Топилко Петро Іванович

Топилко Петро Іванович

Асистент

2010 — закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю «Прикладна математика». Тема дипломної роботи: ” Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів для м.Кам’янець-Подільський “, науковий керівник д.т.н., проф. Бунь Р.А.

2013 — закінчив аспірантуру Інституту прикладної математики та фундаментальних наук за спеціальністю 01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. Тема дисертаційного дослідження: “Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі”.

2013 — асистент кафедри прикладної математики

Наукові інтереси: математичне моделювання складних природних процесів і явищ, геоінформаційні технології інвентаризації парникових газів в енергетиці

Дисципліни, які викладає:

 • Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних систем

 • Комп’ютерна графіка та мультимедійні системи

 • Алгоритми захисту інформації в інформаційних мережах

 • Об’єктно-орієнтоване програмування

Науково-дослідні роботи та міжнародні гранти:

Міжнародні гранти і проекти:

 • Українсько-австрійський проект „Просторово-часове оцінювання невизначеності кадастрів емісії парникових газів: ретроспективний аналіз для Австрії та України та ефективне прогнозування” (угода М/196-2015 від 16.11.2015 р., номер держреєстрації 0115U006500 та угода М/85-2016 від 27.07.2016 р.; номер держреєстрації 0116U005309);

 • грант 7РП ЄС “Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризацій парникових газів” (грант 7РП ЄС – Marie Curie Project n°247645 FP7-PEOPLE-2009-IRSES; 2010-2014 рр.);

 • українсько-китайський проект “Просторова інвентаризація парникових газів у житловому секторі китайських та українських регіонів для підтримки прийняття ефективних економіко-адміністративних рішень” (угода № М/12-2013 від 25.04.2013 р.; номер держреєстрації 0113U001997 та угода № М/125-2014 від 24.06.2014 р.; номер держреєстрації 0114U003703);

 • українсько-австрійський проект „Регіональний просторовий кадастр емісій парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних” (угода М/435-2011 від 12.09.2011 р., номер держреєстрації 0111U008510 та угода М/301-2012 від 25.07.2012 р.; номер держреєстрації 0112U003944);

 • українсько-австрійський проект “Методи просторової інвентаризації емісій парникових газів Кіотського протоколу з врахуванням їх невизначеностей” (2009-2010 рр.; угода М/32-2009 від 4.03.2009 р.; номер державної реєстрації 0109U003461);

Держбюджетні теми

 • держбюджетна тема ДБ/Інформ “Геоінформаційні технології аналізу стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві для підтримки прийняття рішень” (2013-2014 рр.; номер державної реєстрації 0113U003181).

 • держбюджетна тема ДБ/ГЕО “Геоінформаційні технології побудови регіональних кадастрів емісії парникових газів для підтримки прийняття ефективних економіко-адміністративних рішень” (2011-2012 рр.; номер державної реєстрації 0111U001210);

Науково-методичні праці:

Статті у фахових наукових виданнях України:

 1. Топилко П.І. Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів у електроенергетичному секторі України / Топилко П.І., Бунь Р.А. // Штучний інтелект. – 2013. – № 4, Вип. 62. – С. 432-440.

 2. Лесів М. Ю. Просторове моделювання процесів емісії парникових газів: генерування тепло- та електроенергії у південній Польщі / Лесів М. Ю., Карась Р. М., Топилко П. І., Сорочич М. П. // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2012. – № 6, Ч. 1. – С. 23-28.

 3. Топилко П.І., Бунь Р.А. Геоінформаційна технологія просторового аналізу емісій парникових газів у транспортному секторі м.Кам’янець-Подільський // Математичне моделювання та інформаційні технології. – Киїів, 2012. – Вип. 64. – С. 142-148.

 4. Бунь Р.А., Топилко П.І. Моделювання процесів емісії парникових газів у житловому секторі м.Кам’янець-Подільський // Моделювання та інформаційні технології. – Київ, 2011. – № 61. – C. 139-145.

