Задворняк Іван Михайлович

Задворняк Іван Михайлович

Асистент

2006 – закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Прикладна математика”;

Дисципліни, які викладає:

Математичні методи оптимального планування, математичний аналіз, бази даних, рівняння математичної фізики.

Статті:

 • Markovych B., Zadvorniak I. An effective electron-electron interaction in semi-in?nite metal in the presence of external static electric ?eld with taking into account the local ?eld approximation // Mathematical Modeling and Computing. –2016. –V.3, n.1. –P.90–96.
 • Markovych B., Zadvorniak I. An effective interionic interaction in semi-infinite metal in the presence of external electrostatic field with taking into account the local field approximation // Mathematical Modeling and Computing. –2016. –V.3, n.2. –P.177–182.
 • Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Двочастинкова кореляційна функція «густина–густина» напівобмеженого металу: вплив зовнішнього електричного поля // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2011. –В.14. –С.63–72.
 • Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на електронну структуру напівобмеженого металу // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2013. –В.17. –С.120–130.
 • Маркович Б.М., Задворняк І.М. Ефективний потенцiал мiжелектронної взаємодiї для напiвобмеженого електронного газу з врахуванням поправки на локальне поле // Укр. фіз. журн. –2014. –Т.59, №11. –С.1108–1114.

Список тез доповідей:

 • Маркович Б. М., Задворняк I. М. Ефективний потенцiал мiжелектронної взаємодiї для напiвобмеженого електронного газу з врахуванням поправки на локальне поле // Науково-технiчна конференцiя “Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент” (INTERPOR’15) (Львів, 22-24 вересня 2015). Збірник матеріалів. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. –С.94.
 • Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішнього статичного електричного поля на напівобмежений метал // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми термомеханіки” (22–24 вересня 2016 р. Львів, Україна). Сучасні проблеми термомеханіки. Збірник наукових праць / за заг. ред. Р. М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України. –2016. –Режим доступу: www.iapmm.lviv.ua/MPT2016. –С.94.
 • Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. М. Вплив підкладу на ефективний потенціал міжелектронної взаємодії в металевій плівці // Міжнародна наукова конференція “Фізика конденсованих систем та прикладне матеріалознавство” (Львів, 11–13 жовтня 2007). Тези доповідей. –2007. –С.22.
 • Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. М. Ефективний потенціал міжелектронної взаємодії в металевій плівці: вплив підкладу // Шоста відкрита наукова конференція професорсько–викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 11–13 жовтня 2007). Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. –С.58.
 • Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. М. Моделювання потенціалу міжелектронної взаємодiї в тонкій адсорбованій на поверхні металу плівці // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки (Львів, 31 серпня – 4 вересня 2009). Тези доповідей. –Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики, 2009. –С.280–282.
 • Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. М. Моделювання кореляційної функції для випадку поверхневого потенціалу скінченої величини // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 12-13 листопада 2009). Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. –С.40.
 • Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. М. Дослідження двочастинкової кореляційної функції «rустина-rустина» з врахуванням кулонівської взаємодії // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 17-18 листопада 2010). Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. –С.44.
 • Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. М. Знаходження двочастинкової кореляційної функції для напівобмеженого металу в ідеальному випадку // Другий міжнародний молодіжний фестиваль науки, Комп’ютерні науки та інженерія (Львів, 25-27 листопада 2010). Матеріали VI Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2010. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. –С.200-201.
 • Markovych B. M., Zadvornyak I. M. Calculation of two-particle correlator of spacebounded metal // Abstracts of Conference of young scientists “Modern problems of theoretical physics” (Kyiv, December 22-24, 2010). –Kyiv, 2010. –P.118.
 • Kostrobij P. P., Markovych B. M., Zadvornyak I. M. Two-particle electron correlation function of semi-infinite jellium // The 36-th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics: Programme and abstracts (5-7 April 2011, Lviv, Ukraine). –Lviv, 2011. –P.P114.
 • Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. Дослідження взаємодії між електронами в напівобмеженому металі // ХІ Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини – 2011, Львів, 1–3 червня 2011 р. Iнститут фізики конденсованих систем НАН Украіни. Проrрама та тези. –Львів, 2011. –С.Д2.
 • Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішньоrо електричноrо поля на парний ефективний потенціал міжелектронної взаємодії в напівобмеженому металі // Третій міжнародний молодіжний фестиваль науки, Комп’ютерні науки та інженерія (Львів, 24-26 листопада 2011). Матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011. –Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2011. –С.176-177.
 • Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на унарну функцію розподілу електронів в напівобмеженому металі // 10-та Відкрита наукова конференція ІМФН (Львів, 17–18 травня 2012). Збірник матеріалів та програма конференції. –Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2012. –С.B3.
 • Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішньоrо електpичноrо поля на напівобмежений метал // VIII International Conference ­POROUS МАТЕRIALS: Theory and Experiment (INTERPOR’ 12) (18-22 September 2012, Lviv­-Briukhovychi, Ukraine). – Lviv­-Briukhovychi, 2012. –P.71.
 • Маркович Б. М., Задворняк І. М. Дослідження електронної густини напівобмеженого металу в умовах накладання зовнішнього електричного поля // 11-та Відкрита наукова конференція ІМФН (Львів, 13–14 червня 2013). Збірник матеріалів та програма конференції. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2013. –С.87–88.
 • Markovych B. M., Zadvornyak I. M. An effective potential of electron-electron interaction in semi-infinity electron gas taking into account the local field approximation // Program & Abstracts of V Young Scientists Conference “Problems of Theoretical Physics” (Kyiv, December 24-27, 2013). –Kyiv, 2013. –P.105.
 • Petro Kostrobij, Bogdan Markovych, Ivan Zadvorniak. Investigation the influence of external static electric field on semibounded metal // XIIth International Conference “Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science” (February 25 – March 1, 2014, Lviv-Slavske, Ukraine).
 • Markovych B.M., Zadvorniak I.M.  Investigation the influence of external static electric field on semi-infinity electron gas // X International conference “Electronics and applied physics” (October, 22-25, 2014,  Kyiv, Ukraine).
 • e-mail: ivanzadv[at]yahoo.com
 • сайт: zadvorniak.lviv.ua, mds.lviv.ua