Теорія масового обслуговування

Теорія масового обслуговування

Код модуля: 7.122.60.E.32

Тип модуля:  вибірковий

Семестр: I

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години – 64 (лекції –48, практ. – 16)

Лектори: канд. фіз.-мат. наук доцент Пізюр Ярополк Володимирович

Результати навчання:

 • знати основні види випадкових потоків подій, основні положення теорії марковських випадкових процесів, основні види СМО;
 • уміти будувати граф станів системи, систему рівнянь Колмогорова, встановлювати вид СМО і визначати характеристики ефективності обслуговуючої системи;

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • теорія ймовірностей;
 • математична статистика;
 • випадкові процеси.

Зміст навчального модуля:

Потоки випадкових подій: найпростіший, нестаціонарний пуасcонівський, з обмеженою післядією (Пальма), потоки Ерланга. Марковські процеси з дискретним і неперервним часом, знаходження ймовірностей станів. Системи масового обслуговування: з відмовами, з чергою, з обмеженим часом очікування, замкнуті.

Рекомедована література:

 1. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Сов. радио, 1972.- 551 с.
 2. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания.- М.: Наука, 1966.-431 с.
 3. Таха Хэмиди А. Введение в исследование операций. М.: Вильямс, 2001.- 912 с.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль(30%): опитування на практичних заняттях, написання і захист контрольної роботи, колоквіуми.
 • Підсумковий контроль(70%): іспит.

Мова навчання: українська.


Queueing theory

Code of Module: 7.122.60.E.32

Type of Module: selective

Semester: I

Volume module: total hours -90 (Credit ECTS-3), contact hours – 64 (lectures – 48, practical classes – 16)

Teachers conducting lectures: PhD, assistant professor Pizyur Ya. V.

Learning outcomes:

 • know the main types flow of random events, basics of the theory of Markov random processes, main types of queueingsystems;
 • be able to build a graph of states of the system, to build the Kolmogorov equation system, determine the type of queueingsystems and identify characteristics of effective queueing

Lerning mode: full-time

Prerequisites and corequisites:

 • probability theory;
 • mathematical statistics;
 • random processes.

Content of the Course:

Flows of random events: ordinary, nonstationary Poisson, with limited aftereffect (Palm), Erlang flows. Markov processes with discrete and continuous time, the system of differential equations for finding probabilities of the states, the system of algebraic equations for finding the limiting probabilities of the states, processes of death and reproduction. Queueing systems: with failures, with queue, with limited waiting time, closed.

Recommended literature:

 1. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Сов. радио, 1972.- 551 с.
 2. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания.- М.: Наука, 1966.-431 с.
 3. Таха Хэмиди А. Введение в исследование операций. М.: Вильямс, 2001.- 912 с.

Forms and methods of study: lectures, practical classes, self-study.

Assessment methods and criteria:

Current control (30%): surveys on practical lessons, writing control test, colloquia.

Final control (70%): exam.

Language of instruction: ukranian.