Любінський Богдан Богданович

Любінський Богдан Богданович

Старший викладач

2003 – закінчив кафедру прикладної математики Національного університету “Львівська політехніка”, спеціальність – інженер програміст прикладний. Тема дипломної роботи: “LU-факторизація”, науковий керівник доцент Гнатів Б.В.
2004 — асистент кафедри прикладної математики

2015 – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем за темою “МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ”.

Наукові інтереси: розробка ПЗ для Інвентаризації парникових газів.

Лекційні курси: методологія промислової розробки програмних продуктів та інтелектуальна власність.

Статті:

Б.Б. Любінський , Р.А. Бунь Спеціалізоване програмне забезпечення для географічного аналізу та інвентаризації парникових газів
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2011

Методичні розробки:

1. Мережеві команди OC WINDOWS та їх використання : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт з курсу “Програм. забезп. комп’ютер. мереж” для студ. спец. 7.080202, 8.080202 “Приклад. математика” / Нац. ун-т “Львів. політехніка” ; [уклад.: В. В. Кутнів, Я. В. Пізюр, М. М. Строчик, Б. Б. Любінський]. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2008. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20 (3 назви). – : 1,90
2. Робота користувачів у локальній комп’ютерній мережі під керуванням операційної сисьеми LINUX: метод.вказівки до викон. лаборатор. робіт з курсу “Операц. системи корпорат. мереж” для студ. баз. напряму 6.0802 “”Приклад. математика / Нац. ун-т “Львівська політехніка”; уклад.: Є.М. Максимів, І.З. Доскочинський, Б.Б. Любінський -Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2006. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35(9 назв).

Список опублікованих праць за темою дисертації

 1. Striamets O. Geodistributed analysis of forest phytomass: Subcarpathian voivodeship as a case study / O. Striamets, B. Lyubinsky, N. Charcovska, S. Stryamets, R. Bun // Econtechmod. – 2014. – Vol.3, N. 1. – 95-105.
 2. Любінський Б. Б. Архітектура спеціалізованих програмних модулів для географічного аналізу об’єктів при інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінський, Р. А. Бунь // Штучний інтелект. – Донецьк, 2011. – №4. – С. 303-309.
 3. Любінський Б. Б. Побудова геоінформаційної системи інвентаризації парникових газів з використанням бібліотек GDAL/OGR / Б. Б. Любін­ський, Р. А. Бунь // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів : НУ„ЛП”, 2013. – №78. – С. 24-30.
 4. Любінський Б. Б. Архітектура спеціалізованого програмного модуля ГІС: побудова карт векторного формату / Б. Б. Любінський, І. О. Пе­няк // Вісник Національного університету „Львівська Політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – 2014. – №783. – С. 154-161.
 5. Любінський Б. Б. Програмні засоби моделювання процесів емісії парникових газів у житловому секторі: просторовий аналіз для Житомирської області / Б. Б. Любінський, Р. А. Бунь // Штучний інтелект. – Донецьк, 2013. – №4. – С. 377-385.
 6. Любінський Б. Б. Спеціалізоване програмне забезпечення для геогра­фічного аналізу та інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінський, Р. А. Бунь // Моделювання та інформаційні технології. – Київ, 2011. – № 59. – С. 129-135.
 7. Любінський Б. Б. Програмні засоби моделювання процесів емісії парникових газів дорожнім транспортом: просторовий аналіз для Житомирської області / Б. Б. Любінський, Р. А. Бунь, О. С. Стрямець // Моделювання та інформаційні технології. – Київ, 2014. – №71. – С. 50-58.
 8. Lyubinsky B. Architecture of specialized software modules for composition and disaggregation of objects in inventory of greenhouse gas emissions / B. Lyubinsky / Computer Science & Engineering: Proc. of the 5-th Intern. Conf. of Young Scientists (CSE-2011). – Lviv, 2011. – P. 54-57.
 9. Lyubinsky B. B. Software tools to handle the layers in a specialized GIS analyzing greenhouse gas emissions / B. B. Lyubinsky, V. Yu. Khme­lovskyi, O. Ya. Danylo / Computer Science & Engineering: Proc. of the 6-th Intern. Conf. of Young Scientists (CSE-2013). – Lviv, 2013. – P. 166-168.
 10. Danylo O. Spatial modeling of greenhouse gas emissions from burning biomass in the residential sector in Volyn region / O. Danylo, B. Lyubinsky / Computer Science & Engineering: Proc. of the 6-th Intern. Conf. of Young Scientists (CSE-2013). – Lviv, 2013. – P. 112-114.
 11. Любінський Б. Б. Огляд сучасного програмного забезпечення просто­рової інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінський / Інформатика, математика, автоматика (ІМА’2013): Матер. та прогр. наук.-техн. конф. – Суми, 2013. – С. 89.
 12. Чарковська Н. В. Математичне моделювання процесів емісії метану від звалищ твердих побутових відходів у Польщі / Н. В. Чарковська, О. Я. Данило, Б. Б. Любінський / Інформаційні технології, економіка та право (ІТЕП-2014): Матер. міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів. – Чернівці, 2014. – С. 15-16.
 13. Любінський Б. Б. Програмні засоби візуалізації результатів просторової інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінський, О. С. Стрямець, Н. В. Чарковська / Інформатика та системні науки (ІСН-2014): Матер. V-ої Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю. – Полтава, 2014. – С. 198-201.
 14. Любінський Б. Б. Архітектура спеціалізованого програмного модуля ГІС: обробка даних інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінсь­кий / Матер. ІІІ-ої Всеукр. наук.-практ. конф. „Сучасні технології в економіці, менеджменті та освіті” (СІТЕМ-2012). – Львів : Львівська філія ПВНЗ „Європейський університет”, 2012. – С. 259-263.
 15. Любінський Б. Б. Архітектура спеціалізованого програмного модуля збереження даних геоінформаційної системи / Б. Б. Любінський / Десята Відкрита наук. конф. Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Зб. матер. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. J1-J2.
 16. Любінський Б. Б. Оцінювання параметрів поверхневих джерел емісії при просторовій інвентаризації парникових газів / Б. Б. Любінський, О. Я. Данило / Одинадцята Відкрита наук. конф. Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Зб. матер. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 147.
 17. Бунь Р. А. Спеціалізоване програмне забезпечення для географічного аналізу та інвентаризації парникових газів / Р. А. Бунь, Б. Б. Любінсь­кий / Дев’ята Відкрита наук. конф. професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Зб. матер. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 35.
 18. Данило О. Я. Математичне моделювання процесів емісії парникових газів у житловому секторі: імплементація для Житомирської області / О. Я. Данило, Б. Б. Любінський / Одинадцята Відкрита наук. конф. Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Зб. матер. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 161-162.
 19. Lyubinsky B. Software of geoinformation system for spatial inventory of greenhouse gas emissions / B. Lyubinsky, O. Danylo, R. Bun // Econtechmod,Poland. – 2015. – Vol. 4, N. 1. – P. 69-78.

Електронна пошта: bogdan.lybinsky@gmail.com