Пабирівський Віктор Володимирович

Пабирівський Віктор Володимирович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

1992 – закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Математика”;

2007 – кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”.

Діяльність

 • Лектор курсу «Методи моделювання нелінійних процесів» (з 2007/12 н.р.).
 • Лектор курсу «Програмні засоби інформаційного забезпечення наукових досліджень» (з 2012/19 н.р.).
 • Лектор курсу «Теорія поля та функції комплексної змінної» (з 2010/17 н.р.).
 • Лектор курсу «Комплексне числення» (з 2015/19 н.р.).
 • Керівник магістерських та бакалаврських робіт
 • Відповідальний по кафедрі за зв’язки з підприємствами-замовниками (з 2014/19 н.р.)

Тематика наукових досліджень

 • Крайові задачі просторової теорії пружності;
 • Теорія аналітичних функцій; функції багатьох комплексних змінних;
 • Побудова розв’язків задач просторової теорії пружності методом функцій багатьох комплексних змінних.

Наукові публікації

Перелік публікацій подано у хронологічному порядку

Монографії

 1. Бурак Я.Й., Пабирівський В.В. Побудова розв’язків просторових задач теорії пружності з використанням методу голоморфних функцій двох комплексних змінних. Монографія. –Львів: Видавництво “Растр-7”, 2014. –184 с.

Статті

 1. Бурак Я.Й., Пабирівський В.В. Про використання методу аналітичних функцій в задачах осесиметричної теорії пружності // Доповіді АН України – 1993. – № 3. – С. 55-59.
 2. Пабирівський В.В. Про конкретизацію крайових задач теорії пружності за поданням загального розв‘язку у формі Папковича – Нейбера // Вісник Державного університету „Львівська політехніка”– 1997. – № 320. – С. 107-111.
 3. Бурак Я.Й., Пабирівський В.В. Метод аналітичних функцій багатьох комплексних змінних у температурних задачах теорії пружності // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – Львів. – 1997. – 40, № 1. – С. 45-49.
 4. Бурак Я.Й., Пабирівський В.В. Метод аналітичних функцій в розв‘язуванні трьохвимірних крайових задач теорії пружності // Вісник Дніпропетровського університету. Серія механіко-математична.– 2001. – Вип. 4. –Т. 1 – С. 9-16.
 5. Пабирівський В.В. Формулювання плоскої задачі теорії пружності в переміщеннях через аналітичні функції комплексної змінної. // Машинознавство – Львів. – 2004. – № 6. – С. 27-29.
 6. Пабирівський В.В. Про постановку та підхід до розв’язування крайових задач просторової теорії пружності з використанням голоморфних функцій двох комплексних змінних. // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – Львів. – 2006. – 49, № 3. – С. 69-76.
 7. Пабирівський В.В., Пабирівська Н.В. Про формулювання комплексно – спряжених крайових задач просторової теорії пружності в голоморфних функцій двох комплексних змінних. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології– Львів. – 2009– 9, – С. 100–107.
