Алєксєєв Владислав Ігорович

Алєксєєв Владислав Ігорович

Діяльність

На початок

Коло наукових інтересів

 • big data & data science,
 • розвиток концепцій Industry 4.0 в Україні,
 • інформаційні технології,
 • математичне моделювання фізичних процесів,
 • моделювання і аналіз ринків фінансових послуг,
 • аналіз управлінських та структурних особливостей веб-проектів.

На початок

Публікації:

Перелік публікацій подано у хронологічному порядку.

Статті та колективні монографії

 1. Костробій П. П. Математичне моделювання часового покриття адсорбованими атомами в процесах каталітичного синтезу аміаку / П. П. Костробій, М. В. Токарчук, В. І. Алєксєєв // Журнал фізичних досліджень. – Т. 8, № 4. – Львів, 2004. – С. 346–351.
 2. Костробій П. П. Моделювання методом Монте-Карло адсорбційного покриття в каталітичних реакціях типу окислення CO на поверхнях металів / П. П. Костробій, М. В. Токарчук, В. І. Алєксєєв // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – Львів: ЦММ ІППММ НАН України, 2006. – Вип. 4. – С. 123–131.
 3. Костробій П. П. Кінетика часового покриття адсорбованими частинками в каталітичних процесах оксидації СО / П. П. Костробій, М. В. Токарчук, В. І. Алєксєєв // Фізика і хімія твердого тіла. – Т. 7, № 1 – Івано-Франківськ, 2006. – С. 25–33.
 4. Алєксєєв В. І. Моделювання процесу каталітичного окислення чадного газу з використанням оксиду азоту / В. І. Алєксєєв // Моделювання та інформаційні технології. – Київ: ІПМЕ НАН України, 2007. – Вип. 43. – С. 178–183.
 5. Алєксєєв В. І. Огляд кінетичних моделей каталітичного окислення чадного газу. / В. І. Алексєєв, П. П. Костробій // Моделювання та інформаційні технології – Київ: ІПМЕ НАНУ, 2007. – Вип. 41. – С. 146–151.
 6. Костробій П. П. Узагальнені рівняння переносу реакційно-дифузійних процесів в теорії каталітичних реакцій / П. П. Костробій, В. І. Алєксєєв, Б. М. Маркович, М. В. Токарчук // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – Львів: ЦММ ІППММ НАН України, 2008. – Вип. 8. – С. 84–102.
 7. Алєксєєв В. І. Моделювання процесу резервування у підготовці виробництва / О. Є. Кузьмін, С. І. Алєксєєва, В. І. Алєксєєв // Науковий інформаційний журнал «Бізнес інформ» (ХНЕУ) — м. Харків, 2010 р. — № 11 (391) — С.151–153.
 8. Інновації: проблеми науки та практики: Монографія / Під ред. Пономаренка В.С., Кизима М.О., Ястремської О.М. [Процес резервування в управління науково-технічною підготовкою виробництва / О. Є. Кузьмін, С. І. Алєксєєва, В. І. Алєксєєв] // Харків: ФОП Павленко О.Г.; ВД «Інжек», 2010 р. — С.105–118.
 9. Алєксєєв В. І. Ефективні підходи до структурування веб-контенту ієрархічним методом / В. І. Алєксєєв, К. А. Алєксєєва // Моделювання та інформаційні технології. – Київ: ІПМЕ НАН України, 2011. – Вип. 61. – С. 215–222.
 10. Математичні моделі регулювання фінансових потоків: Монографія / Костробій П. П., Алєксєєв І. В., Хома І. Б., Гнатів Б. В., Кавалець І. І., Алєксєєв В. І. — Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. — 134 с.
 11. Алєксєєв В. І. Математична модель оцінки залежності національних фінансових інститутів від зовнішніх впливів / В. І. Алєксєєв // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – Львів: ЦММ ІППММ НАН України, 2013. – Вип. 17. – С. 9–16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2013_17_3
 12. Алєксєєв В. І. Математичне обґрунтування показника концентрації впливу членства для аналізу вразливості кредитної спілки / В. І. Алєксєєв // Бізнес Інформ. – 2014. – №4. – C. 77–81. — Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-4_0-pages-77_81.pdf
 13. Алєксєєв В. І. Дослідження дохідності кредитної спілки в умовах кредитування із залученням членських внесків. / В. І. Алєксєєв, С. І. Алєксєєва // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31, Ч.1. – C. 13–23. — Режим доступу: http://econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Form_Rynk_Econ/031_1_2014/Rorm_Rynk_Econ_31_1_2014.pdf
