Програмування для мобільних пристроїв

Програмування для мобільних пристроїв.

Код модуля:  7.122.60.E.35

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: другий.

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС – 3)

аудиторні години — 32 (лекції – 16, лаб. – 16)

Лектори: к.т.н., асистент каф. ПМ Топилко Петро Іванович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

–  знати основні етапи і особливості процесу проектування програмного забезпечення для мобільних пристроїв, технології та інструменти проектування мобільних додатків для сучасних мобільних платформ, основи функціонування мобільних пристроїв та принципи їх взаємодії з інформаційними системами, засоби розробки мобільних рішень;

–  уміти здійснювати аналіз можливостей сучасних інструментальних середовищ розробки програм для мобільних пристроїв та їх інсталяції на персональний комп’ютер, застосовувати інструменти для розроблення мобільних додатків, розробляти додатки для мобільних пристроях на розповсюджених мовах програмування, розгортати програмні продукти на мобільних пристроях, користуватися раніше складеними програмами і здійснювати супровід програм, вносити зміни в програму, виконувати відлагодження програм за допомогою інструментальних засобів.

Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

Пререквізити: алгоритмічні мови та програмування, об’єктно-орієнтоване програмування

Кореквізити:

Зміст навчального модуля:

Основні відомості про мобільні пристрої та додатки. Основи розробки та побудови мобільних додатків. Зберігання та опрацювання даних у мобільних додатках. Сенсорне введення інформації. Захист інформації в мобільних додатках. Характеристики безпровідних технологій передачі даних.

Рекомендована література:

 • И.Н. Блинов, В.С. Романчик- Минск: издательство «Четыре четверти», 2013. — 896 с.
 • Арнольд, К., Гослинг, Дж., Холмс, Д. Язык программирования Java. — 3-е изд. — М. : Вильямс, 2001. — 624 с.
 • Эккель, Б. Философия Java. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2011. — 640 с.
 • Блох, Д. Java. Эффективное программирование. — М. : Лори, 2002. — 224 с.
 • Макконнелл, С. Совершенный код. — СПб. : Питер, 2005. — 896 с.
 • Хорстманн, К. С., Корнелл, Г. Библиотека профессионала. Java 2 : Том 1. Основы. — 8-е изд. — М. : Вильямс, 2013. — 816 с.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%): опитування на лабораторних заняттях, письмові звіти з лабораторних робіт.
 • Підсумковий контроль (70%) – екзамен.

Мова навчання: українська.


Programing for mobile devices.

Code:  7.122.60.E.35

Type of Module:  compulsory.

Semester:  II

Credit ECTS:  3  (Total hours – 90, contact hours – 32, lectures – 16, individual work – 16).

Teachers conducting practical classesTopylko P.I.

Learning outcomes:

By the end of the study learners are expected to be able to:

–  know the main stages and features of the software design process for mobile devices, technologies and tools of mobile applications design for modern mobile platforms, the basics of mobile devices functioning and principles of interaction with information systems, development tools of mobile solutions;

–  be able to analyze the possibilities of modern software development tools for mobile devices and their installation on PC, to use tools for developing mobile applications, to develop mobile applications using widespread languages of programming, to deploy software on mobile devices, to use previously created software and software support, to make software changes, perform debugging software using appropriate tools.

Mode of study:  full-time.

Prerequisites and Additional requirements:

Prerequisites: algorithmic languages and programming, object oriented programming;

Corequisites:

Summary of the discipline:

Main detailes about mobile devices and applications. The development and construction basics of mobile applications. Data saving and processing in mobile applications. Sensor data input. Information protection in mibile applications. Specifications of wireless data transfer technologies.

Recommended literature:

 • И.Н. Блинов, В.С. Романчик- Минск: издательство «Четыре четверти», 2013. — 896 с.
 • Арнольд, К., Гослинг, Дж., Холмс, Д. Язык программирования Java. — 3-е изд. — М. : Вильямс, 2001. — 624 с.
 • Эккель, Б. Философия Java. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2011. — 640 с.
 • Блох, Д. Java. Эффективное программирование. — М. : Лори, 2002. — 224 с.
 • Макконнелл, С. Совершенный код. — СПб. : Питер, 2005. — 896 с.

Study forms and methods:  lectures, individual work, practical classes, self-study

Assessment methods and criteria:

 • Current control (30%): polls on laboratory classes, reports about done tasks during laboratory classes.
 • Final control (70%): examination.

Language of instruction: ukrainian.