Яджак Михайло Степанович

Яджак Михайло Степанович

Старший науковий співробітник Доктор фізико-математичних наук

Народився 28 липня 1963 р. в с. Воля-Баранецька (Копань) Самбірського району Львівської області

1985 – закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Математика»;

1995 – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02-«Математичне моделювання і обчислювальні методи в наукових дослідженнях», Львівський державний університет імені Івана Франка, тема кандидатської дисертації: «Розробка і аналіз паралельних та систолічних алгоритмів для розв’язання задач переносу зарядів в напівпровідниках»;

2001 – вчене звання – старший науковий співробітник за спеціальністю 01.05.02-«Математичне моделювання та обчислювальні методи», Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;

2009 – доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03-«Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, тема докторської дисертації: «Високопаралельні алгоритми та засоби для розв’язання задач масових арифметичних і логічних обчислень»;

2010 – провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

Дисципліни, які викладає: паралельні обчислення та засоби їх реалізації

Коло наукових інтересів: паралельні обчислювальні системи та їх архітектура, паралельні методи та алгоритми обчислень, нейронні мережі, інформаційні системи, метакомп’ютинг

Основні публікації

Статті:

1.        Яджак М.С. Моделювання та аналіз чисельного розв’язання задачі цифрової фільтрації // Ін­формаційні технології і системи. – 1998. – 1, № 1/2. – C. 195–202.

2.        Вальковский В.А., Яджак М.С. Оптимальный алгоритм решения двумерной задачи ци­фровой фильтрации // Проблемы управления и информатики. – 1999. – № 6. – С. 92–102.

3.        Яджак М.С. Алгоритм чисельного розв’язання узагальненої задачі цифрової фільтрації // Віс­ник Львів. ун-ту. Сер. прикладна математика та інформатика. – 1999. – Вип. 1. – С. 286–290.

4.        Яджак М.С. Об оптимальном в одном классе алгоритме решения трёхмерной задачи цифровой фильтрации // Проблемы управления и информатики. – 2000. – № 6. – С. 66–81.

5.        Яджак М.С. Про оптимальність алгоритму чисельного розв’язання узагальне­ної задачі цифро­вої фільтрації // Волинський математичний вісник. – 2000. – Вип. 7. – С. 181–192.

6.        Яджак М.С. Про чисельну реалізацію каскадної цифрової фільтрації // Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикладна математика та інформатика. – 2000. – Вип. 3. – С. 75–79.

7.        Вальковський В.О., Яджак М.С., Полєтаєв С.М. До питання оптимізації квазісистоліч­них об­чи­слень при розв’язанні задачі цифрової фільтрації // Ком­п’ютерна математика. Оптимізація обчислень: Зб. наук. праць Ін-ту кібер­не­тики ім. В.М. Глушкова НАН Ук­ра­їни. – К., 2001. – Т. 1. – С. 77–82.

8.        Яджак М.С. Алгоритмы с ограниченным параллелизмом для решения одной задачи ци­фровой фильтрации // Проблемы управления и информатики. – 2001. – № 6. – С. 109–118.

9.        Яджак М.С. Про моделювання алгоритмів з обмеженим паралелізмом для розв’язання задач цифрової фільтрації // Волинський математичний вісник. – 2001. – Вип. 8. – С. 105–109.

10.     Яджак М.С. Організація квазісистолічних обчислень під час розв’язування задач циф­ро­вої фі­ль­трації // Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикладна математика та інформатика. – 2002. – Вип. 5. – С. 178–183.

11.     Яджак М.С. О построении алгоритмов с ограниченным параллелизмом для решения задач ци­фровой фильтрации // Проблемы управления и информатики. – 2002. – № 6. – С. 92–103.

12.     Яджак М.С. Деякі обчислювальні засоби реалізації алгоритмів цифрової фільтрації // Волинсь­кий математичний вісник. – 2002. – Вип. 9. – С. 90–99.

