Дискретна математика

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА

Код модуля ФЛ_1_СК.1.11

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: другий.

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64(лекції — 32, практичні заняття — 32)

Лектори:  к.ф.-м.н., доцент. Манзій Олександра Степанівна,
старший викладач Тесак Ірина Євгенівна.

Результати навчання:

 • знати: загальні поняття з дискректної математики: множини, основи комбінаторного аналізу, елементи математичної логіки та теорії графів;
 • уміти: будувати та досліджувати множини, вміти характеризувати відно­шення на множині, знаходити значення основних комбінаторних конфі­гурацій, аналізувати та мінімізувати логічні функції, досліджувати графи;
 • мати уявлення: про застосування базових понять дискретної математики в розмаїтих галузях знань, а також у дисциплінах підготовки їх про­фесійного спрямування.

Спосіб навчання: аудиторне навчання

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит:

 • Алгебра і аналіз;

кореквізити:

 • Прикладне лінгвознавство;
 • Теорія імовірностей та математична статистика.

Зміст навчальної модуля:

Теорія множин, основи комбінаторики, основи математичної логіки та теорії графів.

Рекомендована література:

 1. О .С. Манзій, І. Є. Тесак, І. І. Кавалець, Н. В. Чарковська. Дискретна математика. Практикум. Навчальний посібник для студентів базового напрямку 6.020305 – “Філологія” спеціальності “Прикладна лінгвістика” — Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016. — 224 с.
 2. Базилевич Л. Є. Дискретна математика у прикладах і задачах: Підручник — Львів, Видавець І. Є. Чижиков, 2013. — 487с.
 3. Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. Дискретна математика: Підручник — Львів, «Магнолія Плюс», 2006. — 608с.
 4. Капітонова Ю. В., Кривий С. Л., Летичевський О. А. та ін. Основи дискретної математики. — К.: Наукова думка, 2002. — 560 с.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • практичні заняття, усне опитування, розрахункова робота, колоквіуми(40%);
 • підсумковий контроль (60%): іспит у письмово-усній формі.

Мова навчання: українська


DISCRETE MATHEMATICS

Code Module  ФЛ_1_СК.1.11

Module type: obligatory

Semester: second

The volume of the module: total hours – 120 (ECTS credits – 4); class hours – 64 (lectures – 32, practical classes – 32)

Lecturers: Associate Professor Alexandra S. Manzij, senior lecturer Irina Y. Tesak.

Learning outcomes:

 • to know: general concepts of discrete mathematics: sets, foundations of combinatorial analysis, elements of mathematical logic and graph theory.
 • to be able to: build and explore the sets, establish the type of the relation on the sets, to find the value of basic combinatorial objects, analyze and minimize logic functions, explore graphs;
 • to be aware of using the basic concepts of discrete mathematics in various fields of knowledge and in the disciplines of their professional purposes.

Mode of delivery: classroom studying

Prerequisites and co-requisites:

Prerequisites:

 • Algebra and Analysis

Co-requisites:

 • Applied linguistics,
 • Probability theory and mathematical statistics,

The content of the module:

Theory of Sets, basics of combinatorial analysis, fundamentals of mathematical logic and graph theory.

Recommended Books:

 1. О .С. Манзій, І. Є. Тесак, І. І. Кавалець, Н. В. Чарковська. Дискретна математика. Практикум. Навчальний посібник для студентів базового напрямку 6.020305 – “Філологія” спеціальності “Прикладна лінгвістика” — Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016. — 224 с.
 2. Базилевич Л. Є. Дискретна математика у прикладах і задачах: Підручник — Львів, Видавець І. Є. Чижиков, 2013. — 487с.
 3. Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. Дискретна математика: Підручник — Львів, «Магнолія Плюс», 2006. — 608с.
 4. Капітонова Ю. В., Кривий С. Л., Летичевський О. А. та ін. Основи дискретної математики. — К.: Наукова думка, 2002. — 560 с.

Methods: lectures, practical classes, home work

Assessment methods:

 • practical classes, oral interviews, design work, colloquia (40%)
 • final control (60%): combined written and oral exam

Language of instruction: Ukrainian