Математичні методи оптимального планування МКМ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ

Код модуля  7.113.20.O.02

Тип модуля: обов‘язковий

Семестр: Перший

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКTС – 6); аудиторні години – 48 (лекції – 32, лабораторні –16)

Лектор: канд. екон. н., доцент Гайдучок Олена Василівна

Результати навчання:

 • знати основні положення лінійного регресійного аналізу, властивості МНК оцінок в моделях повного та неповного рангу;
 • знати методику побудови повних факторних планів та їх дробових реплік;
 • знати основи теорії оптимального планування, методи побудови оптимальних планів і основні критерії оптимальності;
 • вміти провести числовий експеримент із вибором оптимального плану та проаналізувати результати експерименту.

Спосіб навчання: аудиторне.

Необхідні обов‘язкові попередні та супутні модулі:

пререквізити

 • математична статистика,
 • функціональний аналіз,
 • лінійна алгбера

Зміст навчального модуля:

Лінійний регресійний аналіз. МНК-оцінки в моделях повного і неповного рангу. Повні факторні плани та їх дробові репліки. Методи побудови оптимальних планів і основні критерії оптимальності. Методи планування оптимальних експериментів.

Рекомедована література:

 1. Електронний варіант конспекту лекцій з курсу (автор Гайдучок О.В.)
 2. Мединський І.П., Задворняк І.М. Регресійний аналіз: Методичні вказівки з курсу “Математичні методи оптимального планування” для студентів спеціальностей 8.080202 ”Прикладна математика”,7.080204 та 8.080204 “Соціальна інформатика”.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010.– 28с.
 3. Мединський І.П., Задворняк І.М., Гайдучок О.В. Неперервні плани. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для спеціальності 8.04030101, 7.04030101 “Прикладна математика”,  8.04030204  “Інформаційно-комунікаційні технології”, 8.04030103 “Математичне та комп’ютерне моделювання”. – Львів: Видавництво Національного універси¬-тету «Львівська політехніка», 2012. – 28 с.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль(30%): розрахункова робота, захист лабораторних робіт.
 • Підсумковий контроль (70%): письмовий екзамен.

Мова навчання: українська.


MATHEMATICAL METHODS OF OPTIMAL PLANNING

Code Module:7.113.20.O.02

Module type:obligatory.

Semester:first.

The volume of the module:Total hours – 180 (ECTS credits – 6); class hours – 48 (lectures – 32, laboratory classes – 16).

Lecturers:ph.d. in sc., as. prof. Gaiduchok Olena Vasylivna.

Learning outcomes:

 • know linear regression analysis, properties OLS-estimates in models of full and part-rank;
 • method of building full factorial plans and their fractional replicas;
 • basic theory of optimal planning, optimal methods of construction plans and criterias;
 • be able to conduct numerical simulation experiment of selecting the optimal plan and analyze the results of the experiment.

Mode of delivery:class studying.

Prerequisites and co-requisites:

prerequisite

 • mathematical statistics;
 • functional analysis;
 • linear algebra.

The content of the module:

Methods and models for optimal experiment processingand experiment results. Regression models, complete and incomplete rank models. LQMand BLN estimates, their properties. Factor plans and fractional replicas. Experiment plans and optimal criterias.

Recommended Books:

 1. Електронний варіант конспекту лекцій з курсу (автор Гайдучок О.В.)
 2. Мединський І.П., Задворняк І.М. Регресійний аналіз: Методичні вказівки з курсу “Математичні методи оптимального планування” для студентів спеціальностей 8.080202 ”Прикладна математика”,7.080204 та 8.080204 “Соціальна інформатика”.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010.– 28с.
 3. Мединський І.П., Задворняк І.М., Гайдучок О.В. Неперервні плани. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для спеціальності 8.04030101, 7.04030101 “Прикладна математика”, 04030204  “Інформаційно-комунікаційні технології”, 8.04030103 “Математичне та комп’ютерне моделювання”. – Львів: Видавництво Національного універси¬-тету «Львівська політехніка», 2012. – 28 с.

Methods:lectures, laboratory classes, home work

Assessment methods:

 • Laboratory classes, test work (30%);
 • Final control (70%): written exam.

Language of instruction:Ukrainian.