Математичні моделі мікро та макроекономіки

Математичні моделі мікро та макроекономіки

Код модуля: В.00040302.53

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: VII

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6)

аудиторні години – 80 (лекції – 48, практичні – 32)

Лектор: к.ф.-м.н., доц. Бандирський Богдан Йосипович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати основні моделі мікро та макроекономіки, основні макропоказники і методи їх вимірювання;
 • вміти:моделювати загальну економічну рівновагу.

Спосіб навчання: аудиторне.

Необхідні обов‘язкові попередні та супутні модулі:

– пререквізит: основи теорії фінансів

– кореквізит:

Зміст навчального модуля:

Предмет, методи та функції мікро та макроекономіки, сукупний попит та сукупна пропозиція, ссновні мікро та макроекономічні показники.

Рекомедована література:

 • Пономаренко О.І. Основи мікроекономіки. Опорні конспекти лекцій. Частина 1. – К.: ЕМЦ, 1999.
 • Ястрембський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. –  К.:  Товар. “Знання”, КОО, 1998.
 • Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз. Навчальний посібник: у 2-х част. – К.: Вища школа, 2004. Ч.1. Мікроекономіка. – 262 с.
 • Козицький В.А., Лавренюк С.П., Оліяскевич М.О. Основи математичної економіки. Теорія споживання. Навч.посібник. – Львів: Піраміда, 2004. – 264 с.
 • Кемпбэлл Р., Макконэлл, Стэнли Л. Брю. Экономикс.: Принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. В 2-х томах. – М.: Республика, 1992.
 • Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Основи математичної економіки. – К.: Інформтехніка, 1995.
 • Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997.Лукьянов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка. Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997.
 • Бурда М., Виплош І. Макроекономіка. Європейський аспект. Перекл. З анг. – К.: Основи, 1998.
 • Менкью Г. Макроекономика. Пер. с анг. – М.: Изд. МГУ, 1994.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль: 15% – реферат, 15% – контрольна робота.
 • Підсумковий контроль (70%): залік

Мова навчання: українська.