 8. Пабирівський В.В., Пабирівська Н.В., Гладун В.Р. Побудова розв’язків базових крайових задач просторової теорії пружності з використанням голоморфних функцій. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології– Львів. – 2013 – 18, – С. 146–157.
 9. Чернуха О.Ю., Чапля Є.Я., Гончарук В.Є., Білущак Ю.І., Пабирівський В.В. Моделювання процесів стаціонарної гетеродифузії розпадної речовини у середовищі з пастками. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології– Львів. – 2013– 70, – С. 96–109.
 10. Манзій О.С., Гладун В.Р., Пабирівський В.В., Уханська О.М. Алгоритм обчислення значення деякої гіпергеометричної функції Гауса у комплексній площині. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології– Львів. – 2014 – 19, – С. 117–127.
 11. Пабирівський В.В., Пабирівська Н.В., Гладун В.Р. Структура розв’язків базових крайових задач теорії пружності для призматичних тіл у функціях двох комплексних змінних. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології– Львів. – 2014 – 20, – С. 149–161.
 12. Манзій О.С., Матулка К.В., Гладун В.Р., Пабирівський В.В. Відносна стійкість до збурень багато вимірних регулярних С-дробів. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Фізико-математичні науки.- Львів.-2014.- №804 – С. 112-119.
 13. Гладун В.Р., Манзій О.С., Пабирівський В.В. Деякi властивостi залишкiв пiдхiдних дробiв гiллястих ланцюгових дробiв з додатними елементами. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Фізико-математичні науки.- Львів.- 2017– №871, – С. 65–70.
 14. Pabyrivska N., Pabyrivskyy V. . On the determination of an unknown source in the parabolic equation // Mathematical Modeling and Computing. – 2017. – Vol.4, №2. – pp.171-176.
 15. Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for strong obsolete data. // International scientific journal INDUSTRY 4.0., Published by Scientific technical union of mechanical engineering “INDUSTRY 4.0”, Bulgaria – YEAR III, ISSUE 1/2018., P.20-23
 16. Pabyrivska N.V., Pabyrivskyy V.V. Inverse problem for two-dimensional heat equation with an unknown source // Data stream mining and processing : proceedings of the IEEE second international conference, August 21–25, 2018, Lviv, Ukraine. – 2018. – P. 361–363.
 17. Pabyrivska N.V., Kozytskyi*** Valerii, Pabyrivskyy Viktor. Peculiarities of bifurcation in price dynamics // Приазовський економічний вісник. – 2020. – Вип. 1 (18). – С. 321–325. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 18. Pabyrivskyi V. V., Kuzio I. V., Pabyrivska N. V., Pukach P. Ya. Two-dimensional elastic theory methods for describing the stress state and the modes of elastic boring. Naukovyi Visnyk Natsіonalnoho Hіrnychoho Unіversytetu. 1, 46-51 (2020). (SciVerse SCOPUS).
 19. Pabyrivskyi V. V., Pabyrivska N. V., Pukach P. Ya. The study of mathematical models of the linear theory of elasticity by presenting the fundamental solution in harmonic potentials // Mathematical Modeling and Computing. –2020. –V.7, n.2. –P.259–268. (SciVerse SCOPUS).

