Бази даних та інформаційні системи ПМ

ОПИС МОДУЛЯ

 

 1. Назва модуля: Бази даних та інформаційні системи

 

 1. Код модуля: 00040301.24

 

 1. Тип модуля: обов‘язковий

 

 1. Семестр: 5

 

 1. Обсяг модуля: загальна кількість годин — 240 (кредитів ЄКТС – 8): аудиторні години

 

— 112 (лекції — 48, практичні заняття — 16, лабораторні заняття – 48) , самостійна робота –

 

 

 1. Лектори: к. ф.-м. н., доц. Гладун Володимир Романович

 

 1. Результати навчання:

 

 • результаті вивчення модуля студент повинен:

 

 • Знати типи та властивості сучасних інформаційних систем і технологій, можливості їх застосування для обробки інформації, мови баз даних, зокрема, мову Transact-SQL
 • Уміти застосувати сучасні інформаційні системи і технології для автоматизації роботи пов’язаної з обробкою інформації, зокрема, працювати з сучасними інформаційними системами, застосовувати сучасні методи пошуку та аналізу інформації, представлення результатів аналізу а також захисту інформації. Вміти створювати та користуватись об’єктами СУБД MS SQL SERVER,

 

 1. Спосіб навчання: аудиторне.

 

 1. Необхідні обов‘язкові попередні та супутні модулі:

 

 • пререквізит: програмування(частина 1, 2), об’єктно-орієнтоване програмування, системне

 

програмування

 • кореквізит: візуальне програмування
 1. Зміст навчального модуля:

 

Інформація, дані, знання, аспекти роботи з даними. Поняття про інформаційні технології. Особливості та завдання ІС.

Файлові інформаційні системи (ФІС). Ідея СУБД, відміннності від ФІС.

 

Життєвий цикл інженерного виробу. Моделі життєвого циклу розробки ІС (задачна модель, каскадна модель, спіральна модель).

Поняття моделі даних (МД). Сильно і слабкоструктуровані МД. Модель «сутність-зв’язок». Типи зв’язків. Обмеження цілісності, бізнес-правила.

Локальні інфологічні моделі. Побудова глобальної інфологічної моделі.

 

Моделі даних. Реляційна модель даних. Реляційна алгебра та її операції. Реляційне числення на кортежах і доменах.

Аномалії та їх види. 1НФ, 2НФ, 3НФ, BCNF, 4НФ, 5НФ.

 

Мови опису даних і маніпулювання даними. Історія, роль та значення мови SQL. Реляційні операції, як команди мови маніпулювання даними. Віртуальні атрибути і таблиці.

 

ОператориSelect, Insert, Update та Delete.

 

Тригери, збереженні процедури, функції та цілісність посилання. Використання курсорів.

Структура СКБД. Структура зовнішньої пам’яті. Зберігання таблиць. Індекси та В-дерева. Хеш-функція та службова інформація.

Типи таблиць. Таблиці, що організовані у вигляді купи. Таблиці, що організовані по індексу. Таблиці в індексному кластері. Таблиці в хеш-кластері. Вкладені таблиці. Тимчасові таблиці. Представлення. Використання уявлень в SQL-запитах.

 

Транзакції і цілісність БД. Рівні ізольованості транзакцій (РІТ). Серіалізація транзакцій. Конфлікти між транзакціями. Синхронізаційні захоплення. Гранульовані синхронізаційні захоплення. Предикатні синхронізаційні захоплення. Поняття тупику (Deadlock), граф очікування транзакцій, метод тимчасових міток.

Безпека даних. Реєстрація користувачів. Керування правами доступу. Обов’язкові методи захисту. Ведення журналів доступу.


 1. Рекомедована література:

 

 1. В. Пасічник. Організація баз даних та знань. Підручник. Видавництво Питер, 2006 р. 384 с.

 

 1. Каннолі Т., Бегг К., Страчан А. Бази даних. Проектування, реалізація і супровід. Теорія і практика. Друге видання. /Вильямс. – 2001.-1120с.
 2. К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных – 7-е изд. — М.: Вильямс, 2001. — С. 1072. — ISBN 5-8459-0138-3.
 3. К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных – 8-е изд. — М.: Вильямс, 2006. — С. 1328. — ISBN 5-8459-0788-8.
 4. Роберт Виейра. SQL Server 2000. Программирование (1,2 часть). Бином. Лаборатория знаний.: –2004. ISBN: 5-94774-108-3.
 5. Роберт Виейра. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2008. –Диалектика.

 

 1. Ульман Д., Уидом Д. Проектування баз даних. К. – Лори.- 2000.- 347.

