Інформаційні технології електронного документообігу

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Код модуля 6.113.01.O.03

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: перший.

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64(лекції — 32, лабораторні заняття — 32)

Лектор:  старший викладач Тесак Ірина Євгенівна.

Результати навчання:

 • знати: класифікацію програмного забезпечення, засади й інструментарій створення електронних документів, веб‑документів;
 • уміти: створювати, форматувати, редагувати текстові документи, електронні таблиці, презентації та веб-сторінки, а також поєднувати різнотипні документи;
 • мати уявлення: про використання розмаїтих офісних застосунків і середовищ розробки програмного забезпеченнятдля створення й обробки офісної та веб‑документації.

Спосіб навчання: аудиторне навчання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

кореквізити:

 • Програмування .

Зміст навчальної модуля:

Засади та культура роботи на комп’ютері. Офісний пакет OpenOfficeOrg: текстовий процесор, процесор електронних таблиць, математичний редактор,редактор презентацій. Створення веб-сторінок засобами мов HTML, XHTML, CSS.

Рекомендована література:

 1. Гнатів Б. В., Кутнів М. В., Максимів Є. М., Пізюр Я. В. Основи програм­ного забезпечення комп’ютерів. Лабораторний практикум: Навчальний посібник. ISBN 9666‑553‑306‑1 Гнатів Б. В., Кутнів М. В., Максимів Є. М., Пізюр Я. В. ― Львів:Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. ―163 с.
 2. Э. Фримен, Э. Фримен. Изучаем HTML, XHTML, CSS. ― СПбю: Питер, 2010. ―659 с.
 3. Гречко А. В. Основи електронного документообігу: Навчальний посібник / Київський національний торговельно-економічний університет. ― К.: 2006. ―156 с.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • усне опитування при захисті лабораторних робіт, письмові та електронні звіти лабораторних робіт(40%);
 • контрольна робота з виконанням практичних завдань на комп’ютері (30%);
 • письмова контрольна робота з теоретичними питаннями (30%);
 • диференційований залік за результатами лабораторних та контрольних робіт.

Мова навчання: українська


INFORMATION TECHNOLOGIES ELECTRONIC DOCUMENT

Code Module: 6.113.01.O.03

Module type: obligatory

Semester: first/

The volume of the module: total hours — 120 (ECTS credits — 4); contact hours — 64 (lectures — 32, laboratory classes — 32)

Lecturer: Senior lecturer Irina Y. Tesak.

Learning outcomes:

 • know: classification software, principles and instruments for electronic documents, web documents;
 • be able to: create, format, edit text documents, spreadsheets, presentations and web pages, and combine different types documents;
 • to be aware: the use of diverse office applications and software development environment for the creation and processing of office documentation and web.

Mode of delivery: classroom learning.

Prerequisites and co-requisites:

Co-requisites:

 • Programming.

The content of the training module:

The principles and culture of the computer. Office suite OpenOfficeOrg: word processor, spreadsheet processor, mathematical editor, editor presentations. Creating web tools like HTML, XHTML, CSS.

lectures, laboratory employments, independent work

Recommended Books:

 1. Гнатів Б. В., Кутнів М. В., Максимів Є. М., Пізюр Я. В. Основи програм­ного забезпечення комп’ютерів. Лабораторний практикум: Навчальний посібник. ISBN 9666‑553‑306‑1 Гнатів Б. В., Кутнів М. В., Максимів Є. М., Пізюр Я. В. ― Львів:Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. ―163 с.
 2. Э. Фримен, Э. Фримен. Изучаем HTML, XHTML, CSS. ― СПбю: Питер, 2010. ―659 с.
 3. Гречко А. В. Основи електронного документообігу: Навчальний посібник / Київський національний торговельно-економічний університет. ― К.: 2006. ―156 с.

Methods of study: lectures, laboratory employments, independent work

Assessment methods:

 • it is the verbal questioning at defence of laboratory works, writing and electronic reports of laboratory works (40%);
 • it is control work with implementation of practical tasks on acomputer (30%);
 • it is writing control work with theoreticalquestions (30%);
 • it is the differentiated test on results laboratory and control to the overalls.

Language of instruction: Ukrainian