Тези

 1. Пабирівський В.В. Про використання методу аналітичних функцій в задачах осесиметричної теорії пружності. // Третя Міжнародна наукова конференція імені Академіка М.Кравчука. – Київ – 1994.- С.86.
 2. Пабирівський В.В. Метод функцій багатьох комплексних змінних в осесиметричних задачах теорії пружності. // Четверта Міжнародна наукова конференція імені Академіка М.Кравчука. – Київ – 1995.- С.187.
 3. Пабирівський В.В. Побудова базових станів крайових задач теорії пружності // 4-й міжнародний симпозіум укр. інженерів-механіків у Львові. Тези доп. – Львів: : вид-во НУ “ЛП”, 1999. – C 73-74.
 4. Пабирівський В.В. Побудова розв‘язків трьохвимірних крайових задач теорії пружності методом аналітичних функцій двох комплексних змінних / Я.Й.Бурак // Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук : Тези доп. – Львів: вид-во НУ “ЛП”, 2002. – С. 187.
 5. Пабирівський В.В. Про один варіант побудови точних розв‘язків комплексно-спряжених крайових задач плоскої теорії пружності методом аналітичних функцій комплексної змінної // Тези доповідей відкритої наукової конференції професорсько-викладацького складу ІПМФН НУ “Львівська політехніка”. Львів: вид-во НУ “ЛП”, 2005. – C 157.
 6. Пабирівський В.В. Формулювання крайової задачі двовимірної теорії пружності в голоморфних функціях від двох комплексних змінних // VIII наукова конференція професорсько-викладацького складу ІМФН, присвячена 165-річчю НУ «Львівська політехніка». Львів: вид-во НУ “ЛП”, 2009. – С.56.
 7. Пабирівська Н.В. Визначення невідомого джерела у параболічному рівнянні / Пабирівський В.В. // XIII міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. – Київ: – 2010. – (13-15 травня) – С. 307
 8. .Пабирівська Н.В. Про розв’язність оберненої задачі з невідомим джерелом у параболічному рівнянні. / Пабирівський В.В // V міжвузівська науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» ІППТ НУ «Львівська політехніка». – Львів: – 2010. – С. 18.
 9. Пабирівська Н.В. Про коректність оберненої задачі з вільною межею / Пабирівський В.В // ІX наукова конференція професорсько-викладацького складу ІМФН НУ «Львівська політехніка».. – Львів: вид-во НУ “ЛП” – 2010. – С.20
 10. Пабирівський В.В. Розв’язки базових крайових задач двовимірної теорії пружності для циліндричного тіла прямокутного поперечного перерізу. / Пабирівська Н.В. // VІІ міжвузівська науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» ІППТ НУ «Львівська політехніка». – Львів: – 2011. – Т.1 – С. 286-287.
 11. Пабирівський В.В. Про побудову базових розв’язків крайових задач двовимірної теорії пружності в голоморфних функціях від двох комплексних змінних. // Десята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC IMFS 10»], (Львів, 17–18 травня 2012 р.). — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — А.27–А.28.
 12. Пабирівський В.В. Базові розв’язки крайових задач двовимірної теорії пружності для циліндричного тіла в голоморфних функціях від двох комплексних змінних. // VIІІ INTERNATIONAL CONFERENCE. Porous materials theory and Experiment & Symposium “Mathematical Modelling and Optimization in Mechanics” (devoted to the memory of prof.Y.Y.Burak) – Львів-Брюховичі: – 2012. – С. 93-95.
 13. Чернуха О.Ю. Моделювання випадкових дифузійних потоків у двофазній смузі з ймовірним розташуванням включень в середині тіла. / Давидюк А.Є., Чапля Є.Я., Пабирівський В.В. // ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція, (Кременчук, 8-10 листопада 2013) «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» – Кременчук.: Посвідчення УкрІНТЕІ №608 від 11.10.2012. – С. 135-137.
 14. Пабирівський В.В. Постановка крайових задач теорії пружності в голоморфних функціях двох комплексних змінних з врахуванням об’ємних сил / Пабирівська Н.В. // IX науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» ІППТ НУ «Львівська політехніка». – Львів: – 2013. – С. 507-510.
