Математичний аналіз, ч. 3

Назва модуля: Математичний аналіз, ч. 3
Код модуля: 6.113.01.O.13
Тип модуля: обов’язковий
Семестр: III
Обсяг модуля: загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5)
аудиторні години — 80 (лекції — 48, практичні — 48)
Лектори:     к. ф.-м. н., доц. Гладун Володимир Романович,
к. ф.-м. н., доц. Строчик Микола Миколайович
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
Знати властивості диференційовних функцій багатьох змінних, методи знаходження кратних, криволінійних та поверхневих інтегралів та їх зв’язок з диференціальними операціями векторного аналізу; властивості рядів Фур’є та перетворення Фур’є.
Уміти застосовувати методи диференціального та інтегрального числення функцій багатьох змінних, векторний аналіз та теорію рядів Фур’є при дослідженні та розв’язуванні задач з інших загальних та спеціальних дисциплін.
8. Спосіб навчання: аудиторне.
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
-пререквізити: Математичний аналіз, ч. 1, Математичний аналіз, ч. 2,  Алгебра та геометрія, Диференціальні рівняння
-кореквізит: Теорія функцій комплексної змінної.
10. Зміст навчального модуля:
Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Кратні та криволінійні інтеграли. Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз, формули Стокса та Гаусса-Остроградського. Ряди Фур’є. Перетворення Фур’є.
11. Рекомедована література:
Дороговцев А.Я. Математичний аналіз, ч.1, 2. 1993, 1994.
Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз. — К.: Знання, 2008. — 421 с.
Тер-Крикоров A.M., Шабунин М.И. Курс математического анализа: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., исправл. – М.: Физматлит, 2001. — 672 с.
Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, тт.1‑3. 1966.
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
13. Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (40%): контрольні роботи, виконання індивідуальних домашніх завдань.
Підсумковий контроль (60%, іспит).
14. Мова навчання: українська.


Course name: Calculus III
Course ID: 6.113.01.O.13
Course type: required
Semester: III
Course hours: total — 150 hours (5 ECTS credits), which includes 48 lecture hours and 48 hours of  practical training
Lecturers:     Ph.D., Mykola. M. Strochyk
Ph.D., Volodymyr. R. Hladun
Learning outcomes: As a result of course study a student should have:
knowledge on the properties of differentiable functions of several variables, methods of multivariate integral calculus and their relationship with differential operations of vector analysis. Properties of Fourier series and Fourier transform.
abilities to apply methods of differential and integral calculus of functions of several variables, vector analysis and Fourier theory in the investigation and solving of other general and special disciplines.
Learning mode: auditorium, full-time
Prerequisites and corequisites:
Prerequisites: calculus I, calculus II, algebra and geometry, differential equations
Corequisites: complex analysis.
Course content: Differential calculus of functions of several variables. Multiple and curvilinear integrals. Surface integrals. Vector analysis, Gauss–Ostrogradskii and Stokes formulae. Fourier series. Fourier transform.
Recommended sources:
Дороговцев А.Я. Математичний аналіз, ч.1, 2. 1993, 1994.
Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз. — К.: Знання, 2008. — 421 с.
Тер-Крикоров A.M., Шабунин М.И. Курс математического анализа: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., исправл. – М.: Физматлит, 2001. — 672 с.
Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, тт.1‑3. 1966.
Learning methods: lectures, practical training, self-study.
Grading methods and criteria: tests assessment, individual homeworks (40%), final examination (60%).
Learning language: Ukrainian