Дискретна математика

 1. Назва модуля: Дискретна математика.
 2. Код модуля: 6.113.01.О.15
 3. Тип модуля: обов’язковий.
 4. Семестр: 4.
 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин — 210 (кредитів ЄКТС —7)

аудиторні години — 112 (лекції- 64, практ.  32, лабораторні 16)

 1. Лектор: к.ф.-м.н., доц. Гнатів Богдан Васильович.
 2. Результати навчання: (набуті компетенції)

У результаті вивчення модуля студент повинен:

володіти апаратом математичної логіки в плані аналізу логічних схем, мінімізації диз’юнктивних і кон’юнктивних нормальних форм, побудови функціонально повних алгебр логіки, основами алгебри предикатів;  володіти основними поняттями апарату теорії графів в плані представлення та побудови оптимальних алгоритмів; підготувати студентів до вивчення курсів “Методи оптимізації”, “Системне програмування”, “Теорія систем” шляхом оволодіння апаратом теорії алгоритмів та алгоритмічних мов, побудови скінчених та МП-автоматів, представлення граматик у приведеній формі.

 

 1. Спосіб навчання: аудиторний.
 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: Алгебра, Математичний аналіз, Математичне та програмне забезпечення ЕОМ, Програмування.
кореквізит:Системне програмування.

 1. Зміст навчального модуля:

ознайомлення студентів з основними розділами курсів математична логіка, теорія графів, основи теорії алгоритмів та формальних мов, які широко використовуються в проектуванні та розробці математичного та програмного забезпечення сучасних ЕОМ.

 1. Рекомендована література:
 2. Горбатов В.А. Основи дискретной математики: Учебное пособие для
  студентов вузов. -М.: Высш.шк., 1986.-311 с.
 3. 2. Емеличев В.А. й др. Лекции по теории графов. -М.-‘Наука”, 1990.-384с.
 4. 3. Кук Д., Бейз Г. Компьютерная математика. -М.”Мир”, –360 с.
 5. 4. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. -М.-‘Наука”, 1986.-384с.
 6. Донской В.И. Дискретная математика. Учебное пособие. –Симферополь. Сонат. 2000. –360с.
 7. Гнатів Б.В. Дискретна математика. Учбовий посібник. Львів. В-во Нац.ун-ту «Львівська політехніка», 2003. -90с.
 8. Бардачов Ю.М. та інші. Дискретна математика. К. «Вища школа», 2002. -287с.
 9. Форми та методи навчання: лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна
  робота.
 10. Методи і критерії оцінювання:

 

 • Поточний контроль (40%): усне опитування, 2 контрольні роботи.
 • Підсумковий контроль (60%): екзамен.
 1. Мова навчання: українська.

 1. 1. Name of a discipline: Discrete Mathematics.
 2. Code: 6.113.01.О.15
 3. Type of Module: compulsory
 4. Qualificarion level: first (Bachelor)
 5. Semester: 4
 6. Credit ECTS: 7 (Total hours – 210, contact hours – 112, lectures – 64, practical classes – 32, laboratory work -16, individual work – 28, 2 control works).
 7. Teachers conducting lectures and practical classes: B. Hnativ (PhD)
 8. Learning outcomes:

familiarize students with course units mathematical logic, graph theory, basics of the theory of algorithms and formal languages, which are widely used in the design and development of mathematical and software of modern computers.

 1. 9. The method of training: Classroom
 2. 10. Mode of study: full-time

 

 1. Prerequisites and Additional requirements:

Prerequisites: Mathematical and computer software, Programming, Calculus, Algebra

Corequisites: System programming

 1. Summary of the discipline:

Following the completion of the module the student should:

own apparatus of mathematical logic in terms of logic analysis, minimization of disjunctive and conjunctive normal forms, constructing functionally complete boolean algebra, algebra basics predicate; possess basic concepts of graph theory apparatus in terms of presentation and construction of optimal algorithms; prepare students to study courses “Methods of optimization”, “System programming”, “Systems Theory” by mastery of the theory of algorithms and algorithmic languages, constructing finite and MP-machines, grammars representation in present form.

 1. Methods and evaluation criteria:
 • Current control (40%): oral questioning, written tests.
 • Final control (60%): exam.

14. Teaching language: Ukrainian.