Математичний аналіз, ч. 1

Назва модуля: Математичний аналіз, ч. 1
Код модуля: 6.113.01.O.05
Тип модуля: обов‘язковий
Семестр: I
Обсяг модуля: загальна кількість годин — 240 (кредитів ЄКТС — 8)
аудиторні години — 128 (лекції — 64, практичні — 64)
Лектори:     к. ф.-м. н., ст. викл. Строчик Микола Миколайович,
к. ф.-м. н., доц. Гладун Володимир Романович
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
Знати властивості збіжних числових послідовностей, неперервних та диференційовних функцій.
Уміти використовувати апарат диференціального числення для дослідження функціональних залежностей і застосовувати одержані знання для розв’язування задач з інших загальних та спеціальних дисциплін.
8. Спосіб навчання: аудиторне.
9. Необхідні обов‘язкові попередні та супутні модулі:
– пререквізити: немає
– кореквізит: алгебра та геометрія
10. Зміст навчального модуля:
Елементи теорії множин. Дійсні числа. Числові послідовності та їх властивості. Границя функції в точці. Неперервні функції. Диференціальне числення функції однієї змінної. Формули Тейлора та Маклорена
11. Рекомедована література:
Дороговцев А.Я. Математичний аналіз, ч.1, 2. 1993, 1994.
Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз. — К.: Знання, 2008. — 421 с.
Тер-Крикоров A.M., Шабунин М.И. Курс математического анализа: Учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., исправл. – М.: Физматлит, 2001. — 672 с.
Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, тт.1‑3. 1966.
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
13. Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (40%): контрольні роботи, виконання індивідуальних домашніх завдань.
Підсумковий контроль (60%, іспит).
14. Мова навчання: українська.


Course name: Calculus 1
Course ID: 6.113.01.O.05
Course type: required
Semester: I
Course hours: total — 240 hours (8 ECTS credits) which includes 64 lecture hours and 64 hours of  practical training
Lecturers:     Ph.D., Mykola. M. Strochyk
Ph.D., Volodymyr. R. Hladun
Learning outcomes: As a result of course study a student should have:
knowledge on the properties of convergent numerical sequences, continuous and differentiable functions
abilities to use the apparatus of differential calculus to study the functional relationships and apply their knowledge to solve problems with other general and special disciplines.
Learning mode: auditorium, full-time
Prerequisites and corequisites:
Prerequisites: none
Corequisites: Algebra and geometry.
Course content: Elements of set theory. Real numbers. Numerical sequences and their properties. Limit of a function. Continuous functions. Differential calculus of functions of one variable. Taylor and Maclaurin formulae.
Recommended sources:
Дороговцев А.Я. Математичний аналіз, ч.1, 2. 1993, 1994.
Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз. — К.: Знання, 2008. — 421 с.
Тер-Крикоров A.M., Шабунин М.И. Курс математического анализа: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., исправл. – М.: Физматлит, 2001. — 672 с.
Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, тт.1‑3. 1966.
Learning methods: lectures, practical training, self-study.
Grading methods and criteria: tests assessment, individual homeworks (40%), final examination (60%).
Learning language: Ukrainian