Комп’ютерна графіка та мультимедійні системи

Комп’ютерна графіка та мультимедійні системи.

Код модуля:  B.00040302.58

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: восьмий.

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС – 4)

аудиторні години — 80 (лекції – 32, лаб. – 32, практ. – 16)

Лектори: к.т.н., асистент каф. ПМ Топилко Петро Іванович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

–  знати основні технічні, математичні та алгоритмічні основи комп’ютерної графіки;

–  уміти застосовувати набуті знання при побудові геометричних об’єктів з використанням їх моделей та програмувати в середовищі графічної системи візульні зображення окремих об’єктів та їх динаміку.

Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

Пререквізити: алгоритмічні мови та програмування, алгебра та геометрія;

Кореквізити:

Зміст навчального модуля:

Математичні основи комп’ютерної графіки. Матриці перетворення. Відображення, обертання. Просторові перетворення і проекції. Трьохвимірне масштабування, зсуви та повороти. Трьохвимірне відображення. Композиції перетворень. Алгоритмічні основи комп’ютерної графіки. Растрова графіка. Створення презентацій в Power Point.

Рекомендована література:

 • Грейс Д. Графические средства персонального компьютера.- М.: 1989.
 • Павлидис Г. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений. М.: Радио и связь, 1986.
 • Порев В. Компьютерная графика.- С.-П.: 2002.
 • Препарата A., М. Шеймос. Вычислительная геометрия. Введение.- М.: Мир, 1989.
 • Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики.- М.: Мир, 1989.
 • Роджерс Д., Дж. Адамс. Математические основы машинной графики.- М.: Машиностроение, 1980.
 • Фали Д. Основы интерактивной машинной графики. 2т.-М.: Мир,1985.
 • Фокс. А., Пратт М. Вычислительная геометрия.- М.: 1982.
 • Технічні, математичні та алгоритмічні основи комп’ютерної графіки: Методичні вказівки до вивчення курсу лекцій з дисципліни «Комп’ютерна графіка» // Укладач Різник О.Я. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 162 с.
 • E. Slack, Michelle I. Zavala. PowerPoint 2007 Graphics & Animation Made Easy. – McGraw-Hill, 2009. – 238 p.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%): опитування на лабораторних та практичних заняттях, письмові звіти з лабораторних робіт.
 • Підсумковий контроль (70%) – екзамен.

Мова навчання: українська.


Computer graphics and multimedia systems.

Code:  B.00040302.58

Type of Module:  compulsory.

Semester:  VIII

Credit ECTS:  4  (Total hours – 120, contact hours – 80, lectures – 32, practical classes – 16, individual work – 32).

Teachers conducting practical classesTopylko P.I.

Learning outcomes:

By the end of the study learners are expected to be able to:

–  know basic technical, mathematical and algorithmic foundations of computer graphics;

–  be able to apply the acquired knowledge in constructing geometric objects using their models and to program the visual images of individual objects and their dynamics using tools of graphics systems.

Mode of study:  full-time.

Prerequisites and Additional requirements:

Prerequisites: algorithmic languages and programming, algebra and geometry;

Corequisites:

Summary of the discipline:

Mathematical basics of computer graphics. Matrix transformation. Reflection, rotation. Spatial transformation and projection. Three-dimensional scaling, shifts and turns. Three-dimensional mirror. Transformation of compositions. Algorithmic basics of computer graphics. Raster graphics. Creating presentations in Power Point.

Recommended literature:

 • Грейс Д. Графические средства персонального компьютера.- М.: 1989.
 • Павлидис Г. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений. М.: Радио и связь, 1986.
 • Порев В. Компьютерная графика.- С.-П.: 2002.
 • Препарата A., М. Шеймос. Вычислительная геометрия. Введение.- М.: Мир, 1989.
 • Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики.- М.: Мир, 1989.
 • Роджерс Д., Дж. Адамс. Математические основы машинной графики.- М.: Машиностроение, 1980.
 • Фали Д. Основы интерактивной машинной графики. 2т.-М.: Мир,1985.
 • Фокс. А., Пратт М. Вычислительная геометрия.- М.: 1982.
 • Технічні, математичні та алгоритмічні основи комп’ютерної графіки: Методичні вказівки до вивчення курсу лекцій з дисципліни «Комп’ютерна графіка» // Укладач Різник О.Я. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 162 с.
 • E. Slack, Michelle I. Zavala. PowerPoint 2007 Graphics & Animation Made Easy. – McGraw-Hill, 2009. – 238 p.

Study forms and methods:  lectures, individual work, practical classes,  self-study

Assessment methods and criteria:

 • Current control (30%): polls on laboratory and practical classes, reports about done tasks during laboratory classes.
 • Final control (70%): examination.

Language of instruction: ukrainian.