Візнович Олександра Василівна

Візнович О.В.

Асистент

2010 – закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика».

Тема магістерської роботи: «Ентропія Рені для квазірівноважного розподілу», науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Токарчук М.В.

2012-2015 – аспірант кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертаційної роботи: «Математичне моделювання дифузійних процесів в рамках статистики Рені», науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Костробій П.П.

2016 – асистент кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові інтереси:

 • математичне моделювання дифузійних процесів нейтральних та заряджених частинок у пористих середовищах на основі неоднорідних рівнянь дифузії;
 • математичне моделювання електрохімічного імпедансу.

Дисципліни, які викладає:

 • дискретна математика;
 • теорія ймовірностей;
 • системне програмування;
 • чисельні методи;
 • прикладна економетрика.

Наукові публікації:

Статті:

 1. Kostrobij P.P. Generalized kinetic equations for dense gases and liquids far from equilibrium in Renyi statistics /Kostrobij P.P., Viznovych O., Markiv B.B., Tokarchuk M.V. //Актуальнi проблеми математичної фiзики та її застосувань. Збiрник праць Iнституту математики НАН України.- 2014.- том 11, № 1. – C. 108-122.
 2. Kostrobij P. Generalized kinetic equations for dense gases and liquids in the Zubarev nonequilibrium statistical operator method and Renyi statistics/ Kostrobij P., Viznovych O., Markiv B., Tokarchuk M.// Theoret. Math. Phys., 2015, vol. 184, No.1, 1020-1032.
 3. Костробiй П.П. Узагальнене рiвняння дифузiї в статистицi Ренi/ Костробiй П.П., Маркович Б.М., Вiзнович О.В., Токарчук М.В.// Фiз.-матем. модел. iнформ. техн., 2015, вип. 21, № 2, с. 117-124.
 4. Kostrobij P.P. Mathematical modeling of subdiffusion impedance in multilayer nanostructures/ Kostrobij P.P., Grygorchak I.I., Ivaschyshyn F.O., Markovych M., Viznovych O., Tokarchuk M.V.// Math. Model.Comp., 2015, vol. 2, No 2. p.154-159.
 5. Костробiй П.П. Субдифузiйний iмпеданс у мультишарових нано-структурах: експеримент, моделювання, теорiя./Костробiй П.П., Токарчук М.В., Григорчак I.I., Iващишин Ф.О., Маркович Б.М., Вiзнович О.В.// Монографiя: Григорчак I.I., Костробiй П.П., Стасюк I.В., Токарчук М.В., Величко О.В., Iващишин Ф.О., Маркович Б.М. Фiзичнi процеси та їх мiкроскопiчнi моделi в перiодичних неорганiчно/органiчних клатратах.- Львiв, Вид. Растр-7, 2015, 285с.: с.276-285.
 6. Kostrobij. Generalized diffusion equation with fractional derivatives within Renyi statistics/ P. Kostrobij, B. Markovych, O. Viznovych, and M. Tokarchuk // JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 57, 093301 (2016).

Тези доповідей на конференціях:

 1. Вiзнович О., Костробiй П., Маркiв Б., Токарчук М. Узагальненi кiнетичнi рiвняння для густих газiв та рiдин у статистицi Ренi. // Proc. VI Internat. Conf. “Physics of disordered systems October 14-16, 2013,Lviv, Ukraine, p.15.
 2. Костробiй П.П., Григорчак I.I., Iващишин Ф.О., Маркович Б.М., Вiзнович О.В., Токарчук М.В. Математичне моделювання субдифузiйного iмпедансу в електролiтичних системах. Науково-технiчна конференцiя “Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент”(INTERPOR’15). Збiрник матерiалiв, Львiв, 22-24 вересня 2015, с.54-56.
 3. Костробiй П.П., Маркович Б.М., Вiзнович О.В., Токарчук М.В. Узагальнене рiвняння дифузiї в статистицi Ренi. Науково-технiчна конференцiя “Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент”(INTERPOR’15). Збiрник матерiалiв, Львiв, 22-24 вересня 2015, с.57-59.
 4. Вiзнович О.В. Математичне моделювання аномальної дифузiї. Мiжнародна мiждисциплiнарна наукова конференцiя студентiв, аспiрантiв i молодих вчених “Science and Scientists”. с. 80-83. / Збiрник матерiалiв 21-22 грудня 2015р. Об’єднання науковців GlobalNauka, Днiпропетровськ, 2015, 348с.
 5. Візнович О.В. Математичне моделювання субдифузійного імпедансу у мультишарових наноструктурах. “INZYNERIA I TECHNOLOGIA. OSIAGNIECIA NAUKOWE, ROZWOJ, PROPOZYCJE NA ROK 2015” ZBIOR ARTYKULOW NAUKOWYCH, Warszawa, 30.12.2015-03.01.2016, 120-122c.
 6. Костробій П.П. До проблем математичного моделювання субдифузійного імпедансу в електролітичних системах / П.П. Костробій, Б.М.Маркович, М.В. Токарчук, О.В. Візнович // Інформатика та системні науки (ІСН-2016): матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 10–12 березня 2016 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2016.
 7. P. Kostrobij, / Generalized diffusion equation in the fractional derivatives in Renyi Statistics / P.P. Kostrobij, B.M. Markovych, M.V. Tokarchuk, O.V. Viznovych // Bogolyubov Conference Problems of Theoretical Physics dedicated to the 50th anniversary of the Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the NAS of Ukraine (Kyiv, May 24 – 26, 2016, p.53).
 8. Костробій П.П, Візнович О.В. Узагальнене рівняння дифузії у дробових похідних в статистиці Рені / 16-та Всеукраїнська школа-самінар та Конкурс молодих вчених із статистичної фізики та теорії конденсованої речовини // Інститут фізики конденсованих систем НАН України, (м. Львів, 9-10 червня 2016р.), 32с.

Електронна пошта: oleksandra.viznovych@gmail.com