Теорія систем

Теорія систем

Код модуля: B.00040301.54

Тип модуля: вибірковий

Семестр: сьомий

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5)

аудиторні години – 64 (лекції – 48, практичні – 16)

Лектор: к.фіз.-мат.н., доц. Уханська Оксана Михайлівна

Результати навчання:

 • знати класифікацію задач теорії систем; теоретичні основи методів побудови та дослідження лінійних та дискретних моделей задач теорії систем; методику розв’язування задач теорії систем;
 • вміти  будувати моделі динамічних систем; оцінювати поточні стани систем з ме-тою прогнозування їх еволюції; формувати «входи», які забезпечують необхідну поведінку систем;
 • мати уявлення про основні напрямки розвитку і перспективи застосування основних положень теорії систем.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізити:

 • математичний аналіз,
 • алгебра і геометрія, ч.1, ч.2,
 • диференціальні рівняння,
 • теорія функцій комплексної змінної.

Зміст навчального модуля:

Визначення, класифікація систем. Системний підхід, аналіз та синтез. Елементи матема-тичного забезпечення теорії систем. Основні поняття математичної теорії систем, матема-тична класифікація систем. Загальні методи побудови математичних моделей теорії систем. Дослідження математичних моделей «вхід-вихід» та «вхід-стан-вихід» дискретних  та неперервних динамічних систем.

Рекомедована література:

 1. Мокін Б.І., Мокін В.Б., Мокін О.Б. Математичні методи ідентифікації динамічних систем. Навч. посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 260 с.
 2. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математические основы. – М.: Мир, 1978. – 432 с.
 3. Малышенко А.М. Математические основы теории систем: ученик для втузов. – Томск: Из-во ТПУ, 2008. – 364 с.
 4. Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебн. в 5-ти тт. Т.1: Математические модели, динамические характеристики и аналіз систем автоматического управления ⁄ Под ред. К.А.Пупкова, Н.Д.Егупова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. – 656 с.
 5. Richard C.Dorf, Robert H.Bishop. Modern Control Systems. –2011, 1082 p.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

 • усне опитування на практичних заняттях, дві контрольні роботи (45%).
 • підсумковий контроль (55%, екзамен): письмова форма (55%)

Мова навчання: українська


Theory of Systems

Code of Module: B.00040301.54

Type of Module: choosery

Semester: VII

Credits of Module: Total hours – 150, (credits ECTS – 5), contact hours – 64 (lectures – 48, practical classes – 16)

Lecturer: As.Prof., PhD. Ukhanska Oksana

Learning outcomes:

 • know classification of theory of systems problems; theoretical bases of construction and investigation of linear discrete and continuity models of theory system problems; methods of solution  theory system problems;
 • know to construct models of dynamic systems; to evaluate the current system state in order to prognosticate its evolution; to form «inputs» for guarantee the necessary behavior of system;
 • have notion about basic directions progress of basic ideas of theory of systems and its perspective in practical using.

Mode of study: full-time

Prerequisites and Additional requirements:

prerequisites:

 • mathematical analysis,
 • algebra and geometry, p.1, p.2,
 • differential equations,
 • theory of complex variables functions.

Summary of the discipline:

classification of theory of systems problems; system’s approach, analysis and synthesis; mathematical methods of solving systems theory problems; main conception of mathematical theory of systems; mathematical classification of systems; general methods of  systems theory mathematical models construction; investigation of  mathematical models «input-output» and «input-state-output» of  discrete and continuity dynamic systems.

Recommended literature:

 1. Мокін Б.І., Мокін В.Б., Мокін О.Б. Математичні методи ідентифікації динамічних систем. Навч. посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 260 с.
 2. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математические основы. – М.: Мир, 1978. – 432 с.
 3. Малышенко А.М. Математические основы теории систем: ученик для втузов. – Томск: Из-во ТПУ, 2008. – 364 с.
 4. Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебн. в 5-ти тт. Т.1: Математические модели, динамические характеристики и аналіз систем автоматического управления ⁄ Под ред. К.А.Пупкова, Н.Д.Егупова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. – 656 с.
 5. Richard C.Dorf, Robert H.Bishop. Modern Control Systems. –2011, 1082 p.

Forms  and methods of study: lectures, practical classes, self-study

Assessment methods and criteria:

 • oral interrogatory, two control tests: (40%),
 • final control (60%, examination): writing form (60%)

Language of instruction: Ukrainian