Теорія ймовірності, математична статистика та випадкові процеси

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ, МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

та випадкові процеси

Код модуля

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: третій.

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні заняття — 16)

Лектори:  к.ф.-м.н., доцент. Сеник Андрій Петрович,

Результати навчання:

 • знати: основні поняття та визначення теорії ймовірностей і математичної статистики; методи дослідження масових випадкових явищ; методи опрацювання та аналізу статистичних даних;
 • уміти: застосовувати одержані математичні знання для розв’язування задач з загальних та спеціальних дисциплін; застосовувати здобуті теоретичні знання для практичного дослідження процесів і явищ природи;
 • мати уявлення: про застосування методів теорії ймовірностей і математичної статистики для розв’язування задач з загальних та спеціальних дисциплін.

Спосіб навчання: аудиторне навчання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит:

 • Математичний аналіз;

кореквізити:

Зміст навчальної модуля:

Предмет та основні поняття теорії ймовірностей. Класифікація випадкових подій. Алгебра випадкових подій. Формула повної ймовірності. Формули Байеса. Схема незалежних випробувань. Задачі математичної статистики. Способи зображення статистичних даних. Коефіцієнт кореляції, його властивості.

Рекомендована література:

 1. Сеньо П.С. Теорія ймовірностей та математична статистика. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 2. Ружевич Н.А. Математична статистика. – Львів, НУ «ЛП», 2001
 3. Рудавський Ю.К., Костробій П.П. та ін. Збірник задач з теорії ймовірностей. – Львів, 2001.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • усне опитування, контрольні роботи (30%),
 • підсумковий контроль (70%) контрольний захід, залік у письмово-усній формі..

Мова навчання: українська


Probability Theory, Mathematical Statistics and stochastic process

Код модуля

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: третій.

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні заняття — 16)

Лектори:  PhD Andrij P. Senyk,

Результати навчання:

 • Know: basic concepts and definitions of the theory of probability and mathematical statistics; Methods of mass random phenomena; methods of processing and analysis of statistical data;
 • be able to: apply the obtained knowledge for solving mathematical problems of general and special disciplines; apply acquired theoretical knowledge to practical research processes and phenomena of nature;
 • have an idea: the application of probability theory and mathematical statistics for solving problems of general and special disciplines.

Спосіб навчання: аудиторне навчання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит:

 • Математичний аналіз;

кореквізити:

Зміст навчальної модуля:

Subject and basic concepts of probability theory. Classification of random events. The algebra of random events. Law of total probability. Bayes Formula. The scheme of independent trials. The problems of mathematical statistics. Methods image statistics. The correlation coefficient, its properties.

Рекомендована література:

 1. Сеньо П.С. Теорія ймовірностей та математична статистика. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 2. Ружевич Н.А. Математична статистика. – Львів, НУ «ЛП», 2001
 3. Рудавський Ю.К., Костробій П.П. та ін. Збірник задач з теорії ймовірностей. – Львів, 2001.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • усне опитування, контрольні роботи (30%),
 • підсумковий контроль (70%) контрольний захід, залік у письмово-усній формі..

Мова навчання: українська