Список статей (Маркович Б.М.)

 1. Маркович Б. М. Поліномний підхід і точкові канонічні перетворення для побудови квазіточно розв’язуваних потенціялів у квантовій механіці // Журн. фіз. досл. –2000. –Т.4, №2. –С.141–148.
 2. Kostrobii P. P., Markovych B. M., Rudavskii Yu. K., Tokarchuk M. V. Statistical theory of diffusion–reaction processes in the system “metal–adsorbate–gas” // Condens. Matter Phys. –2001. –V.4, No.3(27). –P.407–430.
 3. Костробій П. П., Маркович Б. М. Розрахунок електронної густини та дипольного бар’єра для металів з плоскою поверхнею поділу // Укр. фіз. журн. –2002. –Т.47, №9. –С.884–889.
 4. Костробій П. П., Маркович Б. М. Поверхнева енергія напівобмеженого металу у моделі “желе” // Укр. фіз. журн. –2002. –Т.47, №12. –С.1180–1184.
 5. Костробій П. П., Маркович Б. М. Бінарна функція розподілу електронів напів­обме­женого ме­та­лу у моделі “желе”// Науковий вісник Чернівецького Національного університету. Фізика: Електроніка. –2002. –№151. –С.51–53.
 6. Костробій П. П., Маркович Б. М. Статистична теорія просторово–обмежених систем заряджених фермі–частинок: I. Метод функціонального інтегрування та ефективні потенціали // Журн. фіз. досл. –2003. –Т.7, №2. –С.195–206.
 7. Костробій П. П., Маркович Б. М. Статистична теорія просторово–обмежених систем заряджених фермі–частинок: II. Функції розподілу // Журн. фіз. досл. –2003. –Т.7, №3. –С.298–312.
 8. Kostrobij P. P., Markovych B. M. A new approach to calculate the thermodynamic potential of an inhomogeneous electron gas // Condens. Matter Phys. –2003. –Vol.6, No.2(34). –P.347–362.
 9. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Дослідження ефективної парної міжіонної взаємодії в напівобмеженому металі // Third international workshop “Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes; materials — growth and optical properties” — RNAOPM’2006, September 06–10, 2006, Lutsk – Shatsk Lakes, Ukraine, Proceedings. –2006. –C.104–107.
 10. Kostrobii P., Markovych B., Vasylenko A., Tokarchuk M., Rudavskii Yu. Nonequilibrium statistical Zubarev’s operator and Green’s functions for an inhomogeneous electron gas // Condens. Matter Phys. –2006. –Vol.9, No.3(47). –P.519–533.
 11. Kostrobij P. P., Markovych B. M. An effective potential of electron–electron interaction in semi–infinite jellium // Condens. Matter Phys. –2006. –Vol.9, No.4(48). –P.747–756.
 12. Костробій П. П., Маркович Б. М. Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на електронну густину напівобмеженого металу // Укр. фіз. журн. –2007. –Т.52, №2. –С.170–174.
  [Kostrobij P. P., Markovych B. M. Investigation of the influence of external electric field on the electron density of semi–bounded metal // Ukr. J. Phys. –2007. –V.52, N.2. –P.167–171.]
 13. Kostrobiy P. P., Markovych B. M., Suchorski Y. Revisiting local electric fields on close–packed metal surfaces: theory versus experiments // Solid State Phenomena. –2007. –Vol.128. –P.219–224.
 14. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Моделювання ефективного потенціалу парної міжіонної взаємодії для напівобмеженого металевого тіла // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2007. –В.5. –С.75–84.
 15. Костробій П. П., Маркович Б. М., Василенко А. І., Токарчук М. В. Статистична теорія електродифузійних процесів електронної підсистеми в узагальненій моделі “желе” // Укр. фіз. журн. –2007. –Т.52, № 11. –С.1096–1107.
  [Kostrobij P. P., Markovych B. M., Vasylenko A. I., Tokarchuk M. V. Statistical theory of electron diffusion processes in an electron subsystem within the generalized “jellium” model // Ukr. J. Phys. –2007. –V.52, N.11. –P.1096–1107.]
 16. Костробій П., Алексєєв В., Маркович Б., Токарчук М. Узаrальнені рівняння реакційно–дифузійних процесів у тeоpії каталітичних реакцій // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2008. –В.8. –С.84–102.
 17. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi–infinite metal: perturbative treatment based on semi–infinite jellium // Condens. Matter Phys. –2008. –Vol.11, No.4(56). –P.641–651.
 18. Holst B., Piskur J., Kostrobiy P. P., Markovych B. M., Suchorski Yu. Field ionization of helium in a supersonic beam: Kinetic energy of neutral atoms and probability of their field ionization // Ultramicroscopy. –2009. –Vol.109, No.5. –P.413–417.
 19. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi-infinite metal: thermodynamic potential and effective interionic pair potentials // AIP Conference Proceedings. –2009. – Vol.1198. –P.78-86.
