Гайдучок Олена Василівна

Гайдучок Олена Василівна
Доцент Кандидат економічних наук 2003 – закінчила  Львівський національний університет імені Івана Франка, механіко-математичний факультет за спеціальністю “Статистика”; 2011 – науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. Дисертацію захищено у Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України. 2015 – вчене звання доцента кафедри прикладної математики Національного університету “Львівська політехніка”. Секретар кафедри прикладної математики. Дисципліни, які викладає: Математичні методи оптимального планування, прикладна економетрика, актуарна математика, фінансова математика, теорія ймовірностей, математична статистика. Коло наукових інтересів:
 • cистемне моделювання економіки з виділенням енергетичного сектора;
 • економіко-математичне моделювання.
Наукові публікації: Науковий доробок складає 35 наукових праць, у тому числі 11 у фахових виданнях. Основні публікації за останні 3 роки:
 • Gaiduchok O.V. Problem of identification parameters of energy-dependent economics // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2.
 • Гайдучок О.В. Математичне моделювання виробничого сектору енергозалежної економіки // Технологічний аудит та резерви виробництва. – №2/5(22). – 2015. – C. 4-7.
 • Гайдучок О. В. Прогнозування розвитку енергозалежної економіки шляхом керування системою динаміки основних макропоказників [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. — 2015. — № 3.
 • Гайдучок О.В. Дослідження стійкості системної моделі енергозалежної економіки // Фіз.-мат. моделювання та інформ. техн. – 2014. – Вип. 20. – С. 21-28.
 • Гайдучок О., Пилипець А. Технологія GPS // Наука України. Перспективи та потенціал: збірн. матеріалів Х Всеукр. з міжн. участю науково-практ. заочної конф., Одеса, 2014. – С. 148-150.
 • Костробій П.П., Гайдучок О.В. Математичне моделювання енергозалежної економіки // Фіз.-мат. моделювання та інформ. техн. – 2014. – Вип. 19. – С. 92-103.
 • Gaiduchok O.V. Prediction of development of energy dependent economics // Problems of decision makings under uncertainties (PDMU-2013): abstracts of XXI intern. conf., May 13-17, Skhidnytsia, Ukraine. / Taras Shevchenko National University of Kiev. – Kiev, 2013. – P. 35-36.
 • Ільницький, Г.І. Ільницький Я.М., Гайдучок О.В. Математичний алгоритм верифікації туберкульозу залежно від ґенезу специфічного запалення // Львівський медичний часопис : [зб. наук. пр.]. – Л.: Вид-во Львів. нац. мед. ун-ту ім. Д. Галицького, 2013. – Том XIX, №2. – С. 28-33.
 • Гайдучок О.В. Моделювання економічної динаміки // Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках та інформаційних технологіях: матеріали VIII міжнар. наук. конф., 27-28 квітня 2013р., Харків. / ХНУ ім. В. Н. Кармазіна. – Харків, 2013. – С. 86-87.
Участь у навчальних професійних семінарах
 • навчальний курс «Вступ у бізнес аналітику» / Програма з комп’ютерних наук УКУ – CS@UCUспільно з Літньою школою AACIMP-2015 та IBM Business Analytics (Львів, 2015);
 • міжнародний тренінг “Coaching – Open Your Potential” програми “Youth in Action” (Вірменія, 2013).
 • повний курс семінару психолого-педагогічних знань кафедри психології, педагогіки та права НУ «Львівська політехніка» (2009-2010 р. )
 • Перший Актуарний конгрес країн СНД. (Москва, 2008.)
 • Міжнародний семінар Європейської Актуарної Академії “Управління активами-пасивами та управління портфелем (Asset-Liability Management & Portfolio Management)”. (Київ, 2007).
Методичні вказівки Опубліковано 11 праць навчально-методичного характеру. Основні методичні вказівки:
 • Прикладна економетрія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”/ Укл.: Гайдучок О.В., Чарковська Н. В., Топилко П.І., Швець О.І. – Львів: Видавництво Національ­ного універси­тету «Львівська політех­ніка», 2015. – 40 с.
 • Елек­­тронний навчально-мето­дич­ний комплекс. «Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних систем» / Укл.: Демків Л.І., Гайдучок О.В. Сертифікат № 00710. Номер і дата реєстрації: Е41-141-21/2014 від 14.04.2014р. http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12306
 • Актуарна математика. Частина 2. Методичні вказівки до практичних занять та типових розрахунків / Укл.: Ружевич Н.А., Гайдучок О.В. – Львів: Видавництво Національ­ного універси­тету «Львівська політех­ніка», 2013. – 24 с.
 • Актуарна математика. Частина 1. Методичні вказівки до практичних занять та типових розрахунків / Укл.: Ружевич Н.А., Гайдучок О.В. – Львів: Видавництво Національ­ного універси­тету «Львівська політех­ніка», 2012. – 32 с.
 • Фінансова математика. Методичні вказівки для лабораторних занять для студентів / Укл.: Гайдучок О.В., Манзій О.С., Ярошко С.М. – Львів: Видавництво Національ­ного універси­тету «Львівська політех­ніка», 2012. – 56 с.
 • Теорія прийняття рішень та інформаційне прогнозування: Тексти лекцій для студентів базового напряму 6.030101 “Соціологія” / Укл.: С.М. Возна, О.В. Гайдучок, С.М. Ярошко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 90 с.
 • Теорія ймовірностей: Методичні вказівки до вивчення дисципліни. Укл.: П.П. Костробій, О.В. Гайдучок, І.А. Сай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 84с.
Електронна пошта:  olena.gaiduchok[at]gmail.com