Любінський Богдан Богданович

Любінський Богдан Богданович

доцент, к.т.н.

2003 – закінчив кафедру прикладної математики Національного університету “Львівська політехніка”, спеціальність – інженер програміст прикладний. Тема дипломної роботи: “LU-факторизація”, науковий керівник доцент Гнатів Б.В.

2004 — асистент кафедри прикладної математики.

2015 – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем за темою “Математичне та програмне забезпечення геоінформаційної системи аналізу процесів емісії парникових газів”.

У 2019 отримав атестат доцента кафедри прикладної математики.

Наукові інтереси

 • розробка ПЗ для Інвентаризації парникових газів

Лекційні курси

 • Методологія промислової розробки програмних продуктів та інтелектуальна власність
 • Технології великих баз даних
 • Операційні системи корпоративних мереж
 • Серверне Web-програмування
 • Хмарні технології
 • Робота з великими базами даних
 • Промислова розробка програмних продуктів

Методичні розробки

 1. Робота користувачів у локальній комп’ютерній мережі під керуванням операційної сисьеми LINUX: метод.вказівки до викон. лаборатор. робіт з курсу “Операц. системи корпорат. мереж” для студ. баз. напряму 6.0802 “Приклад. математика / Нац. ун-т “Львівська політехніка”; уклад.: Є.М. Максимів, І.З. Доскочинський, Б.Б. Любінський -Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2006. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35(9 назв).
 2. Мережеві команди OC WINDOWS та їх використання : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт з курсу “Програм. забезп. комп’ютер. мереж” для студ. спец. 7.080202, 8.080202 “Приклад. математика” / Нац. ун-т “Львів. політехніка” ; [уклад.: В. В. Кутнів, Я. В. Пізюр, М. М. Строчик, Б. Б. Любінський]. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2008. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20 (3 назви). – : 1,90
 3. Програмування. Частина 1 http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3433
 4. Архітектура комп’ютерів та мереж http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=4123
 5. Архітектура комп’ютерів та мереж: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт(частина 1) з курсу “Архітектура комп’ютерів та мереж” для студентів спеціальності 113 “Прикладна математика”/Укл.: П.І. Тополко, Б.Б. Любінський.-Львів: Видавництво “Левада”, 2018 -24 с.