 14. Алєксєєв В. І. Вироблення підходів до визначення загальної структури веб-сайтів. / В. І. Алєксєєв, К. А. Алєксєєва // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформаційні системи та мережі. – Вид во Львівської політехніки, 2014. – Вип. 783. – C. 397–405. — Режим доступу: http://science.lp.edu.ua/sisn/vol-783-no-2014-1/viroblennya-pidhodiv-do-viznachennya-zagalnoyi-strukturi-veb-saytiv
 15. Алєксєєв В. І. Кредитні спілки як інструмент приватних інвестицій у малий бізнес. / В. І. Алєксєєв, С. І. Алєксєєва, І. В. Алєксєєв // Вісник Одеського національного університету: Серія Економіка. – ВД «Гельветика», Одеса, 2014. – Т. 19, Вип. 2/5. – C. 90–93. — Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2014_19_2_5/22.pdf
 16. Хмелярчук М. І. Соціально-економічне значення банківського кредитування в Україні / М. І. Хмелярчук, В. І. Алєксєєв // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір [зб.наук.пр.]. Випуск 1 (105) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. – С. 337–345. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_1_43
 17. Алєксєєв В. І. Благодійна діяльність кредитних спілок: можливості та перспективи / В. І. Алєксєєв // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія Економічні науки. – ВД «Гельветика», Херсон, 2014. – Випуск 8, Частина 5. – C. 118–122. — Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/242.pdf
 18. Алєксєєв В. І. Модель стійкого ринку фінансових послуг України на основі системи кредитної кооперації / В. І. Алєксєєв // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: ВД «Гельветика», 2015. – Т. 1. – 416 с. — С.16–29. — Том 1, Розділ 1.
 19. Алєксєєв В. І. Вплив регуляторних рішень на перехід кредитних спілок до online діяльності / В. І. Алєксєєв // Науковий вісник Херсонського державного університету: Економічні науки. – ВД «Гельветика», Херсон, 2015. – Випуск 14, Частина 2. – C. 113–116. — Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_14/71.pdf
 20. Алєксєєв В. І. Структурна трансформація процесу надання кредитною спілкою фінансових послуг у онлайн-режимі / В. І. Алєксєєв // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова: Економіка. – 2015. – Т. 20, Вип. 5. – С. 214–218. — Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/arkhiv-vidannya?id=118
 21. Алєксєєв, В. І. Формування моделі банківських сателітів для системи кредитних спілок в Україні [Текст] / Владислав Ігорович Алєксєєв // Економічний аналіз : зб. наук. Праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 22. – № 1. – С. 83-89. – ISSN 1993-0259. – Режим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/946
 22. Алєксєєв В. І. Про механізм надання кредитною спілкою фінансових послуг онлайн / В. І. Алєксєєв // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» [Електронний ресурс] – Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – № 8. – С. 912–915. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015 [Повний URL: http://global-national.in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1568-alekseev-v-i-pro-mekhanizm-nadannya-kreditnoyu-spilkoyu-finansovikh-poslug-onlajn].
 23. Алєксєєв В. І. Модель управління кредитною спілкою в умовах надання фінансових послуг онлайн / В. І. Алєксєєв // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. – Херсон: ВД «Гельветика», 2015. – 536 с. — С. 16–32.
 24. Alieksieiev V. About the problem of data losses in real-time IoT based monitoring systems / V. Alieksieiev, O. Gaiduchok // Mathematical Modeling – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2017 – Year I, Issue 3/2017. – P.121–122. – ISSN 2535-0986 (print), ISSN 2603-2929 (web). — Режим доступу: http://stumejournals.com/mm/2017/3-2017.pdf.
 25. Alieksieiev V. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data / V. Alieksieiev, G. Ivasyk, V. Pabyrivskyi, N. Pabyrivska // Industry 4.0 – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2018 – Year III, Issue 1/2018. – P.20–22. – ISSN 2543-8582 (print), ISSN 2534-997X (web). — Режим доступу: http://stumejournals.com/i4/2018/1-2018.pdf.

