Рижа Ірина Андріївна

Сай Ірина Андріївна

Асистент

Біографія

2008 – закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика»

2009 – асистент кафедри прикладної математики

2015-2018 – аспірант Національного університету «Львівська політехніка»

2019 – захист дисертаційної роботи «Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на неоднорідних каталізаторах» (науковий керівник — проф. Костробій П.П.) на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Наукові інтереси

 • математичне моделювання процесів окиснення чадного газу на неоднорідних каталітичних поверхнях платини та паладію

Дисципліни, які викладає

 • теорія ймовірностей
 • математичний аналіз
 • моделювання складних систем в умовах невизначеностей

Наукові публікації

Статті:

 1. Kostrobij P., Ryzha I., Markovych B. Mathematical model of carbon monoxide oxidation: influence of the catalyst surface structure // Math. Model. Comput. 2018. Vol. 5, no. 2. P. 158-168.
 2. Kostrobij P., Ryzha I. Two-dimensional mathematical model for carbon monoxide oxidation process on the platinum catalyst surface // Chem. Chem. Technol. 2018. Vol. 12, no. 4. P. 451-455.
 3. Kostrobij P., Ryzha I., Hnativ B. Modeling of the effect of carbon dioxide desorption on carbon monoxide oxidation process on platinum catalyst surface // Math. Model. Comput. 2018. Vol. 5, no. 1. P. 27-33.
 4. Ryzha I., Matseliukh M. Carbon monoxide oxidation on the Pt-catalyst: modelling and stability // Math. Model. Comput. 2017. Vol. 4, no. 1. P. 96-106.
 5. Рижа I. Моделювання оксидації чадного газу на поверхні платинового каталізатора у двовимірному випадку // Фiз.-мат. моделювання та iнформ. технології. 2017. Вип. 26. С. 83-89.
 6. Kostrobij P., Ryzha I. Modeling of carbon monoxide oxidation process on the two-dimensional catalyst surface // Math. Model. Comput. 2016. Vol. 3, no. 2. P. 146-162.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Костробій П.П., Рижа І.А. Моделювання процесу оксидації чадного газу на плоскій поверхні каталізатора // Інформатика та системні науки (ІСН – 2017): матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 16-18 березня 2017 р.) / за ред. Ємця О.О. Полтава: ПУЕТ, 2017. С. 160-163.
 2. Костробій П., Рижа І. Двовимірна математична модель реакції окислення чадного газу на поверхні платинового каталізатора // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 року. Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2017. С. 323-326.
 3. Kostrobij P., Ryzha I. Carbon monoxide oxidation on the catalyst surface: modeling and stability // Joint Conferences on Advanced Materials and Technologies: The 14th Conference on Functional and Nanostructured Materials (FNMA’17), The 7th International Conference on Physics of Disordered Systems (PDS’17), 25-29 September 2017, Lviv and Yaremche, Ukraine: Abstracts. Gdańsk: Task Publishing, 2017. P. 89.
 4. Kostrobij P., Ryzha I. Carbon monoxide oxidation on the catalytic surface: modeling and stability // Proceedings of the International Conference “Ukrainian Conference on Applied Mathematics” dedicated to the 100th birth anniversary of Professor Olexandr Kostovskiy, 28-30, September, 2017. Lviv: PAIS, 2017. P. 64-66.
 5. Костробій П., Рижа І. Моделювання процесу оксидації чадного газу на поверхні платинового каталізатора // Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Матеріали міжнародної наукової конференції. Рівне: Червінко А.В., 2018. С. 58-61.
 6. Костробій П., Рижа І. Моделювання окиснення чадного газу на поверхні металевого каталізатора: тонка структура коливної реакції // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали Мiжнародної науково-практичної конференцiї, м. Iвано-Франкiвськ, 14-19 травня 2018 року. – Iвано-Франкiвськ: п. Голiней О.М., 2018. С. 238-241.
 7. Kostrobij P., Ryzha I. Carbon monoxide oxidation on platinum catalyst surface: accounting for the effect of carbon dioxide finite desorption / Petro Kostrobij, Iryna Ryzha // Eastwest Chemistry Conference, October 10-12, 2018, Lviv, Ukraine. Istambul: Bros, 2018. P. 122.
 8. Костробій П., Рижа І. Моделювання впливу анізотропії каталізатора на процес оксидації чадного газу // Наукові праці Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми термомеханіки”. Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2016. С. 97-98.

Навчальні посібники:

 1. П.П.Костробiй, I.А.Рижа. Математичне моделювання в умовах невизначеності. – Львiв: Видавництво “Растр-7”. 2018. – 168 c.

Методичні вказівки:

 1. Моделювання складних систем в умовах невизначеностей: метод. вказівки до лабораторних занять з курсу “Моделювання складних систем в умовах невизначеностей” для студентів спеціальності 113 “Прикладна математика” / уклад.: М.О. Галущак, І.А. Рижа, П.Р. Курапов, М.М. Строчик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 32 с.
 2. Теорія ймовірностей: Методичні вказівки до вивчення дисципліни. Укл.: П.П. Костробій, О.В. Гайдучок, І.А. Сай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 84с.

e–mail: ira.saj@gmail.com