 20. Костробій П. П., Маркович Б. М., Казановська О. З. Дослідження електронної густини простих металів за наявності поверхні поділу «метал-вакуум» // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2010. –В.12. –С.122–131.
 21. Костробій П. П., Маркович Б. М., Василенко А. І., Токарчук М. В. До статистичного опису електродифузійних процесів електронної підсистеми напівобмеженого металу в узагальненій моделі “желе” // Укр. фіз. журн. –2011. –Т.56, №2. –С.183–195.
  [Kostrobij P. P., Markovych B. M., Vasylenko A. I., Tokarchuk M. V. Statistical description of electrodiffusion processes in the electron subsystem of a semibounded metal within the generalized “jellium” model // Ukr. J. Phys. –2011. –V.56, N.2. –P.179–191.]
 22. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Vasylenko A. I., Tokarchuk M. V. Viscoelastic description of electron subsystem of a semi-bounded metal within generalized “jellium” model // Condens. Matter Phys. –2011. –Vol.14, No.4. –P.43001:1–16.
 23. Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Двочастинкова кореляційна функція «густина–густина» напівобмеженого металу: вплив зовнішнього електричного поля // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2011. –В.14. –С.63–72.
 24. Костробій П., Маркович Б., Токарчук Р., Черноморець Ю., Токарчук М. Статистична теорія реакційно-дифузійних процесів інтеркаляції іонів у системі «електроліт–електрод» // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2013. –В.17. –С.92–103.
 25. Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на електронну структуру напівобмеженого металу // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2013. –В.17. –С.120–130.
 26. Маркович Б. М., Задворняк І. М. Ефективний потенціал міжелектронної взаємодії для напівобмеженого електронного газу з врахуванням поправки на локальне поле // Укр. фіз. журн. –2014. –Т.59, №11. –С.1108–1114.
  [Markovych B. M., Zadvorniak I. M. Effective potential of electron-electron interaction in the semiinfinite electron gas with regard for the local-field correction // Ukr. J. Phys. –2014. –V.59, N.11. –P.1107–1113.]
 27. Kostrobiy P., Markovych B., Tokarchuk R., Chernomorets Yu., Tokarchuk M. Theoretical Aspects of Intercalation: Generalized transport equations type Nernst-Planck Equation for Ions and Electrons in the “Electrolyte – Electrode” // Physics and Chemistry of Solid State. –2014. –V.15, n.4. –P.699.
 28. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Tokarchuk R. M., Tokarchuk M. V., Chernomorets Yu. I. Statistical description of electro-diffusion processes of ions intercalation in “electrolyte – electrode” system // Mathematical Modeling and Computing. –2014. –V.1, n.2. –P.178–194.
 29. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Tokarchuk R. M., Chernomorets Yu. I., Tokarchuk M. V. Statistical theory of electro-diffusion processes of ions intercalation in “electrolyte – electrode” system // Вісник КНУ. Радіофізика та електроніка. –2014. 1/2(21/22). –P.98–102.
 30. Костробій П., Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. Узагальнене рівняння дифузії в статистиці Рені // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2015. –В.21. –С.117–124.
 31. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi-infinite jellium: Thermodynamic potential, chemical potential, and surface energy // Phys. Rev. B. –2015. –V.92, n.7. -P.075441.
 32. Kostrobij P. P., Grygorchak I. I., Ivaschyshyn F. O., Markovych B. M., Viznovych O., Tokarchuk M. V. Mathematical modeling of subdiffusion impedance in multilayer nanostructures // Mathematical Modeling and Computing. –2015. –V.2, n.2. –P.154–159.
 33. Kostrobij P. P., Markovych B. M. Semi-infinite jellium: Step potential model // Phys. Rev. B. –2016. –V.93, n.15. –P.155401.
 34. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Viznovych O., Tokarchuk M. V. Generalized diffusion equation with fractional derivatives within Renyi statistics // J. Math. Phys. –2016. –V.57. –P.093301.
 35. Костробій П., Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. Узагальнене рiвняння дифузiї у дробових похідних у статистиці Рені // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2016. –В.23. –С.108–118.
 36. Kostrobij P., Markovych B. Effective inter-electron interaction for metallic slab // Mathematical Modeling and Computing. –2016. –V.3, n.1. –P.51–58.
 37. Markovych B., Zadvorniak I. An effective electron-electron interaction in semi-infinite metal in the presence of external static electric field with taking into account the local field approximation // Mathematical Modeling and Computing. –2016. –V.3, n.1. –P.90–96.
 38. Kostrobij P., Markovych B., Viznovych O., Tokarchuk M. Generalized electrodiffusion equation with fractality of space-time // Mathematical Modeling and Computing. –2016. –V.3, n.2. –P.163–172.
 39. Markovych B., Zadvorniak I. An effective interionic interaction in semi-infinite metal in the presence of external electrostatic field with taking into account the local field approximation // Mathematical Modeling and Computing. –2016. –V.3, n.2. –P.177–182.