Список наукових праць

 1. Любінський Б. Б. Спеціалізоване програмне забезпечення для геогра­фічного аналізу та інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінський, Р. А. Бунь // Моделювання та інформаційні технології. – Київ, 2011. – № 59. – С. 129-135.
 2. Любінський Б. Б. Архітектура спеціалізованих програмних модулів для географічного аналізу об’єктів при інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінський, Р. А. Бунь // Штучний інтелект. – Донецьк, 2011. – №4. – С. 303-309.
 3. Любінський Б. Б. Спеціалізоване програмне забезпечення для геогра-фічного аналізу та інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінський, Р. А. Бунь // Моделювання та інформаційні технології. – Київ, 2011. – № 59. – С. 129-135.
 4. Lyubinsky B. Architecture of specialized software modules for composition and disaggregation of objects in inventory of greenhouse gas emissions / B. Lyubinsky / Computer Science & Engineering: Proc. of the 5-th Intern. Conf. of Young Scientists (CSE-2011). – Lviv, 2011. – P. 54-57.
 5. Бунь Р. А. Спеціалізоване програмне забезпечення для географічного аналізу та інвентаризації парникових газів / Р. А. Бунь, Б. Б. Любінсь¬кий / Дев’ята Відкрита наук. конф. професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Зб. матер. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 35.
 6. Любінський Б. Б. Архітектура спеціалізованого програмного модуля ГІС: обробка даних інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінсь¬кий / Матер. ІІІ-ої Всеукр. наук.-практ. конф. „Сучасні технології в економіці, менеджменті та освіті” (СІТЕМ-2012). – Львів : Львівська філія ПВНЗ „Європейський університет”, 2012. – С. 259-263.
 7. Любінський Б. Б. Архітектура спеціалізованого програмного модуля збереження даних геоінформаційної системи / Б. Б. Любінський / Десята Відкрита наук. конф. Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Зб. матер. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. J1-J2.
 8. Любінський Б. Б. Огляд сучасного програмного забезпечення просто­рової інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінський / Інформатика, математика, автоматика (ІМА’2013): Матер. та прогр. наук.-техн. конф. – Суми, 2013. – С. 89.
 9. Любінський Б. Б. Програмні засоби моделювання процесів емісії парникових газів у житловому секторі: просторовий аналіз для Житомирської області / Б. Б. Любінський, Р. А. Бунь // Штучний інтелект. – Донецьк, 2013. – №4. – С. 377-385.
 10. Любінський Б. Б. Побудова геоінформаційної системи інвентаризації парникових газів з використанням бібліотек GDAL/OGR / Б. Б. Любін-ський, Р. А. Бунь // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів : НУ„ЛП”, 2013. – №78. – С. 24-30.
 11. Любінський Б. Б. Огляд сучасного програмного забезпечення просто¬рової інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінський / Інформатика, математика, автоматика (ІМА’2013): Матер. та прогр. наук.-техн. конф. – Суми, 2013. – С. 89.
 12. Lyubinsky B. B. Software tools to handle the layers in a specialized GIS analyzing greenhouse gas emissions / B. B. Lyubinsky, V. Yu. Khme-lovskyi, O. Ya. Danylo / Computer Science & Engineering: Proc. of the 6-th Intern. Conf. of Young Scientists (CSE-2013). – Lviv, 2013. – P. 166-168.
 13. Danylo O. Spatial modeling of greenhouse gas emissions from burning biomass in the residential sector in Volyn region / O. Danylo, B. Lyubinsky / Computer Science & Engineering: Proc. of the 6-th Intern. Conf. of Young Scientists (CSE-2013). – Lviv, 2013. – P. 112-114.
 14. Любінський Б. Б. Оцінювання параметрів поверхневих джерел емісії при просторовій інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінський, О. Я. Данило / Одинадцята Відкрита наук. конф. Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Зб. матер. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 147.
 15. Данило О. Я. Математичне моделювання процесів емісії парникових газів у житловому секторі: імплементація для Житомирської області / О. Я. Данило, Б. Б. Любінський / Одинадцята Відкрита наук. конф. Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Зб. матер. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 161-162.
 16. Любінський Б. Б. Архітектура спеціалізованого програмного модуля ГІС: побудова карт векторного формату / Б. Б. Любінський, І. О. Пе-няк // Вісник Національного університету „Львівська Політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – 2014. – №783. – С. 154-161.
 17. Любінський Б. Б. Програмні засоби моделювання процесів емісії парникових газів дорожнім транспортом: просторовий аналіз для Житомирської області / Б. Б. Любінський, Р. А. Бунь // Моделювання та інформаційні технології. – Київ, 2014. – №71. – С. 50-58.
 18. Striamets O. Geodistributed analysis of forest phytomass: Subcarpathian voivodeship as a case study / O. Striamets, B. Lyubinsky, N. Charcovska, S. Stryamets, R. Bun // Econtechmod. – 2014. – Vol.3, N. 1. – P. 95-105.
 19. Чарковська Н. В. Математичне моделювання процесів емісії метану від звалищ твердих побутових відходів у Польщі / Н. В. Чарковська, О. Я. Данило, Б. Б. Любінський / Інформаційні технології, економіка та право (ІТЕП-2014): Матер. міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів. – Чернівці, 2014. – С. 15-16.
 20. Любінський Б. Б. Програмні засоби візуалізації результатів просторової інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінський, О. С. Стрямець, Н. В. Чарковська / Інформатика та системні науки (ІСН-2014): Матер. V-ої Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю. – Полтава, 2014. – С. 198-201.
 21. Lyubinsky B. Software of geoinformation system for spatial inventory of greenhouse gas emissions / B. Lyubinsky, O. Danylo, R. Bun // Econtechmod. – 2015. – Vol. 4, N. 1. – P. 69-79.

