Системне програмування

Системне програмування

 1. Код модуля: —B.04030100.31; B.04030200.31— 113.01.O.21
 2. Тип модуля: обов’язковий
 3. Семестр: четвертий (IV)
 4. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКПС – 6), аудиторні години – 80 (лекції – 48, лабораторні – 32)
 5. Лектори: доцент Алєксєєв Владислав Ігорович (к.т.н., доц.)
 6. Результати навчання:
 • знатиметодологію роботи ПЗ на рівні ОС;принципи організації багатозадачних та багатопоточних систем;технології організації мережевого ПЗ;
 • вмітистворювати та використовувати об’єкти ядра ОС;створювати та використовувати потоки та процеси;реалізовувати моделі багатопоточного виконання;реалізовувати механізми міжпроцессної взаємодії;організовувати мережеву роботу ПЗ.
 1. Спосіб навчання: аудиторне
 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізити:

 • програмування,
 • об’єктно-орієнтоване програмування;

кореквізити:

 • візуальне програмування.
 1. Зміст навчального модуля: Основи архітектури Win32та Win64 (ОСWindows).Можливості та застосування WinAPI. Об’єкти ядра. Управління пам’яттю. Обробка помилок, виключення та виняткові ситуації.Багатопоточність та багатозадачність. Основи мережевого програмування у ОС Windows. Служби Windows та інші можливості у ОС Windows.
 2. Рекомендована література:
 • Дж. Рихтер. Windows для профессионалов. Созданиеэффективных Win32-пpилoжeний с учетомспецифики 64-разрядной версии Windows. — Питер, РусскаяРедакция, 2001. — 742 с.
 • Д.М. Харт. Системноепрограммирование в среде Windows. — Вильямс, 2005. — 592 с.
 • Ю.А. Щупак. Win32 API. Эффективнаяразработка приложений. — Питер, 2007. — 576 с.
 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.
 2. Методи і критерії оцінювання:

поточний контроль (45%): лабораторні роботи, контрольні роботи у ВНС;

підсумковий контроль (55%): екзамен.

 1. Мова навчання: українська.

System programming

 1. Code of unit: —B.04030100.31; B.04030200.31— 113.01.O.21
 2. Type of unit: mandatory
 3. Semester: fourth (IV)
 4. Sizeofunit: totalhours– 180 (credits – 6), auditorium – 80 (lectures – 48, laboratories – 32)
 5. Lecturers: associatedprofessorAlieksieiev, Vladyslav I. (D., Assoc.Prof.)
 6. Results of studying:
 • learnthemethodologyofapplicationsworkatOSlevel; principalsofmultitaskandmultithreadsystems; technologies of interactions in network applications;
 • beabletocreateanduseOSkernelobjects; createandusethreadsandprocesses; implementmodelsofmultithreadtasks execution; implement mechanisms for interprocess communications; arrange interactions in network applications.
 1. Way of teaching: classroom instructions
 2. Requiredandfollowingunits:

prerequisite:

 • programming,
 • object-orientedprogramming;

co-requisite:

 • visual programming.
 1. Contentofunit: Basics of Win32andWin64 architecture (OS Windows).ImplementationsofWinAPI.Kernelobjects. Memorymanagement. Errorsandexceptionshandling.Threadingandmultitasking. Basics of network programming inOS Windows services and other instruments inOSWindows.
 2. Recommended literature:
 • Дж. Рихтер. Windows для профессионалов. Созданиеэффективных Win32-пpилoжeний с учетомспецифики 64-разрядной версии Windows. — Питер, РусскаяРедакция, 2001. — 742 с.
 • Д.М. Харт. Системноепрограммирование в среде Windows. — Вильямс, 2005. — 592 с.
 • Ю.А. Щупак. Win32 API. Эффективнаяразработка приложений. — Питер, 2007. — 576 с.
 1. Methodsofstudying: lectures, labs, personal studying.
 2. Methods and evaluation criteria:

current control (45%): labs, control tasksinMoodle;

final examination (55%): exam.

 1. Teaching language: Ukrainian.