 15. Пабирівська Н.В. Про одну коефіцієнту обернену задачу для рівняння теплопровідності в області з вільною межею. / Пабирівський В.В., Симовоник І.Б. // X науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» науково-педагогічних працівників ІППТ НУ «Львівська політехніка». – Львів: – 2014. – С. 383-385.
 16. Гера Б.В.. Програмний засіб для розрахунку концентрації та потоків речовини при конвективно-дифузійному переносі в періодичних структурах. / Гончарук В.Є., Дмитрук В.А., Пабирівський В.В. // 16-а Міжнародна науково-технічна конференція SAIT 2014, (Київ , 26-30 травня 2014), «Системний аналіз та інформаційні технології» – К.:ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2014. – С. 69-71.
 17. Chaplya Y.Y. Diffusion equation for mass flux and problem of initial and boundary conditions. / Chernukha O.Y., Davydok A.Y., Рabyrivskyi V.V. // 16-th International conference on System Analysis and Information Technology SAIT 2015/ Institute and Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI” , Kyiv, Ukraine. June 22-25, 2015 – р. 75.
 18. Пабирівський В.В. Про постановку крайової задачі теорії пружності з врахуванням обємних сил в голоморфних функціях двох комплексних змінних./ Пабирівська Н.В. // ХІІ відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC IMFS 12»], — Львів: Вид-во «Львівська політехніка», 2016. — С.38–40.
 19. Уханська О.М. Веб-орієнтована система обліку методичної роботи кафедри./ Сеник А.П., Патерко О.Я., Пабирівський В.В. // ХІІ відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC IMFS 12»], — Львів: Вид-во «Львівська політехніка», 2016. — С.116–118.
 20. Pabyrivska N.V. On identification of unknown source term in parabolic equation./ Pabyrivskiy V.V. // International conference on DIFFERENTIAL EQUATIONS Dedicated to the 110th Anniversaryof Ya.B.Lopatynsky/ Ivan Franko National University of Lviv, Pidstryhach Institute for Applied Problemsof Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, National University Lviv Polytechnic” , Lviv, Ukraine. September 20-24, 2016 – p.98-99.
 21. Пабирівська Н.В. Про одну обернену задачу для параболічного рівняння. / Пабирівський В.В. // Тринадцята відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха : збірник матеріалів конференції, (Львів, 30–31 березня 2017 року) – Львів : Видавництво Тараса Сороки. – C. 60 – 61. .
 22. Сеник А., Пабирівський В., Уханська О. Виявлення несанкціонованих повідомлень з використанням ймовірністних методів. // XIV науково-практична конферен-ція «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» ІППТ НУ «Львівська політехніка» (Львів, 17–20 квітня 2018 року). – Львів: – 2018. – С. 38.
 23. Alieksieiev V., Ivasyk G., Pabyrivskyi V., Pabyrivska N. Big data aggregation algorithm for strong obsolete data. // International scientific journal INDUSTRY 4.0., Published by Scientific technical union of mechanical engineering “INDUSTRY 4.0”,Bulgaria – YEAR III, ISSUE 1/2018.- P.20-23
 24. Lytvyn Vasyl, Kuchkovskiy Volodymyr, Vysotska Victoria, Markiv Oksana, Pabyrivskyy Viktor. Architecture of system for content integration and formation based on cryptographic consumer needs // Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 391–395. (ДБ/ОПР, Прикладні дослідження і розробки). (SciVerse SCOPUS).
 25. Гладун В. Р., Пабирівський В. В., Сеник А. П., Уханська О. М. Система керування та монiторингу методичної роботи кафедри // 16-та Відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів конференції, 6–7 лютого, 2020 р., Львів. – 2020. – C. 26–27. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 26. Пабирівська Н. В., Пабирівський В. В. Про одну коефiцiєнтну обернену задачу для рiвняння теплопровiдностi в областi з вiльною межею // 16-та Відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів конференції, 6–7 лютого, 2020 р., Львів. – 2020. – C. 59–60. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 27. Гладун В. Р., Пабирівський В. В., Сеник А. П., Уханська О. М. Інструментарій моніторингу та аналізу методичного наповнення в умовах діяльності кафедри // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 139. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою).