На початок

Тези та матеріали конференцій

 1. Костробій П. П. Математичне моделювання нестаціонарних каталітичних процесів синтезу речовин / П. П. Костробій, В. І. Алексєєв // Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук : Тези доп. – Львів: вид-во НУ “ЛП”, 2003. – С. 37.
 2. Kostrobii P. P. Time evolution of the surface covering during modeling of catalytic synthesis of ammonia / P. P. Kostrobii, V. I. Alekseyev, M. V. Tokarchuk // 22nd European Conference on Surface Science. – Praha, Czech Republic, 2003. – P. 16877.
 3. Костробій П. П. Математичне моделювання процесів каталітичного окислення CO / П. П. Костробій, М. В. Токарчук, В. І. Алексєєв // Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук : Тези доп. – Львів: вид-во НУ “ЛП”, 2004. – С. 68.
 4. Kostrobii P. P. Time evolution modelling of the surface coverage for catalytic synthesis of carbonic acid gas / P. P. Kostrobii, Yu. K. Rudavskii, V. I. Alekseyev, M. V. Tokarchuk // E-MRS 2004 fall meeting, Warsaw University of Technology. – Warsaw, Poland, 2004. – P. 274.
 5. Костробій П. П. Моделювання поверхневого покриття адсорбованими частинками в каталітичних реакціях на поверхнях металів методом Монте-Карло / П. П. Костробій, В. І. Алексєєв, О. Сергієнко // Матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2006”. – Т. 1. – Київ: НАУ, 2006. – C. 23.1–23.4.
 6. Алєксєєв В. І. Про проблему формування груп при складанні розкладу занять з допомогою генетичних алгоритмів. / В. І. Алєксєєв // 6-та відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук : Тези доп. – Львів: вид-во НУ “ЛП”, 2007.
 7. Алєксєєв В. І. До задачі про формування резервів для НТПВ. / Алєксєєв В. І., Алєксєєва С. І. // Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: вид-во НУ “ЛП”, 2010.
 8. Алєксєєв В. І. Про тегове структурування веб-контенту. / В. І. Алєксєєв, К. А. Алєксєєва // Інформатика, Математика, Автоматика (ІМА-2012): Матеріали та програма Науково-технічної конференції (Суми, 16–21 квітня 2012 року). – Суми: СумДУ, 2012. — С. 46.
 9. Алєксєєв В. І. Розв’язування задачі визначення коефіцієнта резервування для НТПВ із застосуванням інтерполяції. / С. І. Алєксєєва, В. І. Алєксєєв // Десята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC IMFS 10»], (Львів, 17–18 травня 2012 р.). — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. B.59–B.60.
 10. Алєксєєв В. І. Оцінка потенційної успішності веб-проекту на етапі неформальної постановки завдання. / В. І. Алєксєєв, К. А. Алєксєєва // Десята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC IMFS 10»], (Львів, 17–18 травня 2012 р.). — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. I.11–I.12.
 11. Алєксєєв В. І. Використання спеціального алгоритму рейтингового оцінювання результатів навчання для виявлення фахових здібностей студентів. // Десята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC IMFS 10»], (Львів, 17–18 травня 2012 р.). — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. K.8–K.9.
 12. Алєксєєв В. І. Про організацію у мережі Інтернет кафедральної спільноти випускників / В. І. Алєксєєв // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 4-ї науково-практичної конференції. м. Львів, 20–22 листопада 2012 р. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. 77–82.
 13. Алєксєєв В. І. Трансформація ієрархічної структури веб-контенту до мережевої. / В. І. Алєксєєв, К. А. Алєксєєва // Інформатика, Математика, Автоматика (ІМА-2013): Матеріали та програма Науково-технічної конференції (Суми, 22–27 квітня 2013 року). – Суми: СумДУ, 2013. — С. 43.
 14. Алєксєєв В. І. Оцінка впливу іноземного капіталу на національні фінансові інститути. / В. І. Алєксєєв // Одинадцята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC IMFS 11»], (Львів, 13–14 червня 2013 р.). — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 93–94.
