Пабирівський Віктор Володимирович

Пабирівський Віктор Володимирович

Доцент
Кандидат фізико – математичних наук

1992 – закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Математика”;

2001 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”.

Дисципліни, які викладає:

Програмні засоби наукових досліджень, методи моделювання нелінійних процесів, нові інформаційні технології та інтелектуальна власність, Internet технології .

Статті:

  1. В.В.Пабирівський. Формулювання плоскої задачі теорії пружності в переміщеннях через аналітичні функції комплексної змінної. / // Машинознавство – 2004.-Львів ,- № 6. – С.27-29;
  2. Пабирівський В.В. Про постановку та підхід до розв’язування крайових задач просторової теорії пружності з використанням голоморфних функцій двох комплексних змінних. // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – Львів. – 2006. – 49, № 3. – С. 69-76;
  3. Пабирівський В., Пабирівська Н. Про формулювання комплексно-спряжених крайових задач просторової теорії пруж­нос­ті в голоморфних функціях двох комплексних змінних // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології – 2009–Випуск 9. – С. 100–107.
  4. Пабирівська Н.В., Пабирівський В.В. Про коефіцієнтну обернену задачу для параболічного рівняння, що виникає у фінансах. Міжнародна науково-практична конференція “Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення”, Львів, 16.03.2018 – 17.03.2018.
  5. Пабирівський В.В., Сеник А.П., Уханська О.М. Виявлення несанкціонованих повідомлень з використанням ймовірністних методів. XIV Науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні”, Львів, 17.04.2018 – 20.04.2018.

Тези:

  1. Пабирівський В.В.Про один варіант побудови точних розв‘язків комплексно-спряжених крайових задач плоскої теорії пружності методом аналітичних функцій комплексної змінної // Тези доповідей відкритої наукової конференції професорсько-викладацького складу ІПМФН НУ “Львівська політехніка”. Львів, 2005. – C 157;
  2. Пабирівський В.В. Формулювання крайової задачі двовимірної теорії пружності в голоморфних функціях від двох комплексних змінних // Тези доповідей відкритої наукової конференції професорсько-викладацького складу ІПМФН НУ “Львівська політехніка”. Львів, 2009. – C 56;
  3. Пабирівський В.В., Пабирівська Н.В. Визначення невідомого джерела у параболічному рівнянні // Тези доповідей XIII міжнародної наукової конференції ім.акад. М.Кравчука. – Київ.

Методичні вказівки:

Основи JavaScript, 2004. – 34 с.

Математична теорія ризику та страхова справа, 2005. – 27 с.

1.Тематика наукових досліджень: «Побудова розв’язків задач просторової теорії пружності методом функцій багатьох комплексних змінних».

2.Список опублікованих наукових і навчально-методичних робіт

з 01. 09. 2010 до 01.10.2016 

з/п

Назва Харак

тер

роботи

Інформація

про публікацію

Зага-льний обсяг, стор. Співавтори
1 2 3 4 5 6
I. Наукові роботи 
1 Визначення невідомо­го джерела у парабо­лічному рівнянні. тези XIII міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. – Київ: – 2010. – (13-15 травня) – С. 307. 1 Пабирівська Н.
2 Про розв’язність обер­неної задачі з невідо­мим джерелом у параболічному рівнянні. тези V міжвузівська науково-технічна конференція науково-педагогіч­них працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютер­них технологій в Україні» ІППТ НУ «Львівська політехніка». – Львів: – 2010. – С. 18. 1 Пабирівська Н.
3 Про коректність обер­неної задачі з вільною межею тези ІX наукова конференція профе­сорсько-викладацького складу ІМФН НУ «Львівська політех­ніка». – Львів: – 2010. – С.20. 1 Пабирівська Н.
4 Розв’язки базових крайових задач двови­мірної теорії пруж­ності для циліндрич­ного тіла прямо кут­ного поперечного перерізу тези VIІ науково-технічна конферен­ція науково-педагогічних праців­ників та студентів «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ю­терних технологій в Україні» ІППТ НУ «Львівська політех­ніка». – Львів: – 2011. – Т.1 – С. 286-287. 1 Пабирівська Н.
5 Про побудову базових розв’язків крайових задач двовимірної теорії пружності в голоморфних функ­ціях від двох комплек­сних змінних тези 10-а Відкрита наукова конферен­ція ІМФН НУ «Львівська політехніка». – Львів: – 2012. – A.27-28 1

 

6 Базові розв’язки кра­йових задач двовимір­ної теорії пружності для циліндричного тіла в голоморфних функціях від двох комплексних змінних тези VIІІ INTERNATIONAL CONFE­RENCE. Porous materials theory and Experiment & Symposium “Mathematical Modelling and Optimization in Mechanics” (devoted to the memory of prof.Y.Y.Burak) – Львів-Брюхо­вичі: – 2012. – С. 93-95. 3
7 Моделювання випад­кових дифузійних потоків у двофазній смузі з ймовірним розташуванням вклю­чень в середині тіла тези ХІІ Міжнародна науково-техніч­на конференція, Кременчук, 8-10 листопада 2013 «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» – Кременчук.: Посвід­чення УкрІНТЕІ №608 від 11.10.2012. – С. 135-137. 3 Давидюк А.Є.,

Чернуха О.Ю.,

Чапля Є.Я.