Методичні розробки

 1. Iнтернет технології. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу “Нові інформаційні технології” для студентів спеціальності 7.080202 “Прикладна математика./ Сеник А.П., Пабирівський В.В., Бойчук П.Р. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 20 с.
 2. Системне програмування Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальностей: 6.040301 «Прикладна математика» та 6.040302 «Інформатика»-[Електронний ресурс.]/ Анохін В.Є., Алєксєєв В.І., Пабирівський В.В., – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 16 с.
 3. Математична теорія ризику і страхова справа. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей: 8.04030203-СІМм, 8.04030204-ІКТм, 7.04030101-ПММс./ Сеник А.П., Пабирівський В.В., – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 20 с.
 4. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей 6.050901«Радіотехніка», 6.050902 «Радіоелектронні апарати», 6.050903 «Телекомунікації», 6.050801 «Мікро– та наноелектроніка» / Пабирівський В.В., Сеник А.П., Алєксєєв В.І., Уханська О.М., Гладун В.Р. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 40 с.
 5. СУБД «Oracle»: SQL та PL/SQL. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Бази даних та інформаційні системи” для студентів спеціальностей 6.040301 “Прикладна математика” 6.040302“Інформатика” / Алєксєєв В.І., Гладун В.Р., Пабирівський В.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 21 с.
 6. Вища математика (Теорія ймовірностей). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів напрямків “6.050801 Мікро- та наноелектроніка”, “6.050903 Телекомунікації”, “6.051004 Оптотехніка”,“6.050802 Електронні пристрої та системи” / Ярошко С.М., Сеник А.П., Пабирівський В.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 32 с.
 7. Бази даних та інформаційні системи. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання базових напрямів підготовки 6.040301 “Прикладна математика”, 6.040302“Інформатика / Гладун В.Р., Сеник А.П., Алєксєєв В.І., Пабирівський В.В., Уханська О.М.,– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 24 с.
 8. Теорія поля та функції комплексної змінної. (Частина І «Кратні, криволінійні і поверхневі інтеграли. Векторний аналіз»). Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму 6.050903 «Телекомунікації» / Пабирівський В.В., Гладун В.Р., Сеник А.П. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 28 с.
 9. Електронний навчально-методичний комплекс «Математична теорія ризику та страхова справа»/ Укл. Сеник А.П., Пабирівський В.В.– Сертифікат № 00802, Адреса розміщення: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8587, Номер і дата реєстрації: № Е41-141-31/2014 від 27.05.2014 р.
 10. Електронний навчально-методичний комплекс «Програмні засоби інформаційного забезпечення наукових досліджень»/ Укл. Пабирівський В.В., Сеник А.П., – Сертифікат № 01005, Адреса розміщення: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9017 , Номер і дата реєстрації: №E41-141-42/2014 від 25.12.2014
 11. Електронний навчально-методичний комплекс «Функції комплексної змінної та операційне числення» / Укл. Пабирівський В.В., Сеник А.П., Уханська О.М. – Сертифікат № 01081, Адреса розміщення: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=11846 , Номер і дата реєстрації: №E41-141-57/2015 від 26.03.2015
 12. Електронний навчально-методичний комплекс «Теорія функцій комплексної змінної» / Укл. Уханська О.М., Пабирівський В.В. – Сертифікат №01384, Адреса розміщення: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=11846 , Номер і дата реєстрації: №: E41-141-86/2015 від 11.12.2015
 13. Електронний навчально-методичний комплекс «Математичні основи інформаційних технологій» / Укл. Уханська О.М., Пабирівський В.В., Сеник А.П. – Сертифікат №01536, Адреса розміщення: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14346 , Номер і дата реєстрації: №: E41-141-119/2015 від 18.04.2016
 14. Iнтернет технології. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу “Нові інформаційні технології” для студентів спеціальності 113″Прикладна математика”, 122 «Комп’ютерні науки» / Сеник А.П., Пабирівський В.В., Задворняк І.М. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 28 с.
 15. Електронний навчально-методичний комплекс «Методи оптимізації» / укладачі – Уханська О.М., Пабирівський В.В., Сеник А.П., Гладун В.Р. – Сертифікат №02406, Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5279 , Номер і дата реєстрації:№ E41-141-262/2018 від 10.07.2018 р.
 16. Електронний навчально-методичний комплекс «Математична теорія ризику в інформаційних технологій» / укладачі – Сеник А.П., Пабирівський В.В., Уханська О.М., Манзій О.С., Гладун В.Р. – Сертифікат №02780, Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5342 , Номер і дата реєстрації:№ E41-141-294/2019 від 18.04.2019 р.
 17. Електронний навчально-методичний комплекс «Комплексний аналіз» для студентів спеціальності «прикладна математика»/укладачі – Уханська О.М., Пабирівський В.В., Сеник А.П., Гладун В.Р. – Сертифікат №03450. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9457 , Номер і дата реєстрації:№ E41-141-335/2020 від 15.10.2020 р.

Контакти