 

 1. Кузнецов Д. Основы современных баз данных. –Материалы Центра Информационных Технологий МГУ 1997, 300 с.
 2. Дж. Боуман,С.Эмерсон. Практическое руководство по SQL.

 

 1. Джеймс Грофф, Пол Вайнберг. SQL полное руководство, 2-е изд.

 

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота.
 2. Методи і критерії оцінювання:

 

 1. Поточний контроль (40%): виконання лабораторних робіт, контрольні роботи.

 

 1. Підсумковий контроль (60%, іспит).

 

 1. Мова навчання: українська.

Name of a disciplineDatabases and Information Systems

Code: B.00040301.24

Type of Module: compulsory

Qualification level: first (Bachelor)

Year of study: III

Semester: 5

Credits ECTS: 8  Total hours – 240, contact hours – 112, (lectures – 48, practical classes – 16, laboratory classes – 48)

Teachers conducting practical classes: PhD, docent Hladun V.R.

Learning outcomes:

to know: types and properties of modern information systems and technologies, the possibility of their use for data processing, database language, including the Transact-SQL language;

to be able: apply modern information systems and technologies to automate work related to information processing, including work with modern information systems, use modern methods of search and information analysis, presentation of results and analysis of information security. To be able to create and use objects DBMS MS SQL SERVER;

Mode of study: full-time

Prerequisites and Additional requirements:

Prerequisites: programming (part 1 and part 2), object-oriented programming, system programming;

Corequisites: visual programming;

Summary of the discipline:

Information, data, knowledge, aspects of the data. The concept of information technology. Features and Tasks IS.

File information systems (FIS). The idea of ​​the database.

The life cycle engineering products. Models IS development life cycle (task model cascade model, spiral model).

Concept data model (DM). Strong and semi DM. The model “entity-relationship”. Communication. Integrity constraints and business rules.

Data models. Relational data model. Relational algebra and its operations. Relational calculus on tuples and domains.

Anomalies and their types. 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF.

Description language data and data manipulation. History, role and importance of SQL language. Relational operations as data manipulation language commands. Virtual attributes and tables.

Operators Select, Insert, Update and Delete.

Triggers, stored procedures, functions,  cursors.

The structure of the database. The structure of external memory. Storage tables. Indices and B-tree. The hash-function and service information.

Types of tables. Tables, organized in a heap. Table, organized by the index. Tables in the index cluster. Tables hash cluster. The attached table. Temporary table. Representation. Using concepts in SQL-queries.

Transactions and integrity of the database. Transaction isolation levels. Serialization of transactions. Conflicts between transactions. Synchronization capture. Granular synchronization capture. Predicative synchronization capture. The concept deadlock (Deadlock), Earl expectations transaction method timestamps.

Data security. User registration. Managing access rights. Mandatory protection methods. Logging access.

Recommended literature:

 1. Pasichnyk. Orhanizatsiya baz danykh ta znan’. Pidruchnyk. Vydavnytstvo Pyter, 2006 r. 384 s.
 2. Kannoli T., Behh K., Strachan A. Bazy danykh. Proektuvannya, realizatsiya i suprovid. Teoriya i praktyka. Druhe vydannya. /Vyl’yams. – 2001.-1120s.
 3. Dzh. Deyt. Vvedenye v systemы baz dannykh – 7-e yzd. — M.: Vyl’yams, 2001. — S. 1072. — ISBN 5-8459-0138-3.
 4. Dzh. Deyt. Vvedenye v systemy baz dannykh – 8-e yzd. — M.: Vyl’yams, 2006. — S. 1328. — ISBN 5-8459-0788-8.
 5. Robert Vyeyra. SQL Server 2005. Prohrammyrovanye (1,2 chast’). Bynom. Laboratoryya znanyy.: –2004. ISBN: 5-94774-108-3.
 6. Robert Vyeyra. Prohrammyrovanye baz dannykh Microsoft SQL Server 2008. –Dyalektyka.
 7. Ul’man D., Uydom D. Proektuvannya baz danykh. K. – Lory.- 2000.- 347.
 8. Kuznetsov D. Osnovy sovremennykh baz dannykh. –Materyaly Tsentra Ynformatsyonnykh Tekhnolohyy MHU 1997, 300 s.
 9. Bouman,S.Emerson. Praktycheskoe rukovodstvo po SQL.
 10. Dzheyms Hroff, Pol Vaynberh. SQL polnoe rukovodstvo, 2-e yzd.

Forms  and methods of study:

Forms of study: lectures, practical employments, laboratory employments,  independent work.

Assessment methods and criteria:

Current control: practical employments, laboratory employments , verbal questioning, two control works (totally 40 %);

Final control: (60%): examination in writing.

Language of instruction: ukrainian.