Візуальне програмування ПМ

Назва модуля: Візуальне програмування
Код модуля: B.00.040301.41
Тип модуля: обов’язковий
Семестр: VI
Обсяг модуля: загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6)
аудиторні години — 96 (лекції — 48, лабораторні — 48)
Лектор:     к. ф.-м. н., ст. викл. Строчик Микола Миколайович
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
Знати основні методи об’єктно-орієнтованого підходу та засоби візуального проектування для розробки програмних продуктів.
Уміти самостійно здійснювати алгоритмічний аналіз прикладних задач, будувати алгоритмічну модель задачі, створювати програмні продукти з використанням засобів візуального проектуван­ня.
8. Спосіб навчання: аудиторне.
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
– пререквізит: програмуван­ня, об’єктно-орієнтоване програмуван­ня
– кореквізит: бази даних та інформаційні системи
10. Зміст навчального модуля: Створення графічного інтерфейсу користувача та програмування для Windows Forms у середовищі C#. Елементи керування, їх властивості, методи, події. Механізм Drag-and-Drop. Векторна та растрова графіка. Графічна підсистема C#. Використання XML, SVG та мови ECMAScript для Web-інтерфейсів.
11. Рекомедована література:
Троелсен Э. C# и платформа .NET. Библиотека программиста. — СПб.: Питер, 2004. — 796 с.
Шилдт Г. C#: учебный курс — СПб.: Питер, К.: BHV, 2003. — 512 с.
Либерти Д. Программирование на C#. Создание .NET-приложений Символ-Плюс: 2003. — 688 с.
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition) https://www.w3.org/TR/SVG/Overview.html
SVG/Tutorial [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/SVG/Tutorial — Title from the screen
Scalable Vector Graphics (SVG) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff971903(v=vs.85).aspx) — Title from the screen
ECMAScript® Language Specification [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://www.ecma-international.org/ecma-262/5.1/ — Title from the screen
C# Language Specification [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://www.ecma-international.org/publications/standards/ecma-334.htm — Title from the screen
12. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.
13. Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (40%): виконання лабораторних робіт.
Підсумковий контроль (60%, іспит).
14. Мова навчання: українська.


Course name: Visual programming
Course ID: B.00,040301.41
Course type: required
Semester: VI
Course hours: total — 180 hours (6 ECTS credits) that includes 48 lecture hours and 48 laboratory hours
Lecturer: Ph.D., Mykola. M. Strochyk
Learning outcomes: As a result of course study a student should have:
knowledge of the basic techniques of object-oriented approach and visual design tools for developing software
abilities to perform algorithmic analysis of applications, to build algorithmic model of the problem and create software products using of visual design.
Learning mode: auditorium, full-time
Prerequisites and corequisites:
Prerequisites: programming, object–oriented programming
Corequisites: none.
Course content: Creating a graphical user interface and programming for Windows Forms in C# environment. Controls, their properties, methods and events. Drag-and-Drop mechanism. Vector and raster graphics. C# graphics subsystem. Using XML, SVG and ECMAScript language for Web-interface design.
Recommended sources
Троелсен Э. C# и платформа .NET. Библиотека программиста. — СПб.: Питер, 2004. — 796 с.
Шилдт Г. C#: учебный курс — СПб.: Питер, К.: BHV, 2003. — 512 с.
Либерти Д. Программирование на C#. Создание .NET-приложений Символ-Плюс: 2003. — 688 с.
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition) https://www.w3.org/TR/SVG/Overview.html
SVG/Tutorial. URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/SVG/Tutorial — Title from the screen
Scalable Vector Graphics (SVG). URL: (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff971903(v=vs.85).aspx) — Title from the screen
ECMAScript® Language Specification. URL: http://www.ecma-international.org/ecma-262/5.1/ — Title from the screen
C# Language Specification. URL : http://www.ecma-international.org/publications/standards/ecma-334.htm — Title from the screen
Learning methods: lectures, laboratory work, self-study.
Grading methods and criteria: assessment of laboratory work (40%), final examination (60%).
Learning language: Ukrainian