Математичний аналіз, ч. 2

Назва модуля: Математичний аналіз, ч. 2
Код модуля: 6.113.01.O.10
Тип модуля: обов’язковий
Семестр: II
Обсяг модуля: загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6)
аудиторні години — 96 (лекції — 48, практичні — 48)
Лектори:     к. ф.-м. н., доц. Гладун Володимир Романович,
к. ф.-м. н., доц. Строчик Микола Миколайович
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
Знати методи інтегрування, властивості числових та функціональних рядів.
Уміти застосовувати інтегральне числення і теорію рядів при дослідженні та розв’язуванні математичних задач.
Спосіб навчання: аудиторне.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
– пререквізит: математичний аналіз, ч. 1
– кореквізит: алгебра та геометрія, диференціальні рівняння
Зміст навчального модуля:
Невизначений інтеграл. Визначений інтеграл. Невластиві інтеграли. Числові ряди з невід’ємними членами. Числові ряди з членами довільних знаків. Функціональні послідовності та ряди.
Рекомедована література:
Дороговцев А.Я. Математичний аналіз, ч.1, 2. 1993, 1994.
Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз. — К.: Знання, 2008. — 421 с.
Тер-Крикоров A.M., Шабунин М.И. Курс математического анализа: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., исправл. – М.: Физматлит, 2001. — 672 с.
Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, тт.1‑3. 1966.
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (40%): контрольні роботи, виконання індивідуальних домашніх завдань.
Підсумковий контроль (60%, іспит).
Мова навчання: українська.


Course name: Calculus II
Course ID: 6.113.01.O.10
Course type: required
Semester: II
Course hours: total — 180 hours (6 ECTS credits), which includes 48 lecture hours and 48 hours of  practical training
Lecturers:     Ph.D., Mykola. M. Strochyk
Ph.D., Volodymyr. R. Hladun
Learning outcomes: As a result of course study a student should have:
knowledge on methods of integration, properties of the numerical and functional series.
abilities to apply integral calculus and the theory of series in the further study and solving mathematical problems.
Learning mode: auditorium, full-time
Prerequisites and corequisites:
Prerequisites: Calculus I
Corequisites: Algebra and geometry, differential equations.
Course content: Indefinite integral. A definite integral. Improper integrals. Numerical series with non-negative terms. Numerical series with terms of arbitrary sign. Functional sequences and series.
Recommended sources:
Дороговцев А.Я. Математичний аналіз, ч.1, 2. 1993, 1994.
Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз. — К.: Знання, 2008. — 421 с.
Тер-Крикоров A.M., Шабунин М.И. Курс математического анализа: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., исправл. – М.: Физматлит, 2001. — 672 с.
Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, тт.1‑3. 1966.
Learning methods: lectures, practical training, self-study.
Grading methods and criteria: tests assessment, individual homeworks (40%), final examination (60%).
Learning language: Ukrainian