Теорія ймовірностей

 1. Назва модуля: Теорія ймовірностей.
 2. Код модуля:
 3. Тип модуля: обов’язковий.
 4. Семестр: V.
 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3)
  аудиторні години — 68 (лекції- 32, практ. — 32)
 6. Лектор: д.ф.-м.н., проф. Костробій Петро Петрович.
 7. Результати навчання:
  У результаті вивчення модуля студент повинен
  знати: основні поняття, теореми та методи теорії ймовірностей;
  вміти: будувати математичні моделі опису випадкових величин, випадкових векторів та вміти досліджувати їх.
 8. Спосіб навчання: аудиторне.
 9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
  пререквізит: математичний анліз, алгебра і геометрія, дискретна математика, функціональний аналіз;
  кореквізити: математична статистика, випадкові процеси.
 10. Зміст навчального модуля:
  Випадкові події, ймовірність випадкових подій; основні теореми. Повторні випробовування, схема Бернуллі та її асимптотики. Випадкові величини та методи їх опису. Випадкові вектори та методи їх опису. Послідовності випадкових велиичн. Збіжність. Граничні теореми теорії ймовірності.
 11. Рекомендована література:
  • Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. – К.: Вища школа, 1979. – 408 с.
  • Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. – Москва, Физ.мат.лит., 2002. – 410 с.
  • Білущак Г., Чабанюк Я. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Львів, 2002. – 567 с.
  • Ефимов А.В. Сборник задач по математике для втузов. Специальные курсы. – М.: Наука, 1984. – 608 с.
 12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
 13. Методи і критерії оцінювання:
  • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, контрольні роботи.
  • Підсумковий контроль (80%): екзамен.
 14. Мова навчання: українська.

Лекції
Взірець екзаменаційного білету
Екзаменаційні питання