8 Побудова розв’язків базових крайових задач просторової теорії пружності з використанням голоморфних функцій стаття Фізико-математичне моделюван­ня та інформаційні технології – 2013 – 18, – С. 146–157.

(фахове видання)

12 Пабирівська Н.,

Гладун В.

9 Моделювання проце­сів стаціонарної гете­родифузії розпадної речовини у середо­вищі з пастками стаття Моделювання та інформаційні технології – 2013– 70, – С. 96–109.

(фахове видання)

1 Чернуха О.Ю.,

Чапля Є.Я.,

Гончарук В.Є.,

Білущак Ю.І.

10 Постановка крайових задач теорії пружності в голоморфних функ­ціях двох комплек­сних змінних з враху­ванням об’ємних сил тези IX науково-практична конферен­ція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприєм­ництва та комп’ютерних техно­логій в Україні» ІППТ НУ «Львівська політехніка». – Львів: – 2013. – С. 507-510. 3 Пабирівська Н.В
11 Про одну коефіцієнт­ну обернену задачу для рівняння тепло­провідності в області з вільною межею тези X науково-практична конферен­ція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприєм­ництва та комп’ютерних техно­логій в Україні» науково-педагогічних працівників ІППТ НУ «Львівська політехніка». – Львів: – 2014. – С. 383-385. 3 Пабирівська Н.ВСимовоник І.Б.

 

12 Програмний засіб для розрахунку концен­тра-ції та потоків речовини при конвек­тивно-дифу-зійному переносі в пе-ріодич­них структурах тези 16-а Міжнародна науково-технічна конференція SAIT 2014, Київ , 26-30 травня 2014 «Сис­темний аналіз та інформаційні технології» – К.:ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2014. – С. 69-71. 3 Гера Б.В.,

Гончарук В.Є.,

Дмитрук В.А.

13 Алгоритм обчислення значення деякої гіпер­геометричної функції Гауса у комплексній площині стаття Фізико-математичне моделюван­ня та інформаційні технології – 2014 – 19, – С. 117–127.

(фахове видання)

11 Манзій О.,

Гладун В.,

Уханська О.

14 Структура розв’язків базових крайових задач теорії пружності для призматичних тіл у функціях двох комп­лексних змінних стаття Фізико-математичне моделюван­ня та інформаційні технології – 2014 – 20, – С. 149–161

(фахове видання)

13 Пабирівська Н.,
Гладун В.
 
15 Відносна стійкість до збурень багато вимір­них регулярних С-дробів стаття Вісник Національного універси­тету “Львівська політехніка”. Фізико-математичні науки.- Львів.-2014.- №804 – С. 112-119

(фахове видання)

8 Манзій О.,
Матулка К.В,
Гладун В.
 
16 Побудова розв’язків просторових задач теорії пружності з використанням ме­тоду голоморфних функцій двох комп­лексних змінних Моно-графія Львів: Растр-7, 2014. – 184 с. 184/ 140 Бурак Я.Й.
17 Diffusion equation for mass flux and problem of initial and boundary conditions тези 16-th International conference on System Analysis and Information Technology SAIT 2015/ Institute and Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI” , Kyiv, Ukraine. June 22-25, 2015 – p. Chaplya Y.Y.,

Chernukha O.Y.,

Davydok A.Y.

18 Про постановку крайо-вої задачі теорії пруж-ності з врахуван-ням обємних сил в голо-морфних функ­ціях двох комплек­сних змінних тези 12-а Відкрита наукова конферен­ція ІМФН НУ «Львівська політехніка». – Львів: – 2016. – 38-40 2 Пабирівська Н.В.
19 On identification of unknown source term in parabolic equation International conference on DIFFERENTIAL EQUATIONS Dedicated to the 110th Anniversaryof Ya.B.Lopatynsky/ Ivan Franko National University of Lviv, Pidstryhach Institute for Applied Problemsof Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, National University Lviv Polytechnic” , Lviv, Ukraine. September 20-24, 2016 – p.98-99 2 Pabyrivska N.V.

 

 

з/п

Назва Характер

робо­ти

Інформація

про публікацію

Зага-льний обсяг, стор. Співавтори
1 2 3 4 5 6
II. Навчально методичні роботи
1 Iнтернет технології. Методичні вкзівки до виконання лаборатор­ної роботи з курсу “Нові інформаційні технології” для сту­дентів спеціальності 7.080202 “Приклад­на математика” Мето­дичні вказів­ки – Львів: Видавництво Національ­ного університету «Львівська політехніка», 2011. – 20 с. 20 Сеник А.П.,

Бойчук П.В.

2 Системне програму­вання Методичні вка­зівки до лабораторних робіт для студентів спец-стей: 6.040301 «Прикладна матема­тика» та 6.040302 «Інформатика»-[Елек­тронний ресурс]

http://vladislav.net/sysprog2012/sysprogmetodychka2012.pdf.

