Програмні засоби інформаційного забезпечення наукових досліджень ПМ 01

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Код модуля 7.113.01.О.04

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: перший.

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 (лекції — 16,  лабораторні заняття — 16)

Лектори:  к.ф.-м.н., доцент. Пабирівський Віктор Володимирович

Результати навчання:

 • знати: загальний опис системи LATEX (потоки інформації; створення вхідного файлу; загальні правила синтаксису); основні процедури створення друкованого документу; основні процедури створення математичної конструкції в LATEXу; основні процедури створення таблиць та графічних об’єктів; структуру віртуального навчального середовища НУ «Львівська політехніка».
 • уміти: створити вхідний файл, дотримуючись загальних правил синтаксису видавничої системи LATEX; набрати друкований документ у видавничій системі LATEX ; користуватися основними процедурами створення математичних конструкцій, таблиць та графічних об’єктів в LATEXу ; інтегрувати створений друкований документ у віртуальне навчальне середовище  НУ «Львівська політехніка».

Спосіб навчання: аудиторне навчання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит:

 • Програмування;

кореквізити:

 • Інтернет технології,
 • Об’єктно–орієнтоване програмування.

Зміст навчальної модуля:

Побудова друкованих документів у видавничій системі LATEX; стильове оформлення тексту; втілення математичних конструкцій, об’єктів, таблиць та рисунків; інтегрування документу у віртуальне навчальне середовище НУ «Львівська політехніка»

Рекомендована література:

 1. Котельников И.А., Чеботаев П.З. Издательская система LATEX 2E. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998 — 492 с.
 2. Пабирівський В.В., Сеник А.П. Програмні засоби інформаційного забезпечення наукових досліджень. ЕНМК у ВНС НУ «Львівська політехніка».(Сертифікат №01005 від 25.12.2014) (http:// vns.lp.edu.ua/ course/view.php?id=9017).
 3. Lamport L. Das . LATEX – Handbuch. Addison – Wesley Publishing Company  1995.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • лабораторні заняття, усне опитування, контрольна робота (40%);
 • підсумковий контроль (60%): іспит у письмово-усній формі.

Мова навчання: українська


SOFTWARE TOOLS TECHNICAL INFORMATION SCIENTIFIC RESEARCH

Course ID 7.113.01.O.04

Course type:  required

Semester: I

Course hours: total – 90 hours (3 ECTS credits) which includes 16 lecture hours and 16 hours of laboratory exercises.

Lecturers: Ph.D., Viktor. V. Pabyrivskyy

Learning outcomes:

 • knowledge: a general description of the LATEX (information flows, creating the input file, the general syntax rules); basic procedures create a printed document; fundamental processes to create mathematical constructs in LaTeX; basic methods to create tables and graphics; the structure of the virtual learning environment “Lviv Polytechnic.”
 • abilities: to create an input file, following the general rules of syntax publishing system LATEX; dial printed document publishing system in LATEX; use a basic process of creating mathematical structures, tables and graphics in LaTeX; integrate written document created in the virtual learning environment “Lviv Polytechnic.”

Learning mode: auditorium

Prerequisites and corequisites:

Prerequisites: Programming

Corequisites: Internet technology, Object-oriented programming

Course content:

Construction of printed documents in publishing LATEX; stylistic design of the text; implementation of mathematical structures, objects, tables, and figures; integration of material in a virtual learning environment “Lviv Polytechnic.”

Recommended sources:

 1. Котельников И.А., Чеботаев П.З. Издательская система LATEX 2E. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998 — 492 с.
 2. Пабирівський В.В., Сеник А.П. Програмні засоби інформаційного забезпечення наукових досліджень. ЕНМК у ВНС НУ «Львівська політехніка».(Сертифікат №01005 від 25.12.2014) (http:// vns.lp.edu.ua/ course/view.php?id=9017).
 3. Lamport L. Das . LATEX – Handbuch. Addison – Wesley Publishing Company  1995.

Learning methods: lectures, practical training, self-study laboratory classes

Grading approaches and criteria:

 • laboratory exercises, oral interviews, reference work (40%);
 • final examination (60%): writing – oral exam.

Learning language: Ukrainian