Антонова Тамара Миколаївна

x-antonova-tm

Народилась у м.Івано-Франківську.
Закінчила Львівський політехнічний інститут; спеціальність – «Прикладна математика».

Кандидат фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.01.01 − математичний аналіз, доцент кафедри прикладної математики.
Дисертація на тему «Достатні ознаки збіжності та стійкості інтегральних ланцюгових дробів» захищена у 1996 р. Вчене звання доцента присвоєно у 2002 р.

Після захисту дисертації проводились дослідження за такими напрямками:

 • Властивості послідовностей наближень гіллястих ланцюгових дробів загального та спеціального вигляду з N гілками розгалужень;
 • Властивості послідовностей наближень двовимірних відповідних гіллястих ланцюгових дробів (двовимірних неперервних дробів і дробів типу Сємашка);
 • Побудова розвинень відношень гіпергеометричних функцій багатьох змінних у гіллясті ланцюгові дроби та дослідження збіжності одержаних розвинень.

Список наукових статей, опублікованих у 2014-2018 рр.

 1. Антонова Т. М., Гладун В. Р. Деякі достатні умови збіжності та абсолютної стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів з дійсними елементами // Прикл. проблеми механіки і математики.– 2014. – Вип. 12 – С. 16–24.
 2. Антонова Т.М., Сусь О.М. Необхідні умови збіжності для одного класу двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами // Теорія наближення функцій та суміжні питання: Зб. праць ІМ НАН України. – 2015. – Т.12, № 4. – С. 8– 28.
 3. Антонова Т. М., Возна С. М. Дослідження абсолютної та фігурно абсолютної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Математика и кибернетика – прикладные аспекты. – 2015. – 6/4(78) – С. 119–126.
 4. Антонова Т.М., Сусь О.М. Про деякі послідовності множин рівномірної збіжності двовимірних неперервних дробів // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. − 58, № 1. − С. 47–56.
  Те саме: Antonova T. M., Sus’ O. M. On some sequences of the sets of uniform convergence for two-dimensional continued fractions // J. Math. Sci. – 2017. – 222, No. 1. – P. 56–69.
 5. Антонова Т. М., Сусь О. М. Достатні умови еквівалентної збіжності послідовностей різних наближень двовимірних неперервних дробів // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. − 58, № 4. − С. 7–14.
  Те саме: Antonova T. M., Sus’ O. M. Sufficient conditions for the equivalent convergence of sequences of different approximants for two-dimensional continued fractions // J. Math. Sci. – 2018. – 228, No. 1. – P. 1–10.
 6. Антонова Т. М., Возна С. М. Про одну ознаку збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду з дійсними елементами // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2016. – Вип. 14 – С. 16–24.
 7. Антонова Т. М., Возна С. М. Деякі властивості наближень гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду з недодатними частинними чисельниками // Бук. мат. журн. – 2017. – 5, № 1–2. – С. 6–15.
 8. Антонова Т., Сусь О. Про абсолютну стійкість до збурень двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами // Некласичні задачі теорії диференціальних рівнянь: збірник наукових праць, присвячений 80-річчю Богдана Йосиповича Пташника / під заг. ред. Кушніра P. М., Пелиха В. О. – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2017. – С. 8–21.
 9. Антонова Т. М., Возна С. М. Про один аналог методу фундаментальних нерівностей для дослідження збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка“. Серія ”Фізико-математичні науки“. – 2017. – № 871. – С. 5–12.
 10. Антонова Т. М., Сусь О. М. Про фігурну відносну стійкість до збурень двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2017. – 60, № 3. – С. 76–88.
 11. Antonova T., Dmytryshyn M., Vozna S. Some properties of approximants for branched continued fractions of the special form with positive and alternating-sign partial numerators // Carpathian Math. Publ. – 2018. – 10, № 1. – P. 3–13.

Tези доповідей та матеріали конференцій (2017 – 2019 рр.)

 1. Антонова Т. М., Возна С. М., Гладун В. Р. Деякі достатні умови збіжності та абсолютної стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: Всеукраїнська наукова конференція, тези доповідей. Ворохта, 22-25 лютого 2017 р. – 2017. – C. 51–52.
 2. Антонова Т. М., Возна С. М. Деякі аналоги методу фундаментальних нерівностей для дослідження збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // Тринадцята відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха : збірник матеріалів конференції, (Львів, 30–31 березня 2017 року). – 2017. – C. 22.
 3. Hoyenko N., Antonova T. On correspondence of ratios for hypergeometric functions of several variables to their expansions into branched continued fractions // Functional analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach : book of abstracts international conference, 18–23 September 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P. 119–120.
 4. Antonova T., Vozna S. Some properties of approximants for Branched Continued Fraction of the special form with positive and alternating-sign partial numerators // Congressio Mathematyka : III Conference matematyczno-informatyczna, 27–29.09.2017, Rzeszov, Poland. – 2017. – P. 17.
 5. Антонова Т. М., Возна С. М., Сусь О. М. Деякі властивості наближень гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду з дійсними елементами // Cучасні проблеми механіки та математики : збірник наукових праць [за матеріалами міжнародної конференції, 22–25 травня 2018 р., Львів] : [у 3 т.]. – 2018. – C. 45–47.
 6. Сусь О. М., Антонова Т. М., Возна С. М. Про відносну стійкість до збурень двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами // Cучасні проблеми механіки та математики : збірник наукових праць [за матеріалами міжнародної конференції, 22–25 травня 2018 р., Львів] : [у 3 т.]. – 2018. – C. 74–76.
 7. Антонова Т. М., Сусь О. М. Деякi достатнi умови збiжностi вiдповiдних двовимiрних неперервних дробів // Сучаснi проблеми математики та ї ї застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях : матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича (17–19 вересня 2018 р., Чернiвцi). – 2018. – C. 163.
 8. Антонова Т. М., Возна С. М. Деякі достатні умови збіжності двовимірних відповідних гіллястих ланцюгових дробів // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13–14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 30.
 9. Антонова Т. М., Сусь О. М. Кутові множини рівномірної збiжностi вiдповiдних двовимiрних неперервних дробів // Міжнародна конференція «Функціональні методи в теорії наближень, диференціальних рівняннях та обчислювальній математиці IV», присвячена 100-рiччю з дня народження В.К.Дзядика (1919–1998) 20–26 червня 2019 р. Світязь, Україна: тези доповідей. Київ. – 2019. – C. 32-33.
 10. Antonova T. M., Sus’ O. M. Expansion for the ratios of Horn hypergeometric functions H3 into the branched continued fractions // Infinite Dimensional Analysis and Topology. International Conference dedicated to the 70th anniversary of Professor Oleg Lopushansky. Ivano-Frankivsk, Ukraine, October 16-20, 2019: book of abstracts.

Лекційні курси:

 • дослідження операцій.

e–mail: tamara_antonova@ukr.net