Мето­дичні вказів­ки – Львів: Видавництво Національ­ного університету «Львівська політехніка», 2012. – 16 с. 16 Анохін В.Є.,

Алєксєєв В.І..

3 Математична теорія ризику і страхова справа. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеці­альностей: 8.04030203-СІМм, 8.04030204-ІКТм, 7.04030101-ПММс Мето­дичні вказів­ки – Львів: Видавництво Національ­ного університету «Львівська політехніка», 2013. – 20 с. 20 Сеник А.П.
4 Теорія функцій комп­лексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для самос­тійної роботи студен­тів спеціальностей 6.050901«Радіотехні­ка»,

6.050902 «Радіо­електронні апарати», 6.050903 «Телекому­нікації»,

6.050801 «Мікро– та наноелек­троніка»

Мето­дичні вказів­ки – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 40 с. 40 Сеник А.П.,

Алексєєв В.І.,

Уханська О.М.,

Гладун В.Р.

5 СУБД «Oracle»: SQL та PL/SQL. Методичні вказівки до практик­них занять з курсу “Бази даних та інфо­рмаційні системи” для студентів спеціаль­ностей 6.040301 “При­кладна математика” 6.040302“Інформатика Мето­дичні вказів­ки – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 21 с. 21 Алексєєв В.І.,

Гладун В.Р.

6 Вища математика (Те­орія ймовірностей). Методичні вказівки та завдання для самості­йної роботи студентів напрямків “6.050801 Мікро- та наноелек­троніка”, “6.050903 Телекомунікації”, “6.051004 Оптотехні­ка”,“6.050802 Елек­тронні пристрої та системи” Мето­дичні вказів­ки – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 32 с. 32 Ярошко С.М.,

Сеник А.П.

7

Бази даних та інфор­маційні системи:мето­дичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання базо­вих напрямів підго­товки 6.040301 “Прик­ладна математика”, 6.040302“Інформатика

Мето­дичні вказів­ки – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 24 с. 24 Гладун В.Р.,
Сеник А. П.,
Алєксєєв В.І.,
Уханська О. М.

Пабирівський Віктор Володимирович
Сеник Андрій Петрович
Уханська Оксана Михайлівна
 

8 Теорія поля та функції комплексної змінної . (Частина І «Кратні, криволінійні і поверх­неві інтеграли. Век­торний аналіз»).Мето­дичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму

6.050903 «Телекому­нікації»

Мето­дичні вказів­ки – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 28 с. 28
9 «Математична теорія ризику і страхова справа»- електронний навчально-методич­ний комплекс розмі­щений у Віртуаль­ному навчальному середовищі НУ«Ль­вівська політехніка» Інфор­мацій­ний ресурс Сертифікат № 00802,

Адреса розміщення:

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8587

Номер і дата реєстрації: Е41-141-31/2014 від 27.05.2014 р.

280/ 140 Сеник А.П.

 

10 «Програмні засоби інформаційного забез­пе­чення наукових досліджень»- електро­нний навчально-мето­дич­ний комплекс розміщений у Вірту­альному навчальному середовищі НУ«Ль­вівська політехніка» Інфор­мацій­ний ресурс Сертифікат № 01005,

Адреса розміщення:

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9017

Номер і дата реєстрації: №E41-141-42/2014 від 25.12.2014

196/ 106 Сеник А.П.
11 «Функції комплексної змінної та операційне числення»- електрон­ний навчально-мето­дичний комплекс розмі­щений у Вірту­аль­ному навчальному середовищі НУ«Ль­вівська політехніка» Інфор­мацій­ний ресурс Сертифікат № 01081,

Адреса розміщення:

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=11846

Номер і дата реєстрації: E41-141-57/2015 від 26.03.2015

210/ 100 Сеник А.П.

Уханська О.М.

12 «Теорія функцій комплексної змінної»- електрон­ний навчаль-но-мето­дичний комп-лекс розмі­щений у Вірту­аль­ному навча-льному середовищі НУ«Ль­вівська політехніка» Інфор­мацій­ний ресурс Сертифікат № 01384,

Адреса розміщення:

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13457

Номер і дата реєстрації: E41-141-86/2015 від 11.12.2015

270/ 135 Уханська О.М.
13 «Математичні основи інформаційних техно-логій»- електрон­ний навчально-методич-ний комплекс розмі­щений у Вірту­аль­ному навчальному середовищі НУ«Ль­вівська політехніка» Інфор­мацій­ний ресурс Сертифікат № 01536,

Адреса розміщення:

http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14346

Номер і дата реєстрації: E41-141-119/2015 від 18.04.2016

210/ 100 Уханська О.М.

Сеник А.П.

 

14 «Iнтернет технології» Методичні вкзівки до виконання лаборатор­ної роботи з курсу “Нові інформаційні технології” для сту­дентів спеціальності 113″Приклад­на мате-матика”, 122 «Компю-терні науки» Мето­дичні вказів­ки – Львів: Видавництво Національ­ного університету «Львівська політехніка», 2016. – 28 с. 28 Сеник А.П.,

Задворняк І.М.

 

 

e–mail: PabVic@ukr.net