13.     Яджак М.С. Застосування алгоритмів розв’язування задач цифрової фільтрації для реа­лізації обчислень у нейронних мережах // Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикладна матема­тика та інфор­ма­тика. – 2003. – Вип. 6. – С. 227–232.

14.     Вальковський В.О., Яджак М.С. Про організацію паралельних обчислень у нейронних мере­жах // Відбір і обробка інформації. – 2003. – Вип. 19 (95). – С. 138–144.

15.     Яджак М.С. До питання організації систолічних обчислень під час виконання каскадної циф­рової фільтрації // Волинський математичний вісник. Сер. прикладна математика. – 2003. – Вип. 1 (10). – С. 153–160.

16.     Яджак М.С. Паралельна організація обчислень у нейронних мережах одного типу // Ві­с­ник Львів. ун-ту. Сер. прикладна математика та інформатика. – 2004. – Вип. 9. – С. 204–210.

17.     Яджак М.С. О численном алгоритме решения пространственной задачи каска­дной ци­фровой фильтрации // Проблемы управления и информатики. – 2004. – № 3. – С. 107–120.

18.     Яджак М.С. Про підходи до оптимізації обчислень під час розв’язання задач цифрової фільт­ра­ції // Вісник Київ. націон. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. кібер­нетика. – 2004. – Вип. 5. – С. 52–55.

19.     Яджак М.С. Моделювання нейронних мереж з проективними та латеральними зв’яз­ка­ми на квазісистолічних структурах // Відбір і обробка інформації. – 2005. – Вип. 23 (99). – С. 122–127.

20.     Яджак М.С. Реалізація алгоритмів з обмеженим паралелізмом для розв’язання задачі ци­фрової фільтрації // Відбір і обробка інформації. – 2006. – Вип. 25 (101).– С. 103–108.

21.     Поліщук О.Д., Тютюнник М.І., Яджак М.С. Оцінювання якості функціонування складних систем на основі паралельної організації обчислень // Відбір і обробка інформації. – 2007. – Вип. 26 (102). – С. 121–126.

22.     Яджак М.С. Квазісистолічні обчислювальні структури та їх застосування // Академический вестник. – 2007. – № 20. – С. 53–57.

23.     Анисимов А.В., Яджак М.С. Параллельные алгоритмы выполнения массовых вычисле­ний в нейронных сетях // Проблеми програмування. – 2008. – № 1. – С. 17–25.

24.     Анисимов А.В., Яджак М.С. Построение оптимальных алгоритмов массовых вычисле­ний в задачах цифровой фильтрации // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 4. – С. 3–14.

25.     Яджак М.С. Аналіз реалізації алгоритмів з обмеженим паралелізмом для цифрової фільтрації // Відбір і обробка інформації. – 2009. – Вип. 30 (106). – С. 162–167.

26.     Бекас Б.А., Яджак М.С. Анализ реализации параллельных ал­горит­мов решения задачи цифровой фильтрации на кластерных системах // Методы и сред­ства обработки информации: Тр. Третьей Все­­рос. научн. конф. / Под ред. Л.Н. Королёва. – М.: изд-й отдел ф-та ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009. – С. 310–316.

27.     Поліщук Д.О., Поліщук О.Д., Яджак М.С. Порівняння мето­дів оцінювання скла­дних систем // Відбір і обробка ін­фо­­­р­мації. – 2010. – Вип. 32 (108). – C. 110–118.

28.     Поліщук О.Д., Тютюнник М.І., Яджак М.С. Організація пара­ле­льних обчислень для локального оці­нювання якості функціонування складних систем // Відбір і обробка ін­фо­­­р­мації. – 2010. – Вип. 32 (108). – C. 119–124.

29.     Яджак М.С., Бекас Б.О. Аналіз обчислюва­льних засобів реа­лі­зації високопара­ле­льних алгорит­мів цифрової філь­т­рації // Відбір і обробка інфор­мації. – 2011. – Вип. 34 (110). – C. 135 –139 .

E-mail:  yadzhak_ms@ukr.net