Чисельні методи, ч.1

 1. Назва модуля: Чисельні методи, ч.1
 2. Код модуля:
 3. Тип модуля: обов‘язковий
 4. Семестр: VI
 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 216 (кредитів ЄКТС – 6)
  аудиторні години – 96 (лекції – 48, практичні – 16, лаб. роб. – 32)
 6. Лектор: к.фіз.-мат.н., доц. Пізюр Ярополк Володимирович
 7. Результати навчання:
  У результаті вивчення модуля студент повинен:
  – знати основні чисельні методи розв’язування складних математичних задач;
  – уміти вибирати метод чисельного розв’язування, застосувати цей метод до прикладної задачі, оцінити точність одержаного результату.
 8. Спосіб навчання: аудиторне.
 9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
  – пререквізит: математичний аналіз, алгебра і геометрія, функціональний анпліз, диференціальні рівняння, програмування.
  – кореквізит: чмсельні методи 2, чисельні методи математичної фізики.
 10. Зміст навчального модуля:
  Чисельне розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (прямі та ітераційні методи), дослідження збіжності ітераційних методів. Методи розв’язування нелінійних рівнянь та систем нелінійних рівнянь (ділення навпіл, послідовних наближень, Ньютона, січних). Інтерполяція та чисельне диференціювання. Чисельне інтегрування (квадратурні формули Ньютона-Котеса, квадратурні формули Гаусса), оцінка похибки квадратурних формул.
 11. Рекомендована література:
  • Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М.. Численные методы.-М.:Наука, 1987.
  • Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень. –К.:Вища школа, 1995, ч.1, ч.2 .
  • Данилович В., Кутнів М. Чисельні методи.-Львів:Кальварія, 1998.
  • Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. – М.:Наука, 1989.
 12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота.
 13. Методи і критерії оцінювання:
  • Поточний контроль(20%): опитування на практичних та лабораторних заняттях, письмові звіти з лабораторних робіт.
  • Підсумковий контроль(80%, іспит).
 14. Мова навчання: українська.