Статті у закордонних наукових періодичних виданнях:

 1. Lesiv M. Spatial analysis of GHG emissions in eastern polish regions: energy production and residential sector / Lesiv M., Bun R., Shpak N., Danylo O., Topylko P. // Eсontechmod. – 2012. – Vol. 1, N. 2. – P. 17-23.

 2. Topylko P. Geoinformation technology for spatial inventory of greenhouse gas emissions: electricity and heat generation in Poland / Topylko P., Lesiv M., Bun R., Nahorski Z., Horabik J. // Econtechmod. – 2013. – N. 1. – P. 68-77.

Тези доповідей та матеріали конференцій:

 1. Топилко П. І. Математичне моделювання емісії парникових газів при виробництві електроенергії в Польщі (2010-2013 роки) та аналіз одержаних результатів / П. І. Топилко// 12-та Відкрита наукова конференція ІМФН „PSC-IMFS-12” : Збірник матеріалів. – Львів : НУ”ЛП”, 2016. – C. 92

 2. Топилко П. І. Порівняльний аналіз підходів до просторового моделювання процесів емісії парникових газів в електроенергетичній галузі України та Польщі. / П. І. Топилко// 12-та Науково-практична конференція „Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні” : Збірник тез доповідей. – Львів : ННІППТ НУ”ЛП”, 2016. – C. 23-24

 3. Топилко П.І. Математичні та програмні засоби для аналізу емісії парникових газів в процесі виробництва електроенергії в Україні у 2008–2012 роках та аналіз результатів / Інформатика та системні науки (ІСН-2016): Матер. VIІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнародною участю – Полтава, 2016. – С. 310-311.

 4. Topylko P. Spatial Greenhouse Gas (GHG) inventory and uncertainty analysis: A case study for electricity generation in Poland and Ukraine / P. Topylko, M. Halushchak, R. Bun, T. Oda, M. Lesiv, O. Danylo // Proc. of the 4nd Intern. Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories. – Cracow, Poland, 2015. – P. 54–61.

 5. Bun R. High resolution spatial inventory of GHG emissions from stationary and mobile sources in Poland: summarized results and uncertainty analysis / R. Bun, Z. Nahorski, J. Horabik-Pyzel, O. Danylo, N. Charkovska, P. Topylko, M. Halushchak, M. Lesiv, O. Striamets // Proc. of the 4nd Intern. Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories. – Cracow, Poland, 2015. – P. 47–53.

 6. Halushchak M. Spatial inventory of GHG emissions from fossil fuels extraction and processing: An uncertainty analysis/ M. Halushchak, R. Bun, M. Jonas, P. Topylko // Proc. of the 4nd Intern. Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories. – Cracow, Poland, 2015. – P. 69–76.

 7. Oda T. Uncertainty associated with fossil fuel carbon dioxide (CO2) gridded emission datasets / T. Oda, L. Ott, P. Topylko, M. Halushchak, R. Bun, M. Lesiv, O. Danylo, J. Horabik-Pyzel // Proc. of the 4nd Intern. Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories. – Cracow, Poland, 2015. – P. 134–139.

 8. Danylo O. Accounting uncertainty for spatial modeling of greenhouse gas emissions in the residential sector: fuel combustion and heat production / O. Danylo, R. Bun, L. See, P. Topylko, X. Xianguang, N. Charkovska, P. Tymków // Proc. of the 4nd Intern. Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories. – Cracow, Poland, 2015. – P. 204–212.

 9. Топилко П.І., Йопик Т.Г. Розроблення математичного та програмного інструментарію для аналізу процесів емісії парникових газів при виробництві електроенергії в Україні у 2008-2012 роках / П’ятнадцята міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми інформатики та моделювання”: Матер. конф.- Харків-Одеса, 2015.-124 с.

 10. Топилко П.І., Кучеренко О.А. Аналіз результатів математичного моделювання процесів емісії парникових газів при виробництві електроенергії в Польщі у 2010-2013 роках / П’ятнадцята міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми інформатики та моделювання”: Матер. конф.- Харків-Одеса, 2015.-124 с.

