Мережеве програмне забезпечення ІКТ

Мережеве програмне забезпечення

Код модуля: 7.122.60.Е.34

Тип модуля: вибірковий

Семестр: II

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 48 (лекції – 32, лабораторні роботи – 16)

Лектори: канд. фіз.-мат. наук доцент Пізюр Ярополк Володимирович

Результати навчання:

 • знати основні принципи побудови локальних обчислювальних мереж (ЛОМ) і протоколи обміну даними в різних типах мереж;
 • уміти працювати і адмініструвати ЛОМ, які підтримуються операційними системами MS Windows.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • програмування;
 • операційні системи корпоративних мереж;
 • інтернет-технології.

Зміст навчального модуля:

Модель взаємодії відкритих систем (OSI). Мережа під керуванням Windows NT Server 4, Windows XP: створення облікових даних користувачів і груп та управління ними, створення мережевих каталогів і робота з ними, управління серверами і контролерами доменів, налаштування мережі за допомогою командного рядка. Методи доступу в ЛОМ. Протоколи передачі даних: протокол IPX, протокол NETBIOS, протокол TCP/IP.

Рекомедована література:

 • Майнази М., Андерсон К., Криган Е. Введение в Windows NT Server 4.-М.:”ЛОРИ”, 1997.-548 с.
 • Пізюр Я.В. Програмне забезпечення комп‘ютерних мереж. Тексти лекцій. Част. Для студентів спеціальностей 7.080202, 8.080202 “Прикладна математика”. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003.- 86 с.
 • Фролов А.В., Фролов Г.В. Локальные сети персональных компьтеров. Использование протоколов IPX, SPX, NETBIOS.- М.:”Диалог-МИФИ”, 1995.- 60 c.
 • Шатт С. Мир компьютерных сетей.-К.:BHV, 1996.- 288 с.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%): опитування на лабораторних заняттях, письмові звіти з лабораторних робіт, написання і захист контрольної роботи, колоквіуми.
 • Підсумковий контроль (70%, іспит).

Мова навчання: українська.


Network software

Code of Module: 7.122.60.Е.34

Type of Module: selective

Semester: II

Volume module: total hours – 120 (Credit ECTS – 4), contact hours – 48 (lectures – 32, laboratory classes – 16)

Teachers conducting lectures: PhD, assistant professor Pizyur Ya. V.

Learning outcomes:

 • know the basic principles of construction of local area networks (LAN) and communication protocols in different types of networks;
 • be able to operate and manage LAN, supported operating systems MS Windows.

Lerning mode: full-time

Prerequisites and corequisites:

 • programming;
 • operating system of corporate networks;
 • Internet technology.

Content of the Course:

Model of Open Systems Interconnection. Network operating system Windows NT Server 4, Windows XP, Windows 7: creating and managing user and group accounts, create a network directories and work with them, management servers and domain controllers, network settings by means of the command line. Methods of access to local area networks. Data transfer protocol: IPX, NETBIOS, TCP/IP.

Recommended literature:

 • Майнази М., Андерсон К., Криган Е. Введение в Windows NT Server 4.-М.:”ЛОРИ”, 1997.-548 с.
 • Пізюр Я.В. Програмне забезпечення комп‘ютерних мереж. Тексти лекцій. Част.1. Для студентів спеціальностей 080202, 8.080202 “Прикладна математика”. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003.- 86 с.
 • Фролов А.В., Фролов Г.В. Локальные сети персональных компьтеров. Использование протоколов IPX, SPX, NETBIOS.- М.:”Диалог-МИФИ”, 1995.- 60 c.
 • Шатт С. Мир компьютерных сетей.-К.:BHV, 1996.- 288 с.

Forms and methods of study: lectures, laboratory classes, self-study.

Assessment methods and criteria:

Current control (30%): surveys on laboratory classes, written reports on laboratory work, writing control test, colloquia.

Final control (70%): exam.

Language of instruction: ukranian.