Ясінський Анатолій Васильович

Ясінський Анатолій Васильович

Старший науковий співробітник
Доктор фізико-математичних наук

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (спеціальність: математика, 1980р.), докторантура при Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (спеціальність: 01.02.04-механіка деформівного твердого тіла, 2005р.)

Наукове звання:старший науковийспівробітник (1997р.)

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук (спеціальність: 01.02.04-механіка деформівного твердого тіла, 2009р.)

Посада за основним місцем роботи: провідний науковий співробітник відділу механіки деформівного твердого тіла Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Область наукових інтересів: теплопровідність, термопружність, термопластичність, оптимальне керування системами з розподіленими параметрами, обернені задачі термомеханіки

Основні наукові результати:

Сформульовано постановки та запропоновано методику побудови розв’язків двовимірних задач оптимального керування розподілом в заданому перерізі тіла компонент тензора температурних напружень або вектора переміщень за допомогою внутрішніх джерел тепла.

Побудовано математичні моделі для визначення одно- та двовимірних нестаціонарних температурних полів і напружень в однорідних, кусково-однорідних, кусково-однорідних з фрикційним теплоутворенням, неоднорідних і термочутливих тілах канонічної форми за неповної інформації про теплове навантаження та додатково відомої на частині граничної поверхні поведінки параметрів напружено-деформрваного стану (переміщень, деформацій, напружень) і розроблено методику зведення отриманих математичних моделей до обернених задач термопружності.

Розроблено та апробовано методи і алгоритми побудови аналітичних, аналітико-числових та числових розв’язків отриманих обернених задач термопружності.

Сформульовано постановки задач оптимального за швидкодією керування нестаціонарними температурними режимами у термочутливих тілах канонічної форми за обмежень на керування (температуру нагрівального середовища, тепловий потік на поверхні тіла) та інтенсивність дотичних термонапружень чи накопиченої пластичної деформації зсуву.

В межах теорії неізотермічних процесів деформування елементів тіла за траєкторіями малої кривини розроблено алгоритми та числові методики розв’язання задач оптимального за швидкодією керування нестаціонарними одно- та двовимірними температурними режимами у термочутливих тілах канонічної форми за обмежень на керування та інтенсивність дотичних термонапружень чи накопиченої пластичної деформації зсуву.

Отримані результати досліджень викладені у понад 100 наукових публікаціях.

Деякі з публікацій:

 

1.      Вігак В.М., Ясінський А.В. Оптимізація осесиметричних температурних напружень та переміщень круглої тонкої пластини // Доповіді АН УРСР. – 1985. – Сер. А, № 12. – С. 24-27.

 1. Вигак В.М., Колесов В.С., Ясинкий А.В. Оптимизация термоупругих осесимметричных напряжений в заданном сечении тонкой круглой пластины с помощью источников тепла // Прикл. механика. – 1985. – 21, № 8. – С. 63-70.
 2. Вигак В.М., Колесов В.С., Ясинкий А.В. Оптимальное управление температурными перемещениями оптической поверхности лазерного зеркала // Физика и химия обработки материалов. – 1985. – № 3. – С. 25-30.
 3. Вігак В.М., Ясінський А.В. Оптимальне за швидкодією керування нагрівом простих термочутливих тіл при обмеженні на термопластичні напруження // Доповіді АН УРСР. – 1993. – № 8. – С. 56-59.
 4. Вигак В.М., Ясинский А.В., Юзвяк Н.И. Оптимальное управление нагревом термочувствительных тел канонической формы при ограничениях на напряжения в пластической зоне // Прикл. механика. – 1995. – 31, № 12. – С. 44–51.
 5. Ясінський А.В. Відтворення осесиметричного температурного поля і термо­напруженого стану круглої пластинки за прогином // Доп. НАН України. – 1996. – № 11. – С. 80–83.
 6. Ясінський А.В., Юзвяк М.Й. Оптимізація нестаціонарних одновимірних температурних режимів термочутливих тіл при обмеженні на пластичну деформацію // Доп. – НАН України. – 1998. – № 4. – С. 93–97.
 7. Vihak V.M., Yuzvyak M.Y., Yasinskij A.V. The solution of the plane thermoelasticity problem for a rectangular domain // J. of Thermal Stresses. – 1998. – V. 21, No 5. – P. 545–561.
 8. Ясинский А.В., Шипка Р.И. Определение осесимметричного температурного поля и термо-напряженного состояния круглой пластинки по прогибу // Прикл. механика. – 2001. – 37, № 8. – С. 118–124.
 9. Ясінський А.В. Відтворення температурного поля та термонапружень фрикційно контактних шарів за переміщеннями // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2002. – 38, № 6. – С. 43–50.
 10. Ясінський А. Ідентифікація теплового навантаження та термонапруженого стану сферичних тіл за поверхневими переміщеннями // Машинознавство. – 2004. – № 8. – С. 3–6.
 11. Ясінський А.В. Ідентифікація теплового і термонапруженого станів двошарового циліндра за поверхневими переміщеннями при фрикційному нагріванні //Доп. НАН України. – 2006. – № 5. – С. 69–74.
 12. Кушнір Р.М., Ясінський А.В. Обернена задача термопружності для неоднорідного циліндра за неповної інформації про теплове навантаження // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2007. – 50, № 3. – С. 140–145.
 13. Кушнір Р.М., Ясінський А.В. Ідентифікація теплового і термонапруженого станів термочутливого циліндра за поверхневими деформаціями // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 43, 2007. – № 6. – С. 55–61.

15.  Ясинский А.В. Идентификация теплового и термонапряженного состояний двухслойного цилиндра по поверхностным перемещениям // Прикл. механика. – 2008. – 44, № 1. – С. 40–47.

16.  Kushnir R.M., Yasinskyy A.V. Optimal heating control of thermosensitive rectangular domain under restrictions on stresses in a plastic zone // J.ofThermalStresses. – 2010. – Vol. 33. – P. 251261.

17.  Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл / Під заг. ред. Я.Й. Бурака, Р.М. Кушніра. Т. 5: Оптимізація та ідентифікація в термомеханіці неоднорідних тіл / Р.М. Кушнір, В.С. Попович, А.В. Ясінський. – Львів: СПОЛОМ, 2011. – 256 с.

 

Телефон службовий: +380(32)2585199

 

E-mail: yasinskyy.anatoliy@gmail.com.