 15. Алєксєєв В. І. Роль контентної стратегії в управлінні веб-проектом. / В. І. Алєксєєв, К. А. Алєксєєва, А. Ю. Берко // Одинадцята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC IMFS 11»], (Львів, 13–14 червня 2013 р.). — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 172–173.
 16. Алєксєєв В. І. Проблема «розриву» між IT-освітою і потребами ринку та співробітництво з Львівським кластером «IT-BPO» / В. І. Алєксєєв // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 5 ї науково-практичної конференції. м. Львів, 19–21 листопада 2013 р. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 116–122.
 17. Алєксєєва К. А. Засоби прийняття рішень в управлінні освітніми веб-проектами / К. А. Алєксєєва, В. І. Алєксєєв // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 6 ї науково-практичної конференції. м. Львів, 18–20 листопада 2014 р. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. — С. 155–158.
 18. Алєксєєв В. І. Про проблему податкової «блокади» благодійництва кредитних спілок / В. І. Алєксєєв // Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 5–6 грудня 2014 р.); у 2 х частинах. / Ужгородський національний університет – Ужгород: ВД «Гельветика», 2014. — Ч.2. — С. 150–153.
 19. Алєксєєв В. І. Про місце кредитних спілок на ринку фінансових послуг України / В. І. Алєксєєв // Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії. Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 12–13 грудня 2014 р.). / Херсонський державний університет – Херсон: ВД «Гельветика», 2014. — С. 242–245.
 20. Алєксєєв В. І. Застосування мережевої моделі для організації системи кредитних спілок в Україні / В. І. Алєксєєв // Принципи нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 10–11 квітня 2015 р.) / Національний гірничий університет. — Дніпропетровськ: ВД «Гельветика», 2015. — С. 128–131.
 21. Алєксєєв В. І. Сучасні виклики системі кредитних спілок України / В. І. Алєксєєв // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 10–11 квітня 2015 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. — Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. — С. 23–26.
 22. Алєксєєв В. І. Роль кредитної кооперації у моделі структурної дуополії на ринку фінансових послуг / В. І. Алєксєєв // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України: збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23–25 квітня 2015 р.) / Ужгородський національний університет – Ужгород: ПРАТ «Видавництво «Закарпаття», 2015. — С. 13–17.
 23. Алєксєєв В. І. Інноваційне онлайн-функціонування кредитної спілки / В. І. Алєксєєв // Інноваційна економіка: макро-, мезо- та мікрорівні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 10–11 грудня 2015 р.) / ред. кол.: К.С. Шапошников [та ін.]. – Херсон: ВД «Гельветика», 2015. — С. 114–117.
 24. Алєксєєв В. І. Ефект транзитивності як необхідна умова фінансової послуги / В. І. Алєксєєв // Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11–12 грудня 2015 р.) / За. заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, A. Krynski. – У 2 х частинах. – Ужгород: ВД «Гельветика», 2015. – Ч. 2. — С. 47–49.
 25. Alieksieiev V. About the problem of data losses in real-time IoT based monitoring systems / V. Alieksieiev, O. Gaiduchok // Proceedings of International Scientific Conference “Mathematical Modeling” (Borovets, BULGARIA, December 13–16, 2017) – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2017 – Year I, Vol. 1/1. – P.10–11. – ISSN 2535-0978 (print), ISSN 2603-3003 (online). — Режим доступу: http://mathmodel.eu/sbornik/1-2017.pdf.
 26. Alieksieiev V. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data / V. Alieksieiev, G. Ivasyk, V. Pabyrivskyi, N. Pabyrivska // Proceedings of International Scientific Conference “High Technologies. Business. Society 2018” – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2018 – Year II, Issue 1 (3), Vol. I “High Technologies”. – P.113–115. – ISSN 2535-0005 (print), ISSN 2535-0013 (online). — Режим доступу: http://hightechsociety.eu/sbornik/1-2018.pdf.

