Уханська Оксана Михайлівна

Уханська Оксана Михайлівна

Доцент
Кандидат фізико – математичних наук

1983 – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Механіка”;

1994 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”;

2002 – доцент кафедри прикладної математики.

Дисципліни, які викладає:

 • Комплексний аналіз
 • Методи оптимізації
 • Оптимізація нелінійних моделей
 • Методи математичного моделювання складних систем

Посібники та підручники:

 1. Уханська О.М. Тексти лекцій з курсу “Методи оптимізації”. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. –113 с.
 2. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Уханська Д.В., Сало Т.М., Уханська О.М., Сорокатий М.І. Теорія функцій комплексної змінної. Інтегральні перетворення Фур’є і Лапласа.: Навч. посібник.- Львів: В-во НУ ˝ЛП˝. 2007. – 230 с. (гриф МОН).
 3. П.П.Костробій, О.М.Уханська, та ін. Елементи теорії функцій комплексної змінної. Перетворення Фур’є і Лапласа. Збірник задач і вправ: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. –200 с. (гриф МОН).

Наукові дослідження:

 1. О. Манзій, В.Гладун., В.Пабирівський, О.Уханська. Алгоритм обчислення значення деякої гіпергеометричної функції Гауса в комплексній площині // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, Вип.19, Львів, 2014. – 10с.
 2. Мороз В.І., Уханська О.М. Дискретизація інтегралу згортки за допомогою модифікованого z-перетворення // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: Збірник наукових праць / Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2018. Вип. 16. – С. 79-90.
 3. Уханська О.М., Н.О.Штангрет. Математична модель визначення тривалості руху та пройденого шляху крапель водних вогнегасник речовин у приміщенні під час пожежі // Зб. наук. праць “Пожежна безпека” . – Львів: ЛДУ БЖД, 2018. № 32. С. 63-68.

Наукові конференції:

 1. Костробій П., Уханська О., Безносюк А. Хімічний потенціал напівобмеженого желе: модель скінченного бар’єру // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – С. 45. (Д/Б Адсорбат,2201020).
 2. Kostrobij P.P., Uchanska O.M. Influence of the memory function dynamics of low-dimensional systems // VI Міжнародна наукова конференція “Фізика невпорядкованих систем”, присвячена 80-річчю від дня народження проф. Я.Дутчака. Збірник тез. – Львів, Україна, 14-16 жовтня 2013, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013.– С. 20.
 3. Уханська О.М., Осташ Р.В., Андрусишин Ю.С.Вплив функції пам’яті на процес гетеродифузії домішкових частинок для моделі невзаємодіючих потоків // Науково-технічна конференція “Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент” (INTERPOR’15). Збірник тез. – Львів, Україна, 22-24 вересня 2015, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2015.– С. 75.
 4. В.Р.Гладун., А. П., Сеник, О.М.Уханська, В.П.Будківська. Систематизація та впорядкування методичної роботи кафедри // П’ятнадцята відкрита наукова конференція інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН): збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. С. 71.
 5. Y.Chabanyuk, U.Khimka, I.Budz, O.Ukhanska. Generator for the Model of Financial Market with Semi-Markow Switching // XXXII International Conference PDMU-2018 “Problems of Decision Making under Uncertainties”, Czech Republic, August 27-31, 2018. P. 15-19.
 6. Пабирівський В.В., Сеник А.П., Уханська О.М. Виявлення несанкціонованих повідомлень з використанням ймовірністних методів. XIV Науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні”, Львів, 17.04.2018 – 20.04.2018.

Методичні розробки:

 1. Костробій П.П., Уханська О.М. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів напряму ˝Прикладна математика˝. – Львів: В-во НУ ˝ЛП˝. 2006. – 56с.
 2. Уханська О.М., Кавалець І.І, Топилко П.І. Методи оптимізації. Задачі лінійного цілочислового програмування. Метод гілок та меж: Методичні вказівки та завдання до розрахункової роботи № 1 для студентів базових напрямів 6.040301 “Прикладна математика” та 6.040302 “Інформатика”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 16с.
 3. Уханська О.М. Застосування Z-перетворення до аналізу вихідних процесів лінійних дискретних стаціонарних динамічних систем. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Методи математичного моделювання складних систем” для студентів спеціальності 113 Прикладна математика – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 20 с.
 4. Уханська О.М. Елементи математичного забезпечення теорії систем. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Методи математичного моделювання складних систем” для студентів спеціальності 113 Прикладна математика – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 20 с.