // Ukr. J. Phys. –2014. –V.59, N.11. –P.1107–1113.]
 27. Kostrobiy P., Markovych B., Tokarchuk R., Chernomorets Yu., Tokarchuk M. Theoretical Aspects of Intercalation: Generalized transport equations type Nernst-Planck Equation for Ions and Electrons in the “Electrolyte – Electrode” // Physics and Chemistry of Solid State. –2014. –V.15, n.4. –P.699.
 28. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Tokarchuk R. M., Tokarchuk M. V., Chernomorets Yu. I. Statistical description of electro-diffusion processes of ions intercalation in “electrolyte – electrode” system // Mathematical Modeling and Computing. –2014. –V.1, n.2. –P.178–194.
 29. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Tokarchuk R. M., Chernomorets Yu. I., Tokarchuk M. V. Statistical theory of electro-diffusion processes of ions intercalation in “electrolyte – electrode” system // Вісник КНУ. Радіофізика та електроніка. –2014. 1/2(21/22). –P.98–102.
 30. Костробій П., Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. Узагальнене рівняння дифузії в статистиці Рені // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2015. –В.21. –С.117–124.
 31. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi-infinite jellium: Thermodynamic potential, chemical potential, and surface energy // Phys. Rev. B. –2015. –V.92, n.7. -P.075441.
 32. Kostrobij P. P., Grygorchak I. I., Ivaschyshyn F. O., Markovych B. M., Viznovych O., Tokarchuk M. V. Mathematical modeling of subdiffusion impedance in multilayer nanostructures // Mathematical Modeling and Computing. –2015. –V.2, n.2. –P.154–159.
 33. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi-infinite jellium: Step potential model // Phys. Rev. B. –2016. –V.93, n.15. –P.155401.
 34. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Viznovych O., Tokarchuk M. V. Generalized diffusion equation with fractional derivatives within Renyi statistics // J. Math. Phys. –2016. –V.57. –P.093301.
 35. Костробій П., Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. Узагальнене рiвняння дифузiї у дробових похідних у статистиці Рені // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2016. –В.23. –С.108–118.
 36. Kostrobij P., Markovych B. Effective inter-electron interaction for metallic slab // Mathematical Modeling and Computing. –2016. –V.3, n.1. –P.51–58.
 37. Markovych B., Zadvorniak I. An effective electron-electron interaction in semi-infinite metal in the presence of external static electric field with taking into account the local field approximation // Mathematical Modeling and Computing. –2016. –V.3, n.1. –P.90–96.
 38. Kostrobij P., Markovych B., Viznovych O., Tokarchuk M. Generalized electrodiffusion equation with fractality of space-time // Mathematical Modeling and Computing. –2016. –V.3, n.2. –P.163–172.
 39. Markovych B., Zadvorniak I. An effective interionic interaction in semi-infinite metal in the presence of external electrostatic field with taking into account the local field approximation // Mathematical Modeling and Computing. –2016. –V.3, n.2. –P.177–182.
 40. Kostrobij P., Grygorchak I., Ivashchyshyn F., Markovych B., Viznovych O., Tokarchuk M. Generalized Electrodiffusion Equation with Fractality of Space–Time: Experiment and Theory // J. Phys. Chem. A. –2018. –V.122, n.16. –P.4099–4110.
 41. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Effect of Coulomb interaction on chemical potential of metal film // Philosophical Magazine. –2018. –V.98, n.21. –P.1991–2002.
 42. Kostrobij P., Markovych B. Effect of the film thickness on the effective electron-electron interaction in a metal film // Mathematical Modeling and Computing. –2018. –V.5, n.1. –P.21–26.
 43. Kostrobij P., Ryzha I., Markovych B. Mathematical model of carbon monoxide oxidation: influence of the catalyst surface structure // Mathematical Modeling and Computing. –2018. –V.5, n.2. –P.158–168.
 44. Markovych B. Investigation of effective potential of electron-ion interaction in semibounded metal // Mathematical Modeling and Computing. –2018. –V.5, n.2. –P.184–192.
 45. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Viznovych O. V., Tokarchuk M. V. Generalized transport equation with nonlocality of space–time. Zubarev’s NSO method // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. –2019. –V.514. –P.63–70.
 46. Kostrobij P. P., Markovych B. M. The chemical potential and the work function of a metal film on a dielectric substrate // Philosophical Magazine Letters. –2019. –V.99, n.1. –P.12–20.
 47. Kostrobij P., Markovych B., Viznovych O., Zelinska I., Tokarchuk M. Generalized Cattaneo–Maxwell diffusion equation with fractional derivatives. Dispersion relations // Mathematical Modeling and Computing. –2019. –V.6, n.1. –P.58–68.
 48. Kostrobij P. P., Markovych B. M.,  Ryzha I. A., Tokarchuk M. V. Generalized kinetic equation with spatio-temporal nonlocality // Mathematical Modeling and Computing. –2019. –V.6, n.2. –P.289–296.
 49. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Polovyi V. Ye. Influence of the electroneutrality of a metal layer on the plasmon spectrum in dielectric-metal-dielectric structures // Mathematical Modeling and Computing. –2019. –V.6, n.2. –P.297–303.