На початок

Методичні розробки

Перелік подано у хронологічному порядку.

 1. Рівняння математичної фізики. Частина I: Методичні вказівки до лекційних та практичних занять з курсу “Рівняння математичної фізики” для студентів бакалаврату базового напряму 6.0802 “Прикладна математика” / Укл.: Алєксєєв В. І., Маркович Б. М., Тесак І. Є. — Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 68 с.
 2. Рівняння математичної фізики. Частина II: Методичні вказівки до лекційних та практичних занять з курсу “Рівняння математичної фізики” для студентів бакалаврату базового напряму 6.0802 “Прикладна математика” / Укл.: Алєксєєв В. І., Маркович Б. М., Тесак І. Є. — Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 84 с.
 3. Рівняння математичної фізики. Частина III: Методичні вказівки до лекційних та практичних занять з курсу “Рівняння математичної фізики” для студентів бакалаврату базових напрямків 6.0702 “Прикладна фізика”, 6.0802 “Прикладна математика” / Укл.: Алєксєєв В. І., Маркович Б. М. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 104 с.
 4. Рівняння математичної фізики. Частина IV: Методичні вказівки до лекційних та практичних занять з курсу “Рівняння математичної фізики” для студентів бакалаврату базових напрямків 6.0702 “Прикладна фізика”, 6.0802 “Прикладна математика” / Укл.: Алєксєєв В. І., Маркович Б. М. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 80 с.
 5. Об’єктно-орієнтоване програмування: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування” для студентів спеціальностей 6.040301 “Прикладна математика” та 6.040302 “Інформатика” / Укл.: В. І. Алєксєєв, І. О. Пеняк. — Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 44 с.
 6. Системне програмування: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Системне програмування» для студентів спеціальностей 6.040301 «Прикладна математика» та 6.040302 «Інформатика» / Укл.: В. Є. Анохін, В. І. Алєксєєв, В. В. Пабирівський. — Львів, 2012. — 16 с.
 7. СУБД «Oracle»: SQL та PL/SQL: Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Бази даних та інформаційні системи” для студентів спеціальностей 6.040301 “Прикладна математика” та 6.040302 “Інформатика” / Укл.: В. І. Алєксєєв, В. Р. Гладун, В. В. Пабирівський. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 20 с.
 8. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей 6.050901 “Радіотехніка”, 6.050902 “Радіоелектронні апарати”, 6.050903 “Телекомунікації”, 6.050801 “Мікро- та наноелектроніка” / Укл.: В. В. Пабирівський, А. П. Сеник, В. І. Алєксєєв, О. М. Уханська, В. Р. Гладун. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 40 с.
 9. Шаблони проектування: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування” для студентів спеціальностей 6.040301 “Прикладна математика” та 6.040302 “Інформатика” / Укл.: В. І. Алєксєєв. — Львів: Поліграфічний центр, 2014. – 52 с.
 10. Електронний навчально-методичний комплекс «Об’єктно-орієнтоване програмування» — Сертифікат № 01049, Адреса розміщення: vns.lp.edu.ua/course/view.php Номер і дата реєстрації: № E41-141-49/2015 від 06.03.2015 р.

На початок

Досягнення

Дипломи

2002 — закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Прикладна математика” (диплом магістра з відзнакою ВК №21336152 від 31.12.2002);

2009 — захистив кандидатську дисертацію «Математичні моделі каталітичних процесів на металевих поверхнях» за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (диплом кандидата технічних наук ДК №053067 від 08.07.2009).

2015— здобув звання доцента кафедри прикладної математики (атестат доцента 12ДЦ №042329 від 28.04.2015).

Викладання

Дисципліни, які викладає:

 • об’єктно-орієнтоване програмування (лекції, лабораторні)
 • системне програмування (лекції, лабораторні)
 • математичні основи штучного інтелекту (лекції)

Досвід викладання:

 • нові інформаційні технології та інтелектуальна власність (лекції, практичні, лабораторні)
 • паралельні обчислення (лекції, практичні, лабораторні)
 • рівняння математичної фізики (практичні)
 • програмування (лабораторні)
 • методи оптимізації (лабораторні)
 • методологія промислової розробки програмних продуктів (лабораторні)
 • операційні системи корпоративних мереж (лабораторні)

Спортивні захоплення

Участь у збірній ІМФН з волейболу:

 • «Універсіада-2013» Національного університету «Львівська політехніка» з волейболу (23-24.11.2013) – 1 місце
 • «Універсіада-2014» Національного університету «Львівська політехніка» з волейболу (22-23.11.2014) – 2 місце
 • Турнір присвячений 70-річчю кафедри фізвиховання НУ «Львівська політехніка» з волейболу (07-08.03.2015) – 1 місце

На початок

Контакти:

На початок