 11. Топилко П.І., Бунь Р.А. Математичне моделювання емісій парникових газів для м.Кам’янець-Подільський / Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2011. – С. 94-95.

 12. Топилко П.І., Бунь Р.А. Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів для м.Кам’янець-Подільський / XVIII Міжнародна конференція з автоматичного управління „Автоматика-2011”: Матер. конф. – Львів, 2011. – 360 с.

 13. Lesiv M., Bun R., Topylko P. Geoinformation technologies and models for spatial analysis of GHG emissions: energy production in Eastern Polish regions // Proceedings of the International Workshop “Methods and Applications of Artificial Intelligence”, 22-23 September 2011. – Bielsko-Biała : CIM, 2011. – P. 38-48.

 14. Топилко П. І. Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів у транспортному секторі м.Кам’янець-Подільський / Топилко П. І., Бунь Р. А. / Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2012) : Матер. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 283-284.

 15. Топилко П.І., Данило О.Я., Йонас М., Лесів М.Ю., Бунь Р.А. Алгоритми та програмні засоби врахування невизначеностей вхідних даних при інвентаризації парникових газів для Європейського Союзу / Інформаційні технології, економіка та право (ІТЕП-2012) : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. Молодих вчених та студентів. – Ч. 1. – Чернівці, 2012. – С. 69-70.

 16. Топилко П.І. Моделювання процесу емісії парникових газів при виробництві електроенергії в Україні / П.І.Топилко, М.Ю.Лесів, Р.АБунь // Тези доп. Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 85-86.

 17. Топилко П. І. Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів при виробництві електроенергії в Польщі / П. І. Топилко, М. Ю. Лесів // 10-та Відкрита наукова конференція ІМФН „PSC-IMFS-10” : Збірник матеріалів. – Львів : НУ”ЛП”, 2012. – C. J8.

 18. Бунь Р. А. Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів при виробництві електроенергії в Україні / Р. А. Бунь, П. І. Топилко, М. Ю. Лесів // Матеріали III-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні технології в економіці, менеджменті та освіті” (СІТЕМ-2012). – Львів : Львівська філія ПВНЗ “Європейський університет”, 2012. – С. 206-208.

 19. Топилко П. І. Математичне моделювання процесів емісії парникових газів при виробництві тепла в Україні / Топилко П.І., Лесів М.Ю., Бунь Р.А. // Математичні методи, моделі та інформаційні технології : Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку” (ІТЕП-2013). – Чернівці, 2013. – С. 72-73.

 20. Галущак М. О. Особливості формування кадастру емісій парникових газів від використання палива у промисловості та будівництві Сілезького воєводства Польщі / Галущак М. О., Бунь Р. А., Топилко П. І. / Одинадцята Відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук : Збірник матеріалів : 13 червня 2013, Львів. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 148

 21. Топилко П. І. Математичне моделювання процесів емісії парникових газів при виробництві електроенергії та тепла в Україні з врахуванням невизначеності вхідних параметрів / Топилко П. І., Лесів М. Ю., Галущак М. О. / Одинадцята Відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук : Збірник матеріалів : 13 червня 2013, Львів. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 146.

 22. Topylko P. Uncertainty of greenhouse gases spatial inventory: power and heat production / Petro Topylko, Rostyslav Bun, Oleksander Striamets, Olha Danylo // Proceedings of the 8th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT’2013), November 11-16, 2013. – Lviv, 2013. – P. 15-16.

 23. Danylo O. Modeling and spatial analysis of GHG emissions in the residential sector: case-study for the Silesian Voivodeship in Poland / Olha Danylo, Rostyslav Bun, Oleksander Striamets, Petro Topylko // Proceedings of the 8th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT’2013), November 11-16, 2013. – Lviv, 2013. – P. 43-44.

 

Електронна пошта: petrotopylko@gmail.com