Про кафедру

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI столітті та новий закон «Про вищу освіту» передбачають, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, реалізація принципу фундаменталізації освіти(посилення уваги до дисциплін, що визначають стратегічні напрями прогресу цивілізації – математики, фізики, хімії, інформатики тощо), інтенсифікація наукових досліджень здібної молоді, інтегра­ція освіти у міжнародне співтовариство. Для вирішення цих завдань спрямована робота кафедри «Прикладна математика» відіграє значну роль. Сучасні світові тенденції в області моделювання, дослідження та аналізу прикладних задач та інформаційних потоків, що виникають в різних галузях науки і техніки, передбачають розробку нових нетрадиційних підходів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Напрями підготовки

Кафедра проводить підготовку фахівців за спеціальністю “Прикладна математика”. Освітньо – професійна програма(ОПП) «Прикладна математика та інформатика» для цієї спеціальності забезпечує вміння формалізувати задачу, розробити математичну модель процесу, вибрати або розробити числовий метод розв’язання, оцінити його ефективність(збіжність, точність, стійкість), побудувати алгоритми, реалізувати їх у вигляді прикладного програмного забезпечення на ПЕОМ або в комп’ютерній мережі, налагодити програмний комплекс для розв’язування поставленої реальної задачі. Навчання за цією ОПП забезпечує володіння проблематикою системного програмування, вміння розробляти окремі модулі системного програмного забезпечення, супроводжувати обчислювальні та інформаційні процеси в сучасних комп’ютерних системах з їх адмініструванням в комп’ютерних мережах.

Навчальний процес

Студенти кафедри отримують глибоку фундаментальну та спеціальну підготовку під час лекційних, практичних і лабораторних занять. Навички практичної роботи одержують під час практики у провідних установах, науково-дослідних кафедрах, обчислювальних центрах підприємств. Кафедра надає можливість отримати за бажанням студента додаткову кваліфікацію “Викладач математики та інформатики” (одержати другу вищу освіту — педагогічну). Кращі студенти кафедри проходять стажування, навчальні практики у престижних вищих навчальних закладах країн Європи. Кафедра забезпечена на рівні європейських вимог засобами комп’ютерної техніки забезпечує роботу у всесвітній мережі Internet.

Наукова робота

На кафедрі ведеться науково – дослідна робота на основі грантів України та Європи. Є аспірантура та докторантура. Кращі студенти кафедри залучаються до науково-дослідної роботи. та рекомендуються до аспірантури. Ними керують провідні викладачі кафедри. Багато випускників нашої кафедри стали кандидатами і докторами наук. Освітньо-професійні навчальні програми забезпечують достатній для сучасного ринку праці рівень економічної і гуманітарної підготовки. Все це дає можливість нашим випускникам стати кваліфікованими спеціалістами з прикладної математики, інформатики, міжнародних відносин, прикладної фізики і знайти себе на ринках праці України та світу.

Колектив кафедри

Кафедрі 40 років