Математична теорія ризику в інформаційних технологіях

Математична теорія ризику в інформаційних технологіях

Код модуля 7.113.20.E.22

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: десятий.

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні заняття — 32)

Лектори:  к.ф.-м.н., доцент. Сеник Андрій Петрович,

Результати навчання:

 • знати: як ідентифікувати небезпеки, оцінювати конкретні ризики під час виконання ІТ проектів, аналізувати і прогнозувати розвиток небезпечних ситуацій;
 • уміти: розпізнавати ризикову ситуацію в галузі ІТ, зробити прогноз щодо оптимального способу поведінки і вибирати оптимальні стратегії діяльності;
 • мати уявлення: про сучасні наукові досягнення в теоретичних питаннях ризику, способи оцінки ризикових ситуацій в галузі ІТ, методи прогнозування кінцевого результату і вибору оптимальної стратегії в умовах невизначеності, випадковості й конфлікту.

Спосіб навчання: аудиторне навчання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит:

 • Фінансова математика;
 • Інтернет технології

кореквізити:

 • Теорія імовірностей та математична статистика.

Зміст навчальної модуля:

«СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ», «ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ», «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В ІТ», «МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКУ. В ІТ»,  «ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ РИЗИКУ, ПОВ’ЯЗАНОГО 3 НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ.  ОПТИМАЛЬНА ПОВЕДІНКА В УМОВАХ СПЕЦИФІЧНИХ ВИДІВ РИЗИКУ. В ІТ», «МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІТ).»

Рекомендована література:

 1. Сеник А.П., Пабирівський В.В. Математична теорія ризику і страхова справа Методичні вказівки До виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 04030203-СІМм, 8.04030204-ІКТм, 7.04030101-ПММс.
 2. Пабирівський В.В., Сеник А.П. Програмні засоби інформаційного забезпечення наукових досліджень. ЕНМК у ВНС НУ «Львівська політехніка». (Сертифікат №01005 від 25.12. 2014) (http:// vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9017) .
 3. Сеник А.П. Пабирівський В.В. Математична теорія ризику і страхова справа – електронний навчально-методичний комплекс розміщений у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8587, сертифікат № 00802
 4. org.ua – сайт про ризики в українському Інтернеті

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота (30%),
 • підсумковий контроль (70%): іспит у письмово-усній формі.

Мова навчання: українська


Mathematical Theory of risk in information technology

Код модуля 7.113.20.E.22

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: десятий.

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні заняття — 32)

Лектори:  PhD Andrij P. Senyk,

Результати навчання:

 • know: how to identify hazards, assess the specific risks during the execution of IT projects, analyze and predict the development of dangerous situations;
 • be able to: identify risky situation in IT, make a prediction about the best course of action and to choose the best strategy;
 • have an idea: the modern scientific achievements in theoretical issues of risk assessment methods risk situations in IT, methods of forecasting the final result and the choice of optimal strategy under uncertainty, randomness and conflict.

Спосіб навчання: аудиторне навчання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит:

 • Фінансова математика;
 • Інтернет технології

кореквізити:

 • Теорія імовірностей та математична статистика.

Зміст навчальної модуля:

The essence of economic risk”, “main types economic risk”, “risk management in IT”, “methods of risk assessment. in IT, “” Choosing the optimal strategy in terms of risk associated uncertainty.” ” risk reduction methods in information technology (IT).

Рекомендована література:

 1. Сеник А.П., Пабирівський В.В. Математична теорія ризику і страхова справа Методичні вказівки До виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 04030203-СІМм, 8.04030204-ІКТм, 7.04030101-ПММс.
 2. Пабирівський В.В., Сеник А.П. Програмні засоби інформаційного забезпечення наукових досліджень. ЕНМК у ВНС НУ «Львівська політехніка». (Сертифікат №01005 від 25.12. 2014) (http:// vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9017) .
 3. Сеник А.П. Пабирівський В.В. Математична теорія ризику і страхова справа – електронний навчально-методичний комплекс розміщений у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8587, сертифікат № 00802
 4. org.ua – сайт про ризики в українському Інтернеті

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота (30%),
 • підсумковий контроль (70%): іспит у письмово-усній формі.

Мова навчання: українська