Ракоча Ірина Ігорівна

Ракоча Ірина Ігорівна

2013 — закінчила Національний університет «Львівська політехніка за спеціальністю «Прикладна математика».

Тема дипломної роботи: «Математичне моделювання, визначення та дослідження стаціонарного розподілу температури в тришаровому порожнистому циліндрі за складного теплообміну з поверхонь», науковий керівник д.т.н., проф. Попович В.С.

З 2013р навчається в аспірантурі НУ «Львівська політехніка».

2016 — асистент кафедри прикладної математики.

Наукові інтереси: математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл із врахуванням залежності термомеханічних характеристик матеріалів шарів від температури.

Дисципліни, які викладає: дискретна математика.

Наукові публікації:

Статті:

 1. Ракоча І. І., Попович В. С. Математичне моделювання та визначення термопружного стану двоскладового термочутливого циліндра за складного нагрівання // Прикл. проблеми механіки і математики. —2014. — Вип. 12. — С. 69-77.
 2. Ракоча І., Валяшек В. Математичне моделювання та визначення термопружного стану двоскладового термочутливого циліндра за конвективно-променевого нагрівання // Вісник ТНТУ. — 2015. — 1 (77). — С. 87-97.
 3. Ракоча І., Попович В. Математичне моделювання, визначення та дослідження термопружного стану трискладового термочутливого циліндра // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології. — 2015. — Вип. 21. — С. 186-197.
 4. Попович В. С., Ракоча І. І. Напружено-деформований стан кусково-однорідного термочутливого циліндра за тепловиділення кипінням рідини // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. – 58, №2. – С. 89-97.
 5. Попович В. С., Ракоча І. І. Математичне моделювання та дослідження термопружного стану п’ятишарового термочутливого порожнистого циліндра // Прикл. проблеми механіки і математики. —2015. — Вип. 13. — С. 88-100.
 6. Kushnir R.M. Mathematical modelling, definition and investigation of the thermostressed state of the thermosensitive three-layer hollow cylinder under convective-radiative heating / Kushnir R.M., Popovych V.S., Rakocha I.I. // modeling and computing. — 2015. — 2, No.2. — P. 160-175.

 

Тези доповідей на конференціях

 1. Ракоча І.І. Математичне моделювання та визначення термопружного стану двошарової термочутливої пластини за складного нагріву / В.С. Попович, І.І. Ракоча // Тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації». — м. Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. Івана Огієнка, 2014. — С.125-127.
 2. Ракоча І. Математичне моделювання та визначення термопружного стану кусково-однорідного за осьовою координатою термочутливого циліндра за складного нагрівання / Ракоча І., Попович В. // Наукові праці IX Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур». — м. Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2014. — С.153-156.
 3. Ракоча І. Математичне моделювання та визначення термопружного стану двоскладового за осьовою координатою термочутливого циліндра за складного нагрівання / Ракоча І., Попович В. // Тези доповідей 4-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення та експлуатації машинобудівних конструкцій». — Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2014. — С. 47-48.
 4. Rakocha I.I. The definition and mathematical modeling of the thermosensitive condition of a three-component thermosensitive cylinder under complex heating / Rakocha I.I.// Proceedings of the 4th International Scientific Conference of Students and Young Scientists «Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics». — Kyiv, 2014. — P. 188-198.
 5. Ракоча І. Математичне моделювання та дослідження термопружного стану шарового термочутливого порожнистого циліндра / Попович. В., Ракоча І. // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі». — м. Київ, 2015. — С. 27-29.
 6. Ракоча І. І. Математичне моделювання, визначення та дослідження термопружного стану шаруватих термочутливих циліндричних тіл / Кушнір Р. М., Попович В. С., Ракоча І. І. // Матеріали науково-технічної конференції «Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент» (INTERPOR’15). — м. Львів, 2015. — С. 22-23.
 7. Ракоча І. І. Математичне моделювання та дослідження термопружного стану шаруватого за радіальною координатою термочутливого порожнистого циліндра / Ракоча І. І., Попович В. С. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості. — м. Івано-Франківськ, 2015. — С. 178-179.
 8. Ракоча І. І. Моделювання процесу тепловідведення шляхом кипіння рідини в трискладовому термочутливому циліндрі / Ракоча І. І., Попович В. С. // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції ім. ак. І. І. Ляшка Обчислювальна та при­кладна математика:.  — м. Київ, 2015. — С.73-74.
 9. Ракоча. І. Математичне моделювання процесу тепловідведення шляхом випаровування рідини з обмежувальної поверхні багатошарового термочутливого циліндра // Матеріали XII Міжнародної конференції Фізичні явища в твердих тілах:.  — м. Харків, 2015. — С.57.

 

Авторські права

 1. Попович В. С. Комп’ютерна програма «Програма для розрахунку температурних напружень багатошарових по осі циліндрів» («Програма «StressCalc_axes»)/ Попович В. С., Ракоча І. І. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 64106 від 16.02.2016 р.
 2. Попович В. С. Комп’ютерна програма «Програма для розрахунку компонент напружено-деформованого стану багатошарових за радіальною координатою порожнистих циліндрів» («Програма «StressCalc_rad»)/ Попович В. С., Ракоча І. І., Калиняк Б. М. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 64105 від 16.02.2016 р.