Об’єктно-орієнтоване програмування

Об’єктно-орієнтоване програмування

 1. Код модуля: —B.04030100.25; B.04030200.25 — 6.113.01.O.14
 2. Тип модуля: обов’язковий
 3. Семестр: третій (III)
 4. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКПС – 7), аудиторні години – 96 (лекції – 48, лабораторні – 48)
 5. Лектори: доцент Алєксєєв Владислав Ігорович (к.т.н., доц.)
 6. Результати навчання:
 • знатиособливості об’єктно-орієнтованих мов програмування (C++/С#); основні концепції ООП (інкапсуляція, поліморфізм, наслідування); можливості стандартної бібліотеки шаблонів (STL); основи уніфікованої мови моделювання (UML); основні (та найчастіше вживані) шаблони проектування;
 • вмітиописувати класи, їх атрибути і методи; розуміти призначення та використовувати конструктори, деструктори, перевантажені (overloaded) функції та оператори; описувати віртуальні (virtual) методи та абстрактні (abstract) класи; описувати і використовувати статичні (static) атрибути та методи класів; описувати та використовувати дружні (friend) функції класів; застосовувати при розробці класів інкапсуляцію, поліморфізм та наслідування (в т.ч. множинне); описувати та використовувати інтерфейси (interface); застосовувати при створенні програм деякі стандартні шаблони STL (вектор, стек, ітератор); описувати архітектуру програм, використовуючи схеми та діаграми UML; застосовувати при розробці програм шаблони проектування (abstractfactory, singleton; adapter, bridge, proxy; iterator, observer, strategy).
 1. Спосіб навчання: аудиторне
 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізити:

 • програмування,

кореквізити:

 • системне програмування;
 • візуальне програмування.
 1. Зміст навчального модуля: Основи ООП і його базові концепції (інкапсуляція, поліморфізм, наслідування). Мови програмування, що підтримують методологію ООП (C++, C#). Стандартні алгоритми та шаблони (STL). Основи UML (UnifiedModellingLanguage). Шаблони проектування (designpatterns).
 2. Рекомендована література:
 • C/C++. Программирование на языкевысокогоуровня / Т. А. Павловская. — СПб.: Питер, 2003. —461 с: ил.
 • ТрейНеш. C# 2010 ускоренный курс для профессионалов. : Пер. с англ. — М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2010. — 592 с.: ил.
 • Язык UML. Руководствопользователя. 2-е изд.: Пер. с англ. Мухин Н. –М.: ДМК Пресс, 2006. – 496 с.: ил.
 • Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., ВлиссидесДж. Приемыобъектно-ориентированногопроектирования. Паттерныпроектирования. — СПб: Питер, 2001. — 368 с: ил.
 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.
 2. Методи і критерії оцінювання:

поточний контроль (45%): лабораторні роботи, контрольні роботи у ВНС;

підсумковий контроль (55%): екзамен.

 1. Мова навчання: українська.

Object-oriented programming

 1. Code of unit: —B.04030100.25; B.04030200.25 — 6.113.01.14
 2. Type of unit: mandatory
 3. Semester: third (III)
 4. Sizeofunit: totalhours– 210 (credits – 7), auditorium – 96 (lectures – 48, laboratories – 48)
 5. Lecturers: associatedprofessorAlieksieiev, Vladyslav I. (D., Assoc.Prof.)
 6. Results of studying:
 • learnparticularitiesofobject-orientedprogramminglanguages(C++/С#); mainconceptsofOOP(encapsulation, polymorphism, inheritance); possibilitiesofstandard template library (STL); basics of usage of unified modelling language (UML); some most populardesign patterns;
 • beabletodeclareclass, itsattributesandmethods; understandthepurposeandapplicationsofconstructors, destructors, overloadedfunctions, methodsandoperators; declarevirtual (andpurevirtual)methodsandabstractclasses; declareandimplementstaticattributesandmethodsofaclass; declareandimplementfriendsofaclass; implementencapsulation, polymorphismandinheritance (including multiple inheritance)in class design; declare and use of interfaces; apply some common STL templates (vector, stack, iterator etc.) in applications design; describe application’s architecture using UML diagrams; use some design patterns in application design (abstractfactory, singleton; adapter, bridge, proxy; iterator, observer, strategy).
 1. Way of teaching: classroom instructions
 2. Requiredandfollowingunits:

prerequisite:

 • programming,

co-requisite:

 • systemprogramming;
 • visual programming.
 1. Contentofunit: BasicsofOOPandmainconcepts(encapsulation, polymorphism, inheritance). ProgramminglanguagessupportingOOPmethodologies(C++, C#). Standard algorithms and templates (STL). Basics of UML (UnifiedModellingLanguage). D
 2. Recommended literature:
 • C/C++. Программирование на языкевысокогоуровня / Т. А. Павловская. — СПб.: Питер, 2003. —461 с: ил.
 • ТрейНеш. C# 2010 ускоренный курс для профессионалов. : Пер. с англ. — М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2010. — 592 с.: ил.
 • Язык UML. Руководствопользователя. 2-е изд.: Пер. с англ. Мухин Н. –М.: ДМК Пресс, 2006. – 496 с.: ил.
 • Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., ВлиссидесДж. Приемыобъектно-ориентированногопроектирования. Паттерныпроектирования. — СПб: Питер, 2001. — 368 с: ил.
 1. Methodsofstudying: lectures, labs, personal studying.
 2. Methods and evaluation criteria:

current control (45%): labs, control tasksinMoodle;

final examination (55%): exam.

 1. Teaching language: Ukrainian.