Наукові праці після захисту

 1. Lyubinsky B.Software of geoinformation system for spatial inventoryof greenhouse gas emissions/B. Lyubinsky, O. Danylo, R. Bun //Econtechmod. – 2015. – Vol.4, N. 1. – P. 69-79.
 2. Топилко П. І. Використання спеціалізованого прикладного інструментарію для аналізу процесів емісії парникових газів в електроенергетичній галузі України / Топилко П. І., Любінський Б. Б. // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2017. – № 15. – С. 61-67.
 3. Mastykash O., Lybinsky B., Topylko P., Penyak I. Ranking the social media platform user pages using Big Data. Math. Model. Comput. Vol. 5, No. 1, pp. 56-65 (2018), ISSN: 2312-9794. https://doi.org/10.23939/mmc2018.01.056
 4. Alieksieiev V. An approach of FRA and its use for UFV supported manufacturing / V.Alieksieiev, B.Liubinsky, V.Hladun // International Scientific Journal “Machines. Technologies. Materials.” – Vol. 13 (2019), Issue 10, p.437-438

Тези доповідей на конференціях

 1. Любінський Б. Б. Застосування деяких підходів отримання даних для інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінський, Л. Б. Гнатів, Гладун В.Р. / Дванадцята Відкрита наук. конф. Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Зб. матер. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 114.
 2. Любінський Б. Б. Багатовимірний аналіз у сховищах даних. Порівняння OLAP у СУБД MS SQL SERVER та ORACLE/ Б. Б. Любінський, Л. Б. Гнатів, Гладун В.Р. / Тринадцята Відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха: Зб. матер. – Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2017. – С. 135.
 3. Topylko P. Mathematical modeling and spatial analysis of solar energy potential region/ Topylko P., Penyak I., Lybinsky B. /Сучасні проблеми математичного моделювання,обчислювальних методів та інформаційних технологій: Зб. матер. – Рівне : ТМ «ДОЦЕНТ» Національного університету, 2018. – С. 23.
 4. Topylko P., Penyak I., Lybinsky B. An approach for the spatial analysis of solar energy potential: a case study for Lviv region // Proceedings of the 8th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT-2018), September 11–14, 2018. Lviv, 2018. – P. 195–198.
 5. Любінський Б. Б., Топилко П. І., Гнатів Л. Б. Використання технології blockchain для розвязування прикладних задач // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 51.
 6. Topylko P. Mathematical modeling and spatial analysis of solar energy potential in Lviv region. / Topylko P., Penyak I., Lybinsky B. // International Scientific Conference “Modern Problems of Mathematical Modelling, Computational Methods and Information Technologies”. – Rivne, Ukraine, 2018. – P. 23–25.
 7. Топилко П. І., Любінський Б. Б. Застосування машинного навчання для просторового аналізу потенціалу розвитку гідроенергетики // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання : матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції (20-25 травня), м.Івано-Франківськ: п. Голіней О. М., 2019. – C. 82-85.
 8. Alieksieiev V. An approach of FRA and its use for UFV supported manufacturing / V.Alieksieiev, B.Liubinsky, V.Hladun // Proceedings of XVI International Scientific Congress “Machines. Technologies. Materials. 2019” (11-14.09.2019, Varna, Bulgaria) – Issue 4 (15), Vol.IV “Technologies. Industrial Management” (2019), p.337-338

Науково-дослідні роботи та гранти

 1. Гранти- 7РП ЄС “Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризацій парникових газів” (2011-2014 рр.; грант 7РП ЄС – Marie Curie Project n°247645 FP7-PEOPLE-2009-IRSES);
 2. Українсько-китайського проекту “Просторова інвентаризація парникових газів у житловому секторі китайських та українських регіонів для підтримки прийняття ефективних економіко-адміністративних рішень” (2013 р.; угода № М/12-2013 від 25.04.2013 р.; номер державної реєстрації 0113U001997);
 3. Держбюджетної теми “Геоінформаційні технології аналізу стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві для підтримки прийняття рішень” (2013-2014 рр.; номер